รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แพทย์ มศว 53 ยินดีด้วยครับ

ความคิดเห็น

40

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา

2553

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ

1 0200238

ศิริเรืวินิศ์

นส. จุฑามาศ ไพโรจน์

ชื่อ

-สกุล

2 0302091

นส. ศรนภา เรองวนตวงศ

3 0302850

นาย ต่อ แก้ววดงจันทร์

4 0400181

นาย คณิศร สังฆะโร

5 0400331

นาย ชัชวาล อร่ามรัตน์

6 0401088

นาย ภาณุพงศ์ นาคช่วย

7 0401437

นาย ศิวัช ธำรงวิศว

8 0501012

นส. อัจฉริยา แสงวิจิตร

9 1100074

นส. กมลลักษณ์ สมบูรณ์เกียรติ

10 1100180

นาย กฤษฎา บัวประชา

11 1100241

นส. กัญจน์นรี มนตรีมนัส

12 1100280

นส. กันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย

13 1100390

นาย เกรียงไกร ภู่พิทยา

14 1100411

นส. เกษนันท์ ประชุมสุข

15 1100455

นส. เขมิสรา แก้วไทรหงวน

16 1100623

นาย จิรวัฒน์ ไตรเกียรติภูมิ

17 1100658

นาย จิโรจ พละเลิศ

18 1100782

นส. ชฎาพร ปิลไลย์

19 1100813

นส. ชนัญญา ส่องแสงวัฒนากิจ

20 1100861

นส. ชนิตา เกาะลอย

21 1100910

นาย ชลธาร บำราศอรินทร์พ่าย

22 1100988

นาย ชัยชิรัตน์ วงศ์จิรสกุล

23 1101148

นาย ฐิติ โคมทอง

24 1101271

นาย ณัฏฐดนัย บุญวงษ์รัชต์

25 1101285

26 1101327

นส. ณัฐชยา กิริวรรณา

27 1101485

นส. ณัฐรดา นาเวศภูติ

28 1101585

นส. ดลชนก สิริโภคารักษ์

29 1101951

นส. ธมกร ขวัญยืน

30 1101981

นส. ธัชชนก พงศ์ประยูร

31 1102213

นส. นภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร

32 1102392

นาย นิธิวัตร ตั้งชมพู

33 1102408

นส. นิรชา ตันติธรรม

34 1102474

นส. บุณฑรีก์ ฉัตรชัย

35 1102511

นส. เบญจวรรณ ศรีสันติธรรม

36 1102537

นส. ปฐมพร รัตน์อ่อน

37 1102556

นาย ปธานิน วงษ์ษา

38 1102637

นาย ปรัชญา มานพ

39 1102638

นาย ปรัชญา เมฆานิมิตดี

40 1102675

นาย ปรีดิ์รติ ชิงชนะ

41 1102737

นส. ปัณณิกา แสนมั่นคงกุล

42 1102933

นาย พชร ชูวัฒนขจร

43 1103178

นส. พิชญ์สินี ภาคสังข์

44 1103357

นส. เพ็ญพิชชา พวงจำปา

45 1103489

นส. ภัทราพร อุดมพรธนกิจ

46 1103504

นส. ภัสสร โชคสมนึก

47 1103695

นส. มินท์มันตา ชินวุฒิศรีตระกูล

48 1103723

นส. เมธาวี สวโรจน์

49 1103821

นส. รสสุคนธ์ สันติภาษ

50 1103960

นาย วงศธร ไสลจักร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา

2553

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ

-สกุล

51 1104082

นส. วรันธร สัทธาธรรมรักษ์

52 1104159

นาย วศิณ เสงี่ยมจิตร

53 1104184

นส. วัชพร จิระวิทยาบุญ

54 1104248

นาย วิชญ์ กิติสุภรณ์พันธ์

55 1104271

นาย วิทวัส สุรวัฒนสกุล

56 1104273

นาย วิธวินท์ หวังเพิ่มพูน

57 1104352

นาย วีรภัทร พนานิธิ

58 1104367

นาย วีระพงศ์ อินทรักษ์

59 1104428

นส. ศรีภาดา เกรียงขจร

60 1104434

นส. ศรุตยา โต๊๊ะถม

61 1104504

นาย ศิริโชค ธำรงคุณากร

62 1104520

นส. ศิริพร พินคงศิริ

63 1104598

นาย ศุภมงคล ภูพัฒนะ

64 1104621

นส. ศุภสา นิยมพานิชการ

65 1104670

นส. สมหทัย สายโพธิ์

66 1104673

นาย สมาพร ติญญนนท์

67 1104676

นาย สรณ์สิริ วัฒนเรืองชัย

68 1104688

นาย สรวิชญ์ อบรมสุข

69 1104858

นส. สิรีธร ชัชวาลา

70 1104930

นส. สุทธิดา เจริญเวชพิพัฒน์

71 1104947

นส. สุธา เอี่ยมกุลบุตร

72 1105048

นส. สุภารัตน์ ศรีเศรษฐพันธ์

73 1105107

นส. สุวีณา ศรีชัยสันติกุล

74 1105163

นส. หฤทัย ลาตวงษ์

75 1105266

76 1105323

นส. อรณิชา อารีย์พงศา
นสอภิพร เฮงวัฒนากุล

77 1105352

นาย อรรณพ มณีนุตร์

78 1105383

นส. อริสา ยิ้มดี

79 1105402

นส. อลิสา วุฒิคะโร

80 1105472

นาย อาณัฐ ฐิติเรืองรัตน์

81 1105519

นาย อิทธิเวช อากาศน่วม

82 1105521

นส. อินท์อร จันทนทัศน์

83 1105581

นาย เอกลักษณ์ ช่อไสว

84 1200032

นส. กมลมาศ วรรณะพาหุณ

85 1200497

นส. ชยาภรณ์์ โล่ด่ ำรงรัตน์์

86 1201199

นส. บวรนันท์ ภานุวัฒน์วนิชย์

87 1201601

นาย พิบูล โชว์ธนะพานิช

88 1201647

นาย พีรพัฒน์ ต่างใจ

89 1201729

นส. ภัทรพรรณ สุวรรณชาติ

90 1201783

นส. ภิณัฐชา ศุภพิชน์

91 1201888

นาย รชฏ วงษ์จันทร์

92 1201944

นส. รัตนาภา บุญชูดวง

93 1201953

นส. รุ้งตะวัน จันทรังศรี

94 1202065

นส. วรินดา ว่องสุวรรณเลิศ

95 1202083

นส. วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี

96 1202349

นาย สรวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล

97 1202548

นาย สุรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

98 1202667

นส. อภิษฐา ตันติยาภรณ์

99 1203010

นาย คณิน เตชชินสิริ

100 1203453

นาย ธนธัช แสงนิล

101 1204830

นส. รวิชา โตสิงห์

102 1300104

นส. คณพร ตรีสุคนธ์

103 1300161

นส. จุไรพร สิริรุ่งตระกูล

104 1300262

นาย ชูเกียรติ รวีไชยวัฒน์

105 1300354

นาย ณัฐวุฒิ เติมทองนพคุณ

106 1300374

นส. ดวงพร เมฆาสิงหรักษ์

107 1300427

นส. ธนภร วงศ์บางโพ

108 1300612

นาย ปรัชญา ศุภเกียรติ

109 1300698

นาย พลกฤต สินธนาวรรณ

110 1300759

นส. เพ็ญภัสสรณ์์ เตชะประจักษ์์จิตต์์

111 1300784

นาย ภัทรภณ ยศธแสนย์

112 1300875

นส. ลลิตา ทับคำภา

113 1300937

นาย วัชริศ ไพรหิรัญ

114 1301080

นาย สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ

115 1301507

นาย ณภัทร สัมฤทธิ์เดชขจร

116 1301625

นส. ธัญญารัตน์ ทองคำใส

117 1301728

นส. ปณิดา ธเนศนิรัตศัย

118 1301817

นส. พัณณ์ชิตา วงศ์ธนู

119 1301903

นส. มาริษา สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา

120 1301951

นส. วรัญญา พัฒนเสถียรพงศ์

นสณัฏฐา สุดจรัสธรรม

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 02:18 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

40

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจด้วยจ้า

 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจด้วยจ้าทุกคน สาธุๆขอติดด้วยนะค่ะ สาธุๆๆ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีด้วยค่ะ


  PS.  เป็นต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงา อยากจะมีใครมากอดเราบ้างสักคน
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจด้วยนะคะ ทุกคนเลย ^ ^
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกับคนที่ติดด้วยค่ะ  (แล้วเมื่อไหร่จะได้ยินดีกับตัวเองบ้างนะ )
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกับทุกคนเลยน๊าาา ผ่านทุกคนเรยย เข้าไปเรียนทุกคนเรยย ^ ^
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจด้วยค่ะ เราไม่ได้เลือกที่นี่นไว้ TT
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แง้ๆๆๆๆๆ
  อันดับเเรกก็ไม่ติดแล้วววววว
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่ได้เลือกไว้

  แต่ยินดีด้วยนะครับ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีจัยกะคนที่ติดด้วยน้า เราไม่ได้เลือกที่นิอ่ะ โอ๊ยลุ้นหัวใจจะวายตาย
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกับคนติดด้วยนะ  แต่ไม่มีชื่อเราอ่ะ  เอาไว้ของที่อื่นก็ได้  ขอให้ได้เรียนเถอะ  ได้โปรด!!!
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีด้วยค่า

  เราเกือบเลือกไว้อ่า


  ลุ่นๆๆๆๆๆๆของที่อื่น

  จะติดไหมเนี่ย


  PS.  เด็กดีทีต้องเตรียมเอนท์ " Hope make man STRONG " ฝากIDด้วยน้า>>>ปลาเปอร์เซีย
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีด้วยนะค่ะ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  68 1104688

  นาย สรวิชญ์ อบรมสุข

   
  ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณครูทุกท่าน ญาติพี่น้อง รุ่นพี่รุ่นน้องทุกๆคนที่ทำให้มีวันนี้ TTvTT รวมทั้งเพื่อนๆในเว็บเด็กดีด้วย ^^ >< ขอให้ทุกๆคนสมหวังตามมาเรียนหมอกันทุกๆคนเลยนะ


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2553 / 16:47

  PS.  SNSD FIGHTING!!!!!!!!
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกับคนที่ติดนะ ส่วนเราไม่ติดอีกแล้ว เห้ออ รอที่ต่อไป
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีด้วยค่ะ
  เราเลือกไว้อันดับสาม 
  T^T
  ไม่ติดๆๆๆ

 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ


  PS.  ต่อไปนี้เราจะสู้เพื่อแอดมิชชั่นแล้ว เพื่อ นิติ ธรรมศาสตร์ !~
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  #14

  บร๊ะเจ้าาาา

  ขอแสดงความยินดีด้วย            อาร์ม
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกับหมอเป้ด้วยนะครับ ยินดีจิงๆ 555555555+
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  +1 เรปบน ยินดีด้วย นะเป้ เก่งจังเลย

  เเเเทยอง
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  +10 ไปเลย เป้ เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

      เพด
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แฟนน้องมิ้นท์  เก่งที่สุดเลย 55555555555
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีด้วยนะค่ะ ^^
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป้ เจ๋งโคตะระ สุดยอด

  เจต
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห้ย!!! เพื่อนเราติด

  ต้องรีบโทบอก

  555
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจด้วยนะคะ^^

  ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังได้เรียนหมอค้าบบบบบบบบ101
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป้ บร้ะของเรา นายแจ๋วโพด

  เจน
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  55 1104271

  นาย วิทวัส สุรวัฒนสกุล
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ดีใจด้วยน้ะเพื่อนๆๆๆๆ

  PS.  พลอยฝน ' SOCWORK 57# TU.♥ จุ้บ! ^^
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีด้วยค่ะหวังว่าเราจะมีวันนี้บางจัง
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  God of /5
  Finally catch up his dream *0*

  ถูกป่าววะ

  เออดีจัยด้วยวะ

  ขอบคุณคนในครอบครัว-อาจารย์ ก็ถูกแล้วล่ะ
  แต่รุ่นน้องนี่มีส่วนทำให้มีวันนี้ได้ นี่มันเหม่งๆแหะ


  Good Luck  
  wish u can fly above us with ur kumpee 555 kidding
  101
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมคือหนึ่งในนั้น..ดีจัยมากก
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  #67 คัป ^^ ยินดีกับเพื่อนร่วมทางทุกคนนะ และที่มหาลัยอื่นด้วยครับ
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นาย ปรัชญา เมฆานิมิตดี
  40 1102675

  พี่ชายคร้า เก่งมากๆๆ
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีต้อนรับสู่ คณะแพทย์ มศว ครับ
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เมื่อไหร่จะประกาศวันสัมภาษณ์น่ะ

  วันประกาศ ผม ทำให้แม่ร้องไห้
  ...  ด้วยความภูมิใจในตัวลูกแย่ๆคนนี้
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยินดีกะทุกคนๆที่ติดด้วยนะค๊าาาา...  ^0^

  (ซักวัน คงมีชื่อเรามั่งงง TvT)
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้องปุ๋ม คณพร  ได้เข้าเรียนไหมคะ

  คุณครูยินดีด้วยค่ะ
  เซ็นฯ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: