คุณรู้จัก หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี มศว ดีแค่ไหน????? ต่างจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่อื่นอย่างไร

ความคิดเห็น

23

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
14

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


สวัสดีครับน้องๆที่มีใจรักในวิชาชีพครู
และก็ใกล้ช่วงที่จะแอดมิสชั่นกันอีกแล้ว
วันนี้ก็ขอแนะนำหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี มศว กันหน่อยแล้วกันนะครับ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีหลายคำถามถามว่า 
1. การเรียนจะต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ เพราะทราบว่าคณะที่เรียนอยู่ไม่ได้สังกัดในคณะศึกษาศาสตร์?
ตอบ
  การเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
- หลักสูตรครู 5 ปีที่ มศว ของเราเป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้น(เป็นหลักสูตรของ มศว นันเอง) ซึ่งต่างจากที่อื่นๆหลักสูตรจะเป็นของคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เช่น จุฬาฯ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) ก็จะเป็นหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร กศ.บ. ก็จะเป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์
- การเรียนวิชาเอก ที่ มศว จะเรียนที่คณะที่ตนเองสังกัด ไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกและวิชาการสอนในสาขาวิชานั้นๆ เช่น วิชาภาษา หรือวิชาการสอนภาษาจะเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาการสอนคณิตศาสตร์จะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆวิชาเอกจะเรียนที่คณะอื่น แต่วิชาที่เป็นการสอนจะเรียนที่คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
- การเรียนวิชาชีพครู ที่ มศว สอนโดยคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ เรียนทั้งหมด 50 หน่วยกิต ซึ่งจะรวมไปถึงการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 ด้วย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2. อยากทราบว่า กศ.บ. 5 ปี มศว มีวิชาเอกอะไรบ้าง และสังกัดคณะไหนบ้าง?
ตอบ
กศ.บ. 5 ปี มศว มีทั้งหมด 15 วิชาเอก แยกไปสังกัดใน 6 คณะ ดังนี้
1. คณะศึกษาศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาตรี 3 วิชาเอก
    - การประถมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - จิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี)
    - เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
2. คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 2 วิชาเอก 
     - ภาษาไทย(กศ.บ. 5 ปี)
     - ภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 1 วิชาเอก
    - สังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
4. คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 5 วิชาเอก
    - คณิตศาสตร์(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์-เคมี(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์ทั่วไป(กศ.บ. 5 ปี)
5. คณะพลศึกษา มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 3 วิชาเอก
    - พลศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - สุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - สุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) ระบบเอก-โท
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 1 วิชาเอก 3 สาขา
    - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย/ ดนตรีสากล(กศ.บ. 5 ปี)
    - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

3. วุฒิที่ได้คือวุฒิอะไรกันแน่?
ตอบ ชื่อภาษาไทย วุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (วิชาเอกที่จบ)
         ชื่ออักษรย่อภาษาไทย กศ.บ. (วิชาเอกที่จบ)
         ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (สาขาที่จบ)
          ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.(สาขาที่จบ)

4. หลักสูตรการเรียน กศ.บ. 5 ปี มศว เป็นอย่างไร?
ตอบ  ต้องเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต ระยะเวลา 10 ภาคเรียน(5 ปี)
         ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป                         
                         อันได้แก่ในหมวด มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ บูรณาการ และวิชาเลือก
         ชั้นปีที่ 1 - 4 เรียนวิชาหมวดวิชาเอก ที่คณะที่ตนเองสังกัด
                              เรียนวิชาหมวดวิชาชีพครู ที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว
                              เรียนวิชาหมวดวิชาโท ตามที่ตนเองเลือก
                              (วิชาโท เฉพาะวิชาเอกภาษาไทย กศ.บ.5ปี วิชาเอกภาษาอังกฤษ กศ.บ.5ปี)
         ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 
                        - โดยที่ต้องสอนโรงเรียนสาธิต(สาธิต มศว ประสานมิตร และสาธิต มศว ปทุมวัน) 1 เทอม 
                        - และโรงเรียนทั่วไปในเขตของ มศว อีก 1 เทอม เช่น โรงเรียนสายน้ำผึ้ง บดินทรเดชา หอวัง สายปัญญา เป็นต้น

5. จบแล้วทำงานอะไร?
ตอบ หลักๆแล้วก็ต้องตอบว่าไปเป็นครูแน่นอน แต่ถ้าหากรักความก้าวหน้าก็ควรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นสำหรับผู้ที่สามารถค้นพบตัวเองว่าไม่ชอบในวิชาชีพครูก็สามารถเบนตัวเองไปทำอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนมาก็ได้ เช่นจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.5ปี) อาจจะไปประกอบอาชีพล่ามหรือนักแปลก็ได้ เป็นต้น 
          - สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถเป็นครูในโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูสอนในโรงเรียนกวดวิชา นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น

6. เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้อย่างไร?
ตอบ
1. สอบตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และสอบช่วงเดือนพฤศจิกายน
         2. สอบตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และ ปทุมวัน)
         3. คัดเลือกในระบบแอดมิสชั่น โดยต้องสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวิชาชีพครู รหัส 39 / PAT 5 (เริ่มปี 2553)

7. สถานที่เรียน เรียนที่ไหน?
ตอบ
  - นิสิต กศ.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
             ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
          - นิสิต กศ.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 2 - 4 
             ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 
          - นิสิต กศ.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา
** หมายเหตุ
- นิสิต กศ.บ. 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ยกเว้นวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. 5 ปี)
   ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ตลอดหลักสูตร
- นิสิต กศ.บ. 5 ปี คณะพลศึกษา
   ชั้นปีที่ 1 -2 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
   ชั้นปีที่ 3-4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
    ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอน

8. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน?
ตอบ
1. www.swu.ac.th 
         2. http://my.dek-d.com/pk473/story/view.php?id=346764 (สามารถเข้าไปตั้งกระทู้สอบถามได้)


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:30 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

23

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
14
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สมัครสอบไปแล้วค่ะ >< กำลังรอผลอยู่เลย

  อยากเรียนจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี) มากๆ


  เพี้ยง!!!!!
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สมัคร กศ.บ. ภาษาไทย 5 ปี ค่ะ

  อยากเรียนมาก ๆ ๆ ๆ ๆ

  แต่รับแค่ 25 คนเอง

  26 ธ.ค. ก้อจะประกาศผลแร้ว..

  ลุ้นมากกกก
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็จบภายใน5ปี

 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ง่าๆๆ
  ทามงายดรีหล่ะ
  ยุแค่ ม.5 ยุเลย
  แต่อยากสอบปีนี้อ่า
  แฮะๆ^^
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต่เท่าที่เหน...พวก(กศบ)..ของมศว.

  ที่ไปอยู่คณะอื่น เช่น  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  รู้สึกว่า....เค้ารักคณะอื่นมากกว่าศึกษาฯซะอีก
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบความเห็นที่ 6
  ไม่ใช่เรื่องแปลกค้าบ

  เรียน กศ.บ. 5 ปี มศว ถึงจะสังกัดคณะไหน
  .....แต่ใจยังเป็นครู.....

  ก็มิใช่เรื่องแปลกอ่าค้าบบบบบ

  อ้อ

  มศว ไม่มีจุดนะครับ
  คน มศว  รู้กันดี
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบความเห็นที่ 6

  ที่เค้ารักคะอื่นมากกว่าศึกษาฯมันก็มีหลายเหตุผลนะครับ
  ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

  สุดท้าย เราเหล่า กศ.บ. 5 ปี ก็ไปเป็นครูเหมือนกัน

  แต่อยากจะบอกว่า
  ผมเป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจใน กศ.บ. มศว มากที่สุด
  และถึงจะสังกัดคณะไหนก็ตาม แต่บอกไว้เลยว่า

  การทำงานกับคณะที่ตนเองสังกัดคือหน้าที่
  แต่การที่ผมทำงานกับศึกษาศาสตร์ คือความรักและความสมัครใจครับ

  จะเป็นไงก็ช่างเขา แต่พวกเราคือ กศ.บ. ครับ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้ากศ.บ.เคมีนี่เรียนที่ประสานมิตรทั้ง5ปีเลยป่าวคะ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมต้องไปเรียนที่องครักษ์1
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนแรกเราก็ไม่อยากไปเรียนที่องครักษ์หรอก

  แต่พอไปเรียนแล้ว ไม่อยากกลับมาเรียนที่ปนะสานมิตรเลย ลองไปดู
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนโปรแกรม วิชา การสอนสังคม ศึกษา มัธยมศึกษา  มาก.........
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนมศว เหมือนกันๆ  แต่แอดกลาง รับตั้ง 10 คน
  เหอๆ เศร้าใจ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะสังคมศาสตร์ เอก สังคม พอปี2-4เรียนที่ประสานมิตรตลอด แน่ๆๆหรือเปล่าอะคะ หนูต้องการคำตอบมากๆๆเลยคะ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เด็ก ศิลป์คำนวณ เรียน เอกคณิต ได้มั้ยคับ....
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าเราอยู่ชั้นปี  5  
  แล้วโรงเรียนที่เราจะต้องไปฝึกสอนน่ะ
  อยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ใน  กทม.ครับ
  อยากเรียนวิชาเอกภาษาไทยเป็นอย่างมาก
  (ข้อสอบยากหรือเปล่าก็ไม่รู้  แต่อยากเรียน  มศว.)
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สอนที่ กทม.นี่แหละค่ะ

  จะสอนที่สาธิตในเครือ มศว 1 เทอม และสอนโรงเรียนอื่นอีก 1 เทอมค่ะ

  พี่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 6 นะคะ ^^

  พี่เพิ่งจบปีนี้ แต่จบครูวิทยาศาสตร์นะคะ พี่ภูมิใจกับการที่ จบครู มศว จ้าาา

  มาเรียนกันเถอะที่นี่มีอะไรดีดีอีกเยอะนะคะ
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

  จบเป็นครูไหมครับๆๆ
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นครูสิครับ กศ.บ ก้อเหมือน กับ ค.บ ศษ.บ แหละ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเปนครูของ มศว  จัง  ต้อสู้ๆๆๆๆๆๆๆ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียน กศ.บ.5 ปีมากๆเลยค่ะ ต้องติวอะไรพิเศษก่อนสอบตรงมั้ยค่ะพี่ๆ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนโคตร ๆๆๆ ใฝ่ฝันเลยยย
  ต้องสองตรงให้ได้เลย
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  พี่ค่ะ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
  หนูเรียนสายศิลป์คำนวณสามารถเรียนได้ไหมค่ะ?
  แล้วมันเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงค่ะ?
  ต้องใช้อะไรยื่นบ้างค่ะ? ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากรู้มาก
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: