เตรียมตัวให้พร้อม สนามสอบสุดท้ายก่อนจบ ม.6
ใช้ยื่น TCAS หลายคณะ สอบได้ครั้งเดียวในชีวิต!

แนวทางการจัดสนามสอบกรณี COVID-19 อ่านต่อ

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 ได้ข้อสอบกลับ!

เลือกทำรายการสมัคร

ตั้งเป้าคะแนนสอบ ONET เพื่อแผนการที่ชัดเจน

กสพท ต้องติด! 60%

ขั้นต่ำที่ใช้ยื่นคณะ
แพทยฯ
ทันตะฯ
เภสัชฯ สัตวฯ

เกินมีน เพิ่มแต้มต่อ 45%

เลือกได้แทบทุกคณะ
เป็นแต้มต่อ
ก็ติดได้สบายๆ

ขอกลางๆ สบายๆ 30%

TCAS รอบ 2-5
มักมีขั้นต่ำ
30 คะแนน
ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่ได้คะแนน TOP10 แต่ละวิชา

TOP ภาษาไทย

 • ณัฐพงศ์ รัตนสานส์สุนทร
  คะแนน 96.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มุฑิตา สุริยามาตย์
  คะแนน 94.50
  สตรีวัดมหาพฤฒารามในบรมราชินูปถัมภ์
 • ฐิติรัตน์ มหาเอกอนันต์
  คะแนน 92.50
  ซางตาครู้สคอนแวนท์
 • มายาวี ตัน
  คะแนน 90.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • พรรษา ชูเนตร
  คะแนน 89.00
  เซนต์โยเซฟทิพวัล
 • รวิวรรณ คุ้มหอยกัน
  คะแนน 88.00
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
 • ฐิติยาภรณ์ กุลสิงห์
  คะแนน 88.00
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • กรวิทย์ อารีย์
  คะแนน 88.00
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • ปรมี ประยูรโภคราช
  คะแนน 87.50
  พิชญศึกษา
 • กัญญาพัชร ชัยสวัสดิ์
  คะแนน 87.50
  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • ศศินันท์ หันจางสิทธิ์
  คะแนน 87.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สัจจา ราชา
  คะแนน 86.50
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 • ปวริศา ไพยศาล
  คะแนน 86.50
  อุดรพิทยานุกูล
 • ธนพล บุญศิริเศรษฐ
  คะแนน 86.00
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ศิริขวัญ วามะลุน
  คะแนน 86.00
  เซนต์เมรี่
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย

TOP สังคม

 • ปณต พงษ์พัฒนพันธุ์
  คะแนน 83
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สัจจา ราชา
  คะแนน 83
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 • พิมพ์มาดา สฤษฎิ์วงษ์
  คะแนน 82
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ฐิติรัตน์ มหาเอกอนันต์
  คะแนน 81
  ซางตาครู้สคอนแวนท์
 • ปรางค์ทิพย์ พงศ์เจตน์พงศ์
  คะแนน 80
  หอวัง
 • พิมพ์ชนิตว์ สฤษฎิ์วงษ์
  คะแนน 80
  สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม
 • เกียรติฉัตร ทัศนวิโรจน์
  คะแนน 80
  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • ณัฐธยาน์ สิรภัทรกิตติคุณ
  คะแนน 79
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
 • สุธนัย เชี่ยวชาญวัฒนา
  คะแนน 78
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ธนโชติ ภูศรี
  คะแนน 75
  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • ณัฐพงศ์ รัตนสานส์สุนทร
  คะแนน 75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัณฑิราพร ดอนสกุล
  คะแนน 74
  เตรียมอุดมศึกษา
 • วิชญ์พล นาครัตน์
  คะแนน 74
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • มัชฌิมา ฤทธิ์เดช
  คะแนน 73
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • ธนพล บุญศิริเศรษฐ
  คะแนน 73
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ทศพล ด่านธีรวนิชย์
  คะแนน 72
  สุราษฎร์ธานี
 • ช่วงคะแนน สังคม

TOP ภาษาอังกฤษ

 • ประกาศิต พัฒนาประพันธ์
  คะแนน 87.50
  เซนต์คาเบรียล
 • พรรษา ชูเนตร
  คะแนน 85.00
  เซนต์โยเซฟทิพวัล
 • วิชญ์พล นาครัตน์
  คะแนน 82.50
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์
  คะแนน 82.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิมพ์มาดา สฤษฎิ์วงษ์
  คะแนน 82.50
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • กฤตนบพร เรืองฉาย
  คะแนน 81.25
  สามเสนวิทยาลัย
 • มายาวี ตัน
  คะแนน 80.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • ศศิกานต์ หันจางสิทธิ์
  คะแนน 80.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทรชนน อัครกิจวิรุฬห์
  คะแนน 78.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศศินันท์ หันจางสิทธิ์
  คะแนน 77.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัชรวรีย์ วิเชียรชัย
  คะแนน 77.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐนันท์ ศิริไพพรรณ
  คะแนน 77.50
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เปมิศา ไชยปัญหา
  คะแนน 77.50
  สตรีวิทยา
 • กกกร ม้าสินกูล
  คะแนน 76.25
  โยธินบูรณะ
 • ปัณณธร เตชปีติกุล
  คะแนน 76.25
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • รวิวรรณ คุ้มหอยกัน
  คะแนน 76.25
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
 • ธรรมพร วิทูรกิตติ
  คะแนน 76.25
  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ

TOP คณิต

 • สุธนัย เชี่ยวชาญวัฒนา
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ทอฝัน จันท์จารุภรณ์
  คะแนน 100
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภัทรชนน อัครกิจวิรุฬห์
  คะแนน 96.875
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สัจจา ราชา
  คะแนน 96.875
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 • มณฑกาญจน์ เกษมสุข
  คะแนน 96.875
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • ธนวัฒน์ สิทธิชัย
  คะแนน 96.875
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • ศุพเสกข์ ต้นยาง
  คะแนน 93.750
  ชลประทานวิทยา
 • นันทิพัฒน์ ด่านจิระมนตรี
  คะแนน 93.750
  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • ทศพล ด่านธีรวนิชย์
  คะแนน 93.750
  สุราษฎร์ธานี
 • ประกาศิต พัฒนาประพันธ์
  คะแนน 90.625
  เซนต์คาเบรียล
 • พรรษา ชูเนตร
  คะแนน 90.625
  เซนต์โยเซฟทิพวัล
 • สิรภพ รัตนวัย
  คะแนน 90.625
  ปัญญาวิทย์
 • พัชรวรีย์ วิเชียรชัย
  คะแนน 90.625
  เตรียมอุดมศึกษา
 • เปมิศา ไชยปัญหา
  คะแนน 90.625
  สตรีวิทยา
 • มนัสนนท พงศ์พยุหะ
  คะแนน 90.625
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ช่วงคะแนน คณิต

TOP วิทย์

 • กมลลักษณ์ เทพวงค์
  คะแนน 84.90
  มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • สุธนัย เชี่ยวชาญวัฒนา
  คะแนน 84.75
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ทศพล ด่านธีรวนิชย์
  คะแนน 78.30
  สุราษฎร์ธานี
 • ปัณณธร เตชปีติกุล
  คะแนน 76.25
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ประกาศิต พัฒนาประพันธ์
  คะแนน 73.90
  เซนต์คาเบรียล
 • พรรษา ชูเนตร
  คะแนน 72.00
  เซนต์โยเซฟทิพวัล
 • วิชญ์พล นาครัตน์
  คะแนน 71.85
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • จิณห์วรา สุวรรณรุ่งโรจน์
  คะแนน 69.80
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
 • ธนวัฒน์ สิทธิชัย
  คะแนน 67.60
  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 • กันต์กนิษฐ์ ศรียุทธศักดิ์
  คะแนน 67.45
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • นันทิพัฒน์ ด่านจิระมนตรี
  คะแนน 67.45
  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์
  คะแนน 67.30
  เตรียมอุดมศึกษา
 • สิรภพ รัตนวัย
  คะแนน 65.10
  ปัญญาวิทย์
 • กรวิทย์ อารีย์
  คะแนน 65.10
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • เพียงเพ็ชร พิพัฒน์วงค์
  คะแนน 62.90
  ชลกันยานุกูล
 • ช่วงคะแนน วิทย์

รายชื่อน้องๆ ที่ได้คะแนน TOP 10 แต่ละวิชา

สอบพรีโอเน็ต กับ Dek-D จะได้

ข้อสอบออกใหม่!

เก็งเนื้อหาของข้อสอบ ใกล้เคียงที่จะเจอในสนามจริง

ได้ข้อสอบกลับ

สอบเสร็จแล้ว สามารถนำ ข้อสอบกลับไปทบทวนต่อได้

เฉลย/ใบวิเคราะห์

วิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อหาจุดแข็ง/อ่อน

ซื้อข้อสอบได้!

พิเศษ! สามารถซื้อข้อสอบ โดยไม่ต้องมาสอบก็ได้

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreONET

เปิดสอบครบทั้ง 5 วิชา เลือกวิชาสอบได้

6

วันเสาร์
มี.ค. 64

02

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 08.00 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย
อ.จวง ปารมี
ไวจงเจริญ ดูข้อมูล

04

คณิตศาสตร์10.30 - 12.30 น.

ข้อสอบโดย
อ.พันธวัช สุทิน (ครูพี่เชียร์) จากสถาบัน DOCTOR TUTOR ดูข้อมูล

03

ภาษาอังกฤษ13.30 - 15.30 น.

ข้อสอบโดย
สถาบันครูอิ๋วติวเตอร์ ดูข้อมูล

7

วันอาทิตย์
มี.ค. 64

01

ภาษาไทย08.00 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย
อ.น้ำมนต์ สันตวัฒน์ สันต์ฤทัยชยะกูร ดูข้อมูล

05

วิทยาศาสตร์10.30 - 12.30 น.

ข้อสอบโดย
สถาบัน DOCTOR TUTOR ดูข้อมูล

กลับ

ค่าสมัคร ราคาพิเศษ! สามารถเลือกสอบหรือซื้อข้อสอบก็ได้

สิ่งที่จะได้รับ
แบบที่ 1
ลงสอบเสมือนจริง

เต็มรูปแบบ ติว+สอบ+ข้อสอบ+เฉลย
+ใบวิเคราะห์ผลสอบละเอียด


แบบที่ 2
ซื้อข้อสอบไปฝึกที่บ้าน

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาสอบ
แต่อยากได้ข้อสอบและเฉลย

1. ได้สอบเสมือนจริง

2. ได้ข้อสอบกลับไปทำที่บ้าน


สอบเสร็จนำกลับได้เลย
( 6 -7 มี.ค. 64 )

จัดส่งไปรษณีย์
( 8 มี.ค. 64 เป็นต้นไป )

3. ได้รับการตรวจข้อสอบ

4. ได้เฉลยแบบละเอียด

5. ได้ใบวิเคราะห์จุดอ่อน

6. ได้ผลเก็งคะแนน GAT-PAT

7. ได้ประเมินคะแนน ONET ใน TCAS รอบ 4

(สอบ 5 วิชา)

8. ได้ ONET Guide และ Guru's Guide ก่อนสอบ

9. ได้รับเกียรติบัตร ที่ แสดงคะแนนและอันดับของคุณ

ค่าสมัครวิชาละ

125.-

125.-

จัดส่งฟรี (กี่วิชาก็ได้)

สมัครครบทั้ง 5 วิชา

559.-

จากราคาปกติ 625.-

559.-

จากราคาปกติ 675.- (จัดส่งฟรี)

กลับ

เปิดสอบ 15 จังหวัด
กว่า 5,000 ที่นั่ง

ลงได้ทุกสนามที่ต้องการ หากไม่สะดวกเดินทางแนะนำให้ซื้อข้อสอบไปทำที่บ้าน

โรงเรียนที่ต้องการจัดสอบสนามพิเศษ ให้นักเรียนเป็นการภายใน โปรดติดต่อ 02-235-2451 ต่อ 241

พิเศษ!

จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้
ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
 • กรุงเทพมหานคร

  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

  เหลือ 355 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

  เหลือ 341 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  รร.สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

  เหลือ 346 ที่นั่ง

 • กรุงเทพมหานคร

  รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

  ใกล้สนามบินดอนเมือง

  เหลือ 395 ที่นั่ง

 • นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

  เหลือ 438 ที่นั่ง

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

  เหลือ 388 ที่นั่ง

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

  เหลือ 416 ที่นั่ง

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

  เหลือ 454 ที่นั่ง

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

  เหลือ 216 ที่นั่ง

 • นครราชสีมา

  โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช

  เหลือ 435 ที่นั่ง

 • บึงกาฬ

  รร.บึงกาฬ

  ที่นั่งเต็ม

 • พิษณุโลก

  รร.เฉลิมขวัญสตรี

  เหลือ 225 ที่นั่ง

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

  เหลือ 454 ที่นั่ง

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

  เหลือ 201 ที่นั่ง

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

  เหลือ 253 ที่นั่ง

 • นครศรีธรรมราช

  รร.เบญจมราชูทิศ

  เหลือ 473 ที่นั่ง

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

  เหลือ 397 ที่นั่ง

 • ชุมพร

  รร.ศรียาภัย

  เหลือ 285 ที่นั่ง

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตามข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreONET.com

Timeline โครงการ #DekDPreONET

เปิดรับสมัคร

15 ก.ค. 63

วันพุธ

ตัวอย่างการสมัคร

ปิดรับสมัคร

31 ม.ค. 64

วันอาทิตย์

สอบ #DekDPreONET
สนามเสมือนจริง

6-7 มี.ค. 64

วันเสาร์-อาทิตย์

ดาวน์โหลดเฉลย

8 มี.ค. 64

วันจันทร์

ประกาศผลสอบ
ผลประเมิน

22 มี.ค. 64

วันจันทร์

สอบ ONET
สนามจริง

27 - 28 มี.ค. 64

วันเสาร์-อาทิตย์

ตัวช่วยก่อนสอบ

ได้ทั้งผู้สมัครสอบและซื้อข้อสอบ

ตัวอย่าง ONET Guide

แนะนำแผนการโกยคะแนน ครบทั้ง 5 วิชา ให้ได้ตามเป้าที่ต้องการ
โดยไม่ต้องเหนื่อยมาก แต่ละคนจะได้แผนต่างกันที่กลุ่มที่เลือก

ผลประเมินหลังสอบ 3 ชุดใหญ่

ผู้สมัครสอบและเข้าสอบ จะได้รับผลประเมินที่ทำให้เข้าใจตัวเอง และปรับแผนเตรียมสอบได้ดีขึ้น

พิเศษ! มีเกียรติบัตรให้

สำหรับผู้ที่สมัครสอบและเข้าสอบทุกคน

วิธีชำระเงิน สามารถเลือกชำระได้
ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-ONET

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้า สอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการ ยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิก อัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  • 4.1 เลือกชำระผ่าน QR Code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • 4.2 เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • 4.3 เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
  • หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. สำหรับผู้ที่ซื้อข้อสอบ ข้อสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ และ ที่อยู่จัดสำหรับจัดส่งข้อสอบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ค. 63 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 64

แก้ไขรูปแบบการสมัคร

หากซื้อข้อสอบ แล้วอยากเปลี่ยนเป็น สมัครเข้าสอบ แจ้งทำรายการ วันที่ 15 ก.ค.63 - 31 ม.ค. 64 เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าส่งที่ชำระมาแล้วคืน

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ Login มาตรวจได้บนเว็บ หรือบอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขที่นั่งสอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรจากข้อ 1 (ในหัวข้อการทำรายการสมัคร)
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบภายหลัง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารและถ่ายภาพ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
 • การทุจริตทุกกรณี ไม่สามารถรับข้อสอบที่สนามสอบได้ หากต้องข้อสอบในวิชาที่ทุจริต สามารถกดขอรับข้อสอบที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้สมัครสอบ/ซื้อข้อสอบ สามารถดาวน์โหลดเฉลย ได้ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 22 มีนาคม 2564
 • ผู้ซื้อข้อสอบ จะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้
 • ผู้สมัครสอบ หากขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบและใบวิเคราะห์ผล แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ ต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลย และขอรับข้อสอบได้ สามารถขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 6 มี.ค. 64 เวลา 15:35 - 16:00 น. และ วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลา 12.35 - 13.00 น. หลังสอบเสร็จวิชานั้นๆ เสร็จแล้ว 5 นาที ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ (กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด)
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • สผู้ขอรับข้อสอบต้องทราบ เลขประจำตัวผู้สอบและห้องสอบของผู้ที่ขอรับข้อสอบ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @dekdPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 64 เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 11 เม.ย. 64 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ) สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีกลับพัสดุจะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @dekdPreAd
 1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์ไม่คลี่คลาย จะมีการเลื่อนสอบไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว แต่ผู้สมัครไม่สะดวกไปสอบ ด้วยเหตุผลใดๆ สามารถแจ้งขาดสอบล่วงหน้า ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้โครงการส่ง เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบใบจริง ให้ไปฝึกเองที่บ้าน ฟรี
 3. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เมื่อมีการจัดสอบ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @dekdPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @dekdPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

ย้อนดูโครงการ
#DekDPreONET
ครั้งที่ผ่านมา