https://www.dek-d.com/pre-exam/pea01/

สอบจริงมีโอกาสเดียว
จึงต้องพร้อมและมั่นใจ ทุกรายละเอียด
สนามสอบจำลองยอดฮิต 7 เดือนเศษก่อนสอบจริง

GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7

จำนวนผู้สมัคร 63,462 คน

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว ฯลฯ ได้ข้อสอบกลับ!

TOP GAT

TOP PAT 1

 • เต็มชนน์ พันธะเสน
  คะแนน 254.00
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • ธัชพล จิรรัตนโสภา
  คะแนน 236.00
  คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 • ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์
  คะแนน 226.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ภวัต ศรีสืบ
  คะแนน 210.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ตนุภัทร ก๊กเกียรติกุล
  คะแนน 208.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • ช่วงคะแนน PAT 1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ
 • * อัปเดตวันที่ 2 ส.ค. 62

TOP PAT 2

 • ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์
  คะแนน 246.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นนท์ นัครา
  คะแนน 240.00
  สุราษฎร์ธานี
 • สารัช พิมลธเรศ
  คะแนน 231.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ณัฐสิทธิ์ วานิกานุกูล
  คะแนน 225.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สุทธิภัทร ชีวพิทักษ์ผล
  คะแนน 222.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 2 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 3

 • ไผทธร ดำธรรม
  คะแนน 250.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิสิฐ พงศ์สราญ
  คะแนน 246.00
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พสิษฐ์ เฮงสว่าง
  คะแนน 246.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อาภัสร์ เจือวิจิตรจันทร์
  คะแนน 244.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิสิฐพงศ์ จงพิพัฒนากูล
  คะแนน 242.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 3 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 4

 • ชญานิกา คงแก้ว
  คะแนน 219.00
  สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
 • ปราณนต์ เทพรักษา
  คะแนน 197.00
  มหิดลวิทยานุสรณ์
 • รมิดา อุตรภิชาติ
  คะแนน 196.00
  สาธิต มศว ปทุมวัน
 • ณชนก เลิศพงศ์เกษม
  คะแนน 192.00
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • ยูริ ประทุมเวียง โมริยามา
  คะแนน 188.00
  มงฟอร์ตวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน PAT 4 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 5

 • ณัฐ ตระการไทย
  คะแนน 255.00
  เบ็ญจะมะมหาราช
 • ชนานันท์ หุ่มขุนทด
  คะแนน 252.50
  ระยองวิทยาคม
 • โกสินทร์ ศรีประเสริฐ
  คะแนน 247.50
  สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • ปัทมพร วงศ์กิจจาเลิศ
  คะแนน 242.50
  สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • เอกวุฒิ โตชูวงศ์
  คะแนน 242.50
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ตรีทิพย์ รัตนมนตรี
  คะแนน 242.50
  มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วรชัย ไชยนวล
  คะแนน 242.50
  ยุพราชวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน PAT 5 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 6

 • ณิชชาภัทร กิตติดำเกิง
  คะแนน 175.00
  สาธิต มศว ประสานมิตร
 • ศุภิสรา นุชนนทรี
  คะแนน 173.50
  โยธินบูรณะ
 • ปรางค์ทิพย์ พงศ์เจตน์พงศ์
  คะแนน 169.00
  หอวัง
 • ขวัญแก้ว สมัครไทย
  คะแนน 168.00
  ระยองวิทยาคม
 • ภพธร ชินอุดมสุขสกุล
  คะแนน 165.50
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ช่วงคะแนน PAT 6 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.1

 • ณภัทร คุณวัฒน์
  คะแนน 246.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อเดอลีน วง
  คะแนน 240.00
  สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
 • พัชรวลัย ปิ่นทอง
  คะแนน 234.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ชยุดา จรูญโสภณสวัสดิ์
  คะแนน 219.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พิชญ์สินี สุวรรณดี
  คะแนน 216.00
  สาธิตประสานมิตร
 • ช่วงคะแนน PAT 7.1 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.2

 • รวีวัสสา รัตนายน
  คะแนน 249.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • นวพร มั่นเกียรติกุล
  คะแนน 228.00
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ธนพล กิจการ
  คะแนน 219.00
  สามเสนวิทยาลัย
 • รวิพร สงนุ้ย
  คะแนน 213.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • กชกร ศิริสงคราม
  คะแนน 207.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ช่วงคะแนน PAT 7.2 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.3

 • คาโอรุ อิมาอิ
  คะแนน 291.00
  นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • อภิชญา มงคลภิญโญภาส
  คะแนน 285.00
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • อารียา ภูประพันธ์
  คะแนน 282.00
  วัฒนาวิทยาลัย
 • ฐิตา เกษรสมบัติ
  คะแนน 273.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • อริสรา บุญประเสริฐ
  คะแนน 258.00
  มัธยมวัดสิงห์
 • ช่วงคะแนน PAT 7.3 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.4

 • พัทธิกา ลิน
  คะแนน 258.00
  ชิโนรสวิทยาลัย
 • สุทธิดา นาคทองอินทร์
  คะแนน 252.00
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • สิทธิกร นาคทองอินทร์
  คะแนน 249.00
  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 • สุรีพร แดนไกวัลแก้ว
  คะแนน 246.00
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • พิมพ์นิภา แซ่จ๋าว
  คะแนน 237.00
  ศรีพฤฒา
 • อภิวรรธน์ แซ่ลี
  คะแนน 237.00
  ราชวินิตบางแก้ว
 • ช่วงคะแนน PAT 7.4 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.6

 • ณัฐวดี จันทรประทักษ์
  คะแนน 171.00
  ราชวินิตบางแก้ว
 • ศรัณย์ภัทร หีตช่วย
  คะแนน 171.00
  หาดใหญ่วิทยาลัย
 • ไชยมงคล จารุดำรงค์ศักดิ์
  คะแนน 147.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ปิยธิดา สุขะปานนท์
  คะแนน 141.00
  บุรีรัมย์พิทยาคม
 • อรชพร ทองดาดาษ
  คะแนน 138.00
  ศึกษานารี
 • พิชญ์สินี อินทร์น้อย
  คะแนน 138.00
  สตรีวิทยา 2
 • ช่วงคะแนน PAT 7.6 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ

TOP PAT 7.7

 • จินซอง จำรัส
  คะแนน 282.00
  พะเยาพิทยาคม
 • ณัชชา วสุวานิช
  คะแนน 252.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • มนพฤกษา ใจหาญ
  คะแนน 246.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พัธนันธ์ ปริธรรมมา
  คะแนน 243.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • พรปวีณ์ ธันยภรสกล
  คะแนน 234.00
  เตรียมอุดมศึกษา
 • ศุภณัฐ มังคลาด
  คะแนน 231.00
  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ช่วงคะแนน PAT 7.7 ช่วงคะแนน GAT เชื่อมโยง ช่วงคะแนน GAT อังกฤษ
 • * อัปเดตวันที่ 19 ส.ค. 62

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้รับรางวัลต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  - เงินรางวัลถูกหักภาษี 5 %
  - เงินรางวัลเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้รับรางวัล ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 หากเลขบัญชีผู้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินรางวัลให้ในรอบบถัดไปแทน (ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อทางทีมงานอีกครั้งภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 เท่านั้นและจะได้รับเงินรางวัลอีกครั้งวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
  - เกียรติบัตร ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้รับรางวัล ผ่านทางไปรษณีลงทะเบียน หากมีการตีกลับทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งอีกครั้ง ผู้รับรางวัลต้องติดต่อทางบริษัทและต้องชำระค่าบริการในการจัดส่งอีกครั้ง
 • ผู้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลและกรอกข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม 2562 หากติดต่อหลังจากนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เงินรางวัล
 • ผู้รับรางวัลต้องส่งข้อมูลให้ทางบริษัทฯอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทางบริษัทฯสามารถนำรูปและบทสัมภาษณ์มาใช้ในการโปรโมทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อขอรับรางวัลทาง E-mail : thararat@dek-d.com
  - แจ้ง ชื่อ - นามสกุล วิชาที่ได้คะแนน TOP5 และรอการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ
  - หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร. 0-2235-1524 ต่อ 242 (พี่แคท)

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 5 แต่ละวิชา
ดูรายชื่อคะแนนคนติด TOP10 เพิ่มเติมได้ที่นี่

รุ่นพี่ที่ร่วมสอบ #DekDPreAd

วันเสาร์ 29 มิ.ย. 62

08.30 - 11.30 น.

85

GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+อังกฤษ

13.00 - 16.00 น.

 • • 2 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

76

PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ 30 มิ.ย. 62

08.30 - 11.30 น.

 • • 7 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

77

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

78

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

79

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

83

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

13.00 - 16.00 น.

 • • 3 วิชานี้ใช้ที่นั่งสอบร่วมกัน เลือกสอบได้ 1 วิชา
 • • ส่วนวิชาที่เหลือสามารถขอซื้อข้อสอบได้

73

PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์

74

PAT 4 สถาปัตยกรรมฯ

ข้อสอบคุณภาพ พรีแอดฯ 63

อิงข้อสอบจริงรุ่นล่าสุด

มีทีมวิชาการตรวจสอบ

มีการทดสอบวัดคุณภาพ

ทีมผู้ออกข้อสอบ

คณะที่อยากเข้า
ต้องสอบอะไร?

ดูรายชื่อวิชา คลิก!

อ้างอิงจาก TCAS'62

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

Dek-D เชี่ยวชาญจัดสอบ
ต่อเนื่อง 4 ปี

มาตรฐานสูง คุณภาพเต็ม
เทียบเท่าสอบจริง ไม่ลดต้นทุน
การจัดการล้ำกว่าใคร

สอบได้หมด ม.6-5-4

#dek63, #dek64, #dek65 รวมถึง
เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้
การันตีความนิยม มีผู้เข้าสอบมากที่สุด

เลือกวิชา+สนามสอบได้

มี 28 วิชา จัดสอบครบวิชาหลัก
ของ TCAS สมัครกี่วิชาก็ได้
สนามสอบ 53 จังหวัดทั่วประเทศ
เลือกได้ตามต้องการ

ได้ข้อสอบกลับบ้าน

สอบเสร็จ นำข้อสอบออกจาก
ห้องสอบ กลับไปทบทวนต่อ
ได้ทันที

มีเฉลยให้ อย่างละเอียด

ข้อไหนตอบอะไร เพราะเหตุใด
ได้รู้กัน มีเฉลยละเอียดให้
10 วันหลังสอบ

รู้ลำดับความพร้อม

ผลคะแนนสูง-ต่ำ เฉลี่ย
พร้อมเช็คอันดับ
- เทียบอันดับคณะที่อยากเข้า
- เทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า

บอกจุดอ่อนเรื่อง
/พาร์ทที่ไม่แม่น

มีใบวิเคราะห์การสอบ บอกจุด
แข็ง-อ่อน รายข้อ รายบท ให้นำไปปรับแผน เตรียมสอบโค้งสุดท้าย

ขาดสอบ ก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

บริการจัดส่งเล่มข้อสอบถึงบ้าน
(มีค่าบริการ *) พร้อมมีสิทธิ์ดาวน์โหลดเฉลย

* ขาดสอบ-ขอรับข้อสอบ จัดส่งทางไปรษณีย์ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2562
(ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง EMS (ทุกวิชาพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)

กลับ

สนามสอบ 53 จังหวัด
จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น * ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกัน
แต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

พิเศษ! จังหวัดที่ยังไม่มีสนามสอบ
บริการเปิดสนามสอบให้ในโรงเรียน

อ่านรายละเอียดที่นี่
เช็คที่นั่งว่างทุกสนามที่นี่

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ศึกษานารี

  ฝั่งธนฯ ใกล้สะพานพุทธฯ

 • รร.สารวิทยา

  จตุจักร

 • รร.พระหฤทัยดอนเมือง

  ดอนเมือง

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  มีนบุรี

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

  จ.นนทบุรี

 • รร.สมุุทรสาครวิทยาลัย

  จ.สมุุทรสาคร

สนามสอบภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

สนามสอบภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • ขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  Terminal 21 Korat

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • ยโสธร

  รร.ยโสธรพิทยาคม

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • อุบลราชธานี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สนามสอบภาคกลาง

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 • พิษณุโลก

  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

 • พิษณุโลก

  รร.เฉลิมขวัญสตรี

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

สนามสอบภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

สนามสอบภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

สนามสอบภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ชุมพร

  รร.สอาดเผดิมวิทยา

 • ยะลา

  รร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตาม ข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

วิธีการสมัครสอบ

 • 1
 • 2

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • 3

  เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป ตรวจสอบ
  สนามที่ว่าง

 • 4

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • 5

  เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • 6

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็คสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

รู้จัก #DekDPreAd จากเซเลปคนเก่ง

กลับ

ตัวอย่าง ผลสอบ-ใบวิเคราะห์ผล
ทำข้อสอบให้ได้เต็มที่ ผลสอบที่ดีนำไปใส่ใน Porfolio ได้

ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน ทุกวิชา

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ

รู้จัก #DekDPreAd จากเซเลปคนเก่ง

รางวัลสำหรับน้องๆ ที่
ได้คะแนน Top 5 แต่ละวิชา

รางวัลที่ 1

ได้รับทุนการศึกษา
2,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

รางวัลที่ 2

ได้รับทุนการศึกษา
1,500 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

รางวัลที่ 3

ได้รับทุนการศึกษา
1,200 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

รางวัลที่ 4 - 5

ได้รับทุนการศึกษา
1,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น และติดต่อในเวลาที่กำหนด

กลับ

TCAS คณะที่อยากเข้า
ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

รายชื่อคณะ ใช้คะแนนวิชา
GAT PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6 PAT7
1 ทันตแพทยศาสตร์
2 เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์, สหเวชฯ, สัตวฯ
3 พยาบาลฯ, สาธารณสุขฯ
4 วิทยาศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพ/จิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ อาหาร/กีฬา/คอมพิวเตอร์/ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศ


5 การแพทย์แผนไทย/จีน/ การแพทย์ทางเลือก
6 เกษตรฯ, ประมง, วนศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์
7 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานวิทย์)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
9 นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, การสื่อสารมวลชน (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
10 อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานวิทย์)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 1)
อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ (พื้นฐานศิลป์ รูปแบบ 2)
11 บริหารฯ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ, จิตวิทยาการจัดการ, โลจิสติค
12 สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 ศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑณศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์
14 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ครูทั่วไป/ศิลป์/จิตวิทยาครู
15 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์,ครุฯอุตสาหกรรม ครูวิทย์
16 การท่องเที่ยว การโรงแรม

ทำไมต้องสอบ GAT-PAT?

GAT-PAT ใช้ใน TCAS รอบ 2-3-4-5 และใช้ในหลายมหาวิทยาลัย

9 วิชาสามัญ ใช้ในรอบ 2-3 ในบางมหาวิทยาลัย สนใจสอบพรีฯ กลุ่มนี้ อ่านที่นี่

คำแนะนำเลือกสอบ

หากยังไม่มั่นใจว่าจะติดใน TCAS รอบไหน ควรสอบเผื่อไว้ จะทำให้มีโอกาสยื่นเลือกคณะเพิ่มขึ้นตามตารางนี้

หมายเหตุ

 1. อ้างอิงจากปีการศึกษา 2562
 2. คณะแพทย์ไม่ใช้ GAT-PAT
 3. โครงการ Dek-D's Pre-Admission TCAS 63 เปิดสอบหลายวิชา ยกเว้นวิชา PAT7.5
 4. มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้ มีเพียงบางมหาวิทยาลัย/บางสาขา ทั้งแบบบังคับ และแบบทางเลือก
กลับ

ปฏิทินโครงการ

19 มี.ค. 62

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

4 เม.ย. 62

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

26 พ.ค. 62

ปิดรับสมัคร / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา และซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน เวลา 23.59 น.

6 มิ.ย. 62

ประกาศเลขประจำตัวผู้สอบ

29 มิ.ย. 62

สอบวันที่ 1

08.30 - 11.30 น. GAT

13.00 - 16.00 น. PAT 1, PAT 6

30 มิ.ย. 62

สอบวันที่ 2

08.30 - 11.30 น. PAT 2, PAT 7.1, PAT 7.2,

PAT 7.3, PAT 7.4, PAT 7.6, PAT 7.3, PAT 7.4, PAT 7.6, PAT 7.7

PAT 7.7

13.00 - 16.00 น. PAT 3, PAT 4, PAT 5

10 ก.ค. 62

ดาวน์โหลดเฉลย

23 ก.ค. 62

เปิดระบบขาดสอบ - ขอรับข้อสอบ

31 ก.ค. 62

ประกาศคะแนนสอบ

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1เพื่อให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินและมั่นใจกับบรรยากาศการสอบก่อนการสอบจริง
 2. 2เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นำไปปรับแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบจริง
 3. 3เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบด้วยกัน สร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เข้าสอบ

กิจกรรมสอบพรีฯ ทั้งหมดของ Dek-D

ชื่อโครงการ

Pre-Admission รอบ 1 (กลางปี)

GAT / PAT 1-7 ครบทุกวิชา

Pre-Admission รอบ 2 (ปลายปี)

9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

Pre-ONET ม.6 (ต้นปี)

ไทย / อังกฤษ / สังคมฯ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

Pre-ONET ม.3 (ปลายปี)

ไทย / อังกฤษ / คณิตฯ / วิทย์ฯ

สนามสอบเสมือนจริง ก.พ. ปี 62

ความรู้ทั่วไปภาค ก.

กลุ่มเป้าหมาย

ม.6-5-4

ม.6-5-4

ม.6-5-4

ม.3

คนที่สนใจ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

เงื่อนไขการสมัคร Dek-D’s Pre-Admission

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถ แก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบได้ ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็กสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

เปลี่ยนวิชาสอบ

ชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะกรณีวิชาที่ใช้ที่นั่งร่วมกัน (เวลาสอบเดียวกัน) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาไปสอบข้ามช่วงเวลาอื่นได้ โดยทำรายการได้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันปิดรับสมัคร ที่หน้าข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร (จำกัดการเปลี่ยนวิชา 1 ครั้ง/วัน)

 • ช่วงเวลาสอบ เสาร์บ่าย (PAT1, PAT6) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตนเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์เช้า (PAT2, PAT7.1, PAT7.2, PAT7.3, PAT7.4, PAT7.6, PAT7.7) สามารถเปลี่ยนวิชาได้ด้วยตัวเอง
 • ช่วงเวลาสอบ อาทิตย์บ่าย (PAT3, PAT5) สามารถย้ายได้ด้วยตัวเอง
 • วิชา PAT4 หากต้องการเปลี่ยนเข้า หรือ เปลี่ยนออก กรุณาติดต่อ Line : @dekdPreAd
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่, คณะที่ต้องการ, มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันปิดรับสมัคร

การซื้อข้อสอบ (วิชาที่สอบทับกัน)

สำหรับผู้เข้าสอบที่มีการสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่งในช่วงเสาร์บ่าย อาทิตย์เช้า อาทิตย์บ่าย และต้องการข้อสอบวิชาอื่นๆในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันนี้ สามารถขอซื้อได้ ตั้งแต่ 4 เมษายน 2562 จนถึงปิดรับสมัคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อข้อสอบได้เฉพาะวิชาที่สอบเวลาเดียวกันกับวิชาที่สมัครสอบแล้วเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนวิชา
 • ข้อสอบที่ซื้อผ่านระบบนี้ ไม่ต้องเข้าสอบแต่จะจัดส่งข้อสอบให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุ ช่วง วันที่ 17 – 19 กรกฏาคม 2562 โดย ส่งฟรีลงทะเบียน หรือ ส่งแบบ EMS เพิ่มค่าบริการ 50 บาท
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • ผู้ซื้อข้อสอบสามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ที่หน้าประกาศผลสอบ วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 แต่จะไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล
การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว, ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
  • อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด แต่ ห้ามไม่ให้ใช้ปากกาเคมีหรือเมจิกที่หมึกซึมถึงหน้ากระดาษหลัง
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 23 กรกฏาคม - 23 สิงหาคม 2562 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 23 กรกฏาคม - 23 สิงหาคม 2562 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล 31 กรกฎาคม 2562 และดาวน์โหลดเฉลย 10 กรกฎาคม 2562
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลย และขอรับข้อสอบได้ สามารถขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 29 - 30 มิถุนายน 2562 หลังสอบเสร็จวิชานั้นๆ เสร็จแล้ว 15 นาที ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ ภายใน 16.30 น.
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้ขอรับข้อสอบต้องทราบ เลขประจำตัวผู้สอบและห้องสอบของผู้ที่ขอรับข้อสอบ
  • ขาดสอบวันเสาร์ สามารถขอรับข้อสอบในวันอาทิตย์ได้ (กองอำนวยการมีการสำรองข้อสอบ ไว้ในสนามสอบจำนวนจำกัด)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีกลับพัสดุจะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ย้อนดูโครงการ
#DekDPreAdครั้งที่ผ่านมา