39 คณิตศาสตร์1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม), 89 คณิตศาสตร์2 (พื้นฐาน)

สถาบัน Sup’k Center

สถาบันติวคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น “สอนสนุก ครบครัน ทันสมัย เข้าใจง่าย และ ประยุกต์ใช้ได้จริง”

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 1 / คณิตศาสตร์ 2 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 3
 • นักติวคณิตเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโครงการ Brand's Summer Camp ตั้งเเต่ ปี 53 - ปัจจุบัน
 • ประสบการณ์การติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, ราชินีบน, ขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ
 • ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเป็นตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนติน่า, และไต้หวัน

29 วิชาภาษาอังกฤษ, GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน Farose Academy

สถาบันติวอังกฤษสมัยใหม่ ด้วยเทคนิค ‘คิด-เข้าใจ-ไม่ท่องจำ’

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบ GAT และภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญ) โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 2
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญการติวภาษาอังกฤษเพื่อการสอบทั้ง GAT และ วิชาสามัญ
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สวนกุหลาบวิทยาลัย,
  อัสสัมชัญ, เซนต์คาเบรียล, จิตรลดา, ราชินี ฯลฯ
 • เซเลปเจ้าของรายการ " Farose Channel " บน Youtube

09 วิชาภาษาไทย

ครูพี่ยู สถาบัน We By The Brain

ผู้เขียนหนังสือสุดฮิต “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” ยอดพิมพ์จำหน่ายกว่า 100,000 เล่ม

การันตีคุณภาพการสอน

 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยกว่า 15 ปี
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 1
  เหรียญทอง รับพระราชทานทุนภูมิพล
 • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00

19 วิชาสังคมศึกษา

ครูพี่วิน สถาบันบ้านเตรียมโดม

สถาบันติวไทย-สังคมฯ “สนุก ตรงจุด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง” และติวสอบเข้า ม.ธรรมศาสตร์

การันตีคุณภาพการสอน

 • นักติววิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ทั่วไทย อาทิเทพศิรินทร์, วัดราชบพิธ,
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, บูรณะรำลึก ตรัง, หาดใหญ่วิทยาลัยฯ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ติว อาทิคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ Sahapat Admission (ติวมาม่า)
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 12 ปี
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

49 วิชาฟิสิกส์

ดร. สลิลพร กิตติวัฒนากูล (อ.หลิน)

ผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคระดับเอเชียและนานาชาติ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ติวเตอร์สอนวิชาฟิสิกส์ ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุ (Materials Science and Engineering) University of Virginia USA
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2562
 • Finalist for Presidential Research Competition University of Virginia 2014
 • ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Startup ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานวิจัยเทคนิคการปลูกฟิล์มบางวาเนเดียมไดออกไซด์แบบ high TCR (Temperature Coefficient of Resistance) ด้วย Reactive Bias Target Ion Beam Deposition
 • นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปริญญาตรี Cornell University USA สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก University of Virginia USA สาขาวิชาฟิสิกส์

99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.ปวรุตม์ ทองเพียงพงษ์ (อ.แบงค์) สถาบัน Eureka

สอนละเอียด เน้นเข้าใจ กระตุ้นให้คิด

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 3
 • อาจารย์พิเศษวิชาชีววิทยา, PAT2, วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ O-NET โรงเรียนราชวินิตบางเขน,
  สารวิทยาและเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

69 วิชาชีววิทยา

ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) ชีววิทยา

ผู้เขียนหนังสือชีววิทยายอดนิยม Biology และ Essential Biology

การันตีคุณภาพการสอน

 • ติวเตอร์สอนวิชาชีววิทยา ของ Dek-D’s school
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนต่างๆ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, สตรีวิทยา, บดินทรเดชา
 • วิทยากรบรรยายชีววิทยา PAT2 ของ Brands Summer Camp ตั้งแต่ 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ปริญญาเอก PhD in Marine Science and Technology, Newcastle University, UK

59 วิชาเคมี

ครูพี่กฤตน์ สถาบัน Che-me-ka

สถาบันติวเคมีด้วยเทคนิค “สอนสนุกและเข้าใจง่าย เราสอนให้เป็นนักคิด ไม่ใช่นักท่อง(จำ)”

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชาเคมี ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 2
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญการติววิชาเคมีเพื่อการสอบ เคมีโอลิมปิค, สอวน., สสวท., ติวเคมีเข้าม.ปลาย ฯลฯ
 • ประสบการณ์ติวโรงเรียนใหญ่ทั่วไทย อาทิสตรีวิทยา, พุทธบูชา, คอนสวรรค์, มุกดาหาร ฯลฯ
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบจริง O-net มีนา' 53 (เคมี), เฉลยข้อสอบจริง GAT/PAT มีนา' 53 (เคมี), เฉลยข้อสอบจริง GAT/PAT ตุลา' 53 (เคมี) สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาเฉพาะแพทย์

สถาบัน Tiwtactic

สถาบันติวออนไลน์ประสบการณ์สูง เน้นการติวสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัย

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT3 โครงการ Dek-D’s Pre-Admission
 • ติวออนไลน์ แบบสมัยใหม่ ครบเครื่องงานติว PAT3, วิชาเฉพาะแพทย์, O-NET และมัธยมฯต้น
  ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • ทีมติวเตอร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล
  ชั้นนำ

GAT ความถนัดทั่วไป (เชื่อมโยง)

อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

ติวเตอร์คนเก่ง เจ้าของ Facebook Page สุดฮอต Aj KLUI

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา GAT เชื่อมโยง โครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 6
 • ผู้เขียนหนังสือ “ พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย “ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • เจ้าของเพจติว “ Aj KLUI ” มีผู้ติดตามกว่า 310,000 คน
 • นักติว GAT เชื่อมโยง ผู้มากประสบการณ์ กว่า 30 สถาบัน ใน 25 จังหวัดทั่วไทย

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ (อ.กิ๊ฟ)

ผู้แทนแข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ 3 สมัย ดีกรีรางวัลเหรียญเงิน และทองแดง

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 1 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 2
 • ติวเตอร์สอนวิชา PAT1 และคณิตฯ วิชาสามัญ ของ Dek-D’s school
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์กว่า 10 ปี ทั้งในไทย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาเอก
 • จบปริญญาเอกจาก Clemson University โดยได้รับทุน Fellowship และได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
  สาขาคณิตศาสตร์

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

สถาบัน WE BY THE BRAIN

ติวเตอร์อันดับต้นๆ ของเมืองไทย เปิดสอนครอบคลุมทุกวิชา ด้วยเทคนิคการสอนที่สนุก และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 2 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 3
 • ผู้ออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Onet
 • สถาบันกวดวิชา คณิต-วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ ที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 31 ปี
 • รับเชิญในการติวในโรงเรียนชั้นนำกว่า 100 โรงเรียน

PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบัน Born to be art

สถาบันที่มีประสบการณ์ติวเข้มข้น Exclusive ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 4 และ PAT 6 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 3
 • สถาบันติวพื้นฐานสถาปัตยกรรมและศิลปะ ที่เชี่ยวชาญการติวสถาปัตย์, ออกแบบภายใน,
  ออกแบบนิเทศศิลป์ ฯลฯ
 • ทีมผู้ก่อตั้งสถาบันจบการศึกษาจากคณะสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์สอน
  มากกว่า 12 ปี

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

อ.ปารมี ไวจงเจริญ (อ.จวง)

นักติวมืออาชีพ "เน้นคอนเซ็ป เทคนิคเริ่ด ทำโจทย์เยอะ" ติวมาแล้วกว่า 80 โรงเรียน 10,000 คน

การันตีคุณภาพการสอน

 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT 5 ให้กับโครงการ Dek-D’s Pre-Admission ครั้งที่ 2
 • ผู้ออกข้อสอบวิชาสังคมโครงการ Dek-D’s Pre-Onet
 • นักติววิชาสังคม, GAT เชื่อมโยง และ PAT 5 เดินสายโรงเรียนทั่วประเทศไทย ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี