กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกวิชา A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level คณิตฯ ประยุกต์ และ แพคสอบหมอ

TOP30 A-Level ภาษาอังกฤษ

 • ก้องภูมิ สุ*****
  97.50 คะแนน
 • ธนบดี ผ*****
  96.25 คะแนน
 • เมธาสิทธิ์ รั*****
  96.25 คะแนน
 • พรรณภัทร วุ*****
  95.00 คะแนน
 • ศิริวิชญ์ ศิ*****
  95.00 คะแนน
 • พิศลย์ เปี*****
  95.00 คะแนน
 • นภาดา เส*****
  95.00 คะแนน
 • วรโชติ ไก*****
  95.00 คะแนน
 • โชษิตา กิ*****
  95.00 คะแนน
 • รักษิต ศ*****
  95.00 คะแนน
 • ณธกร ม*****
  93.75 คะแนน
 • ปิยะพร ชู*****
  93.75 คะแนน
 • ธนกฤต ธ*****
  93.75 คะแนน
 • ปฏิพล ธ*****
  93.75 คะแนน
 • ปานเมธ โก*****
  93.75 คะแนน
 • ณัฐชนนท์ พู*****
  93.75 คะแนน
 • สุภกิณห์ น*****
  93.75 คะแนน
 • เอมิกา โช*****
  92.50 คะแนน
 • วรวรรณ เภ*****
  92.50 คะแนน
 • ปพน ช*****
  92.50 คะแนน
 • ณัฐชญานัน อั*****
  92.50 คะแนน
 • ปิ่นสิริ พ*****
  92.50 คะแนน
 • อนัญญา อั*****​
  92.50 คะแนน
 • ธนภัทร ไว*****
  92.50 คะแนน
 • วัชริศ จิ*****
  92.50 คะแนน
 • นิปุณรัญชน์ เบ*****
  92.50 คะแนน
 • ภูมิรัตน์ ร*****
  92.50 คะแนน
 • ชวัลวิทย์ เก*****
  92.50 คะแนน
 • เมธาวี สิ*****
  92.50 คะแนน
 • ศิร์กานต์ เอี่*****
  92.50 คะแนน
 • ทัตเทพ ศิ*****
  92.50 คะแนน
 • ปาลิดา ก*****
  92.50 คะแนน

TOP30 A-Level คณิตฯ ประยุกต์

 • นภัสวรรณ เอี่*****
  94 คะแนน
 • ชยุต อ*****
  94 คะแนน
 • ปรมัตถ์ เท*****
  91 คะแนน
 • ธนกฤต ธ*****
  89 คะแนน
 • ชนภัช โช*****
  88 คะแนน
 • พีรศิณก์ พ*****
  88 คะแนน
 • ณภัทร บ*****
  87 คะแนน
 • จิรเจษฎฺ์ ส*****
  86 คะแนน
 • เปมิกา เส*****
  86 คะแนน
 • กตัณณ์ พ*****
  86 คะแนน
 • นันท์นิชา ผิ*****
  85 คะแนน
 • สุวิจักขณ์ ก*****
  83 คะแนน
 • ธนบดี ผ*****
  82 คะแนน
 • ณัทณพงศ์ ปิ*****
  81 คะแนน
 • ธัญสินี พั*****
  80 คะแนน
 • ณิชาภัส พ*****
  80 คะแนน
 • นันทชพร สุ*****
  80 คะแนน
 • วริทธิ์นันท์ ค*****
  80 คะแนน
 • กานต์พิชชา ธ*****
  80 คะแนน
 • ธนธร ง*****
  78 คะแนน
 • ธนกฤต มี*****
  78 คะแนน
 • ณิศศา โจ*****
  77 คะแนน
 • วิภู กิ*****
  77 คะแนน
 • ทวีวัฒน์ ผ่*****
  77 คะแนน
 • ภคิน ก*****
  76 คะแนน
 • ณัฐกร อุ*****
  76 คะแนน
 • พศิน ห*****
  75 คะแนน
 • สรณ์สิริ ก*****
  74 คะแนน
 • ณัฏฐกิตติ์ ศิ*****
  74 คะแนน
 • วสันต์ ก*****
  74 คะแนน
 • ลภัสรดา สุ*****
  74 คะแนน
 • จิรพัฒน์ พั*****
  74 คะแนน
 • กฤษณพร โส*****
  74 คะแนน
 • วณัฏฐา จ*****
  74 คะแนน
 • ธีธัช ธ*****
  74 คะแนน
 • ชัยนฤทธิ์ ป*****
  74 คะแนน

TOP30 แพคหมอ (7 วิชาสามัญ + กสพท)

 • ธนบดี ผ*****
  81.1249 คะแนน
 • ณัทณพงศ์ ปิ*****
  79.8893 คะแนน
 • พศิน ห*****
  77.3052 คะแนน
 • นภัสวรรณ เอี่*****
  77.0401 คะแนน
 • สุภกิณห์ น*****
  75.9140 คะแนน
 • สุวิจักขณ์ ก*****
  75.1129 คะแนน
 • จิรพัฒน์ พั*****
  74.4628 คะแนน
 • ธัญสินี พั*****
  73.9861 คะแนน
 • ณัฐธีร์ วั*****
  73.9619 คะแนน
 • ณัฐชนนท์ พู*****
  73.8122 คะแนน
 • ธีรัตน์ พ*****
  73.2733 คะแนน
 • ณิศศา โจ*****
  73.2428 คะแนน
 • ลภัสรดา สุ*****
  72.7190 คะแนน
 • อนัญญา อั*****
  72.6456 คะแนน
 • พรรณภัทร วุ*****
  72.2285 คะแนน
 • ปณตพร ห*****
  72.1044 คะแนน
 • กานต์พิชชา ธ*****
  72.0360 คะแนน
 • ธนกร ไช*****
  71.8279 คะแนน
 • ปรมัตถ์ เท*****
  71.6262 คะแนน
 • ปิ่นสิริ พ*****
  71.2710 คะแนน
 • สุทธสินี ง*****
  70.8755 คะแนน
 • ณภัทร บ*****
  70.1509 คะแนน
 • ปิยะพร ชู*****
  70.1478 คะแนน
 • วรพิชชา เว*****
  69.8363 คะแนน
 • พอภัจจ์ แจ่*****
  69.5706 คะแนน
 • อรณัฐ วั*****
  69.3246 คะแนน
 • ปภาดา ปุ*****
  69.3195 คะแนน
 • กฤติยา โช*****
  69.2457 คะแนน
 • ภูวรินทร์ น*****
  69.2307 คะแนน
 • ปริยาภัทร เล*****
  69.1972 คะแนน

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 30 อันดับแรกวิชา A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level คณิตฯ ประยุกต์
และ แพคสอบหมอ

เงื่อนไขการรับรางวัล TOP30 (เฉพาะผู้สอบที่สนาม วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ แพคหมอ (7 วิชาสามัญ + กสพท))

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษา โดยเงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 14 มีนาคม 2566)
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัล กรอกข้อมูล ที่นี่ (ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565)
  หากมีข้อสงสัยติดต่อ line@ : @DekDPreAd