วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วาวา 1878799 0.00 604 9 ส.ค. 53 19:12 น.
ความคิดเห็น

6

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
2
guest
วาวา
 • วาวา
 • 58.8.221.177
 • wawa_5354hotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.    ชื่อแหล่งเรียนรู้     วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต                                                                                                                                                      
2.    ที่ตั้ง เลขที่   ๖๙   หมู่ที่   ๖    แขวง    ท่าแร้ง     เขต     บางเขน     จังหวัด  กรุงเทพมหานคร                                   โทร  ๐๒ – ๕๑๙ – ๘๖๕๐, ๐๒ – ๕๑๙ - -๘๐๑๑  โทรสาร  ๐๒ – ๕๑๙ – ๘๗๔๘
เว็บไซต์ (ถ้ามี)  www.watsiriphong.org
3.    เจ้าของ / ผู้ครอบครอง / ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้    
                                                                                         ส่วนราชการ         วัด        โบสถ์       มัสยิด         เอกชน
                                ข้อมูลเพิ่มเติม                                                ชุมชน          องค์กรชุมชน        อื่นๆ(ระบุ).........................
                                                                                               4.ชื่อบุคคลของแหล่งฯ      นายจักรกฤษณ์ สังข์ทอง
                                                                                    สถานที่ติดต่อโทรมือถือ    ๐๘๖ - -๘๘๑๒๘๓๑                                    
                                                                                    Email  -
                                                                                 5.ประเภทแหล่งเรียนรู้      บุคคล        เว็บ        ชุมชนออนไลน์
                                                                                     ห้องสมุด        พิพิธภัณธ์      โบราณสถาน      ศาสนสถาน
                                                                                     อนุสาวรีย์     หอศิลป์    ศูนย์วัฒนธรม    ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
                                                                                      แหล่งหัตถกรรม        แหล่งเรียนรู้ศิลปะ      แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น        แหล่งฝึกอาชีพ       อุทยานประวัติศาสตร์     อุทยานวิทยาศาตร์      ศูนย์วิทยาศาสตร์
     พิพิธภัณฑ์ความก้วหน้าทางเทคโนโลยี       ศุนย์การเรียนชุมชน      หมู่บ้าน      ชุมชนโบราณ
     ศูนย์ศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ         สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ        สวนสัตว์          สวนพฤกษาศาสตร์
     สื่อสารมวลชน       สื่อพื้นบ้าน           โรงละคร        ศูยน์กีฬา          แหล่งนันทนาการ       ศูนย์การค้า/ตลาด
     สถานประกอบการ         สถาบันการศึกษา        ศูนย์ข้อมูล         อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
6. เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
7.ความรุ้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรุ้แห่งนี้                                   .............................................................................................................................................................................
8.แหล่งเรียนรุ้นี้ได้รับรางวัลหรือการยกย่องจาก..................................................................................................
เมื่อปี พ.ศ.........................................ในด้าน.........................................................................................................
9.ผู้บันทึก เด็กหญิง ศศิกานต์ เกื้อกูลศรี ณ วันที่   8  สิงหาคม  พ.ศ. 2553
                     58
                      
ประวัติ
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
       วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต มีที่ดินประมาณ ๓๑ ไร่ มีสถานที่ประกอบพิธีฌาปนสถาน มีพระประทานในอุโบสถ์นามว่า         ”หลวงพ่อพุทธนิมิต” ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว อนุสาวรีย์พระครูภาวนาภิธาน (เส็ง ยสินธโร) อดีตเจ้าอาวาส รูปยืนมีขนาดเท่าองค์จริง
      วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ได้รับอนุญาติให้สร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์  ที่  ๑๔  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๑๒  โดยมีพันเอกปิ่น มุทุกันต์ เป็นอธิบดีกรมการศาสนาในขณะนั้น  ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒  ซึ่งมี             นายสำเนียง – นางทองอ่อน ศิริพงษ์  พร้อมด้วยบุตรธิดา  ได้บริจาคที่ดิน  เพื่อสร้างวัด  ในครั้งแรก  ๑๒  ไร่  ๒  งาน     ๖๒ ตารางวา แล้วทางวัดได้ซื้อเพิ่มอีก ๑๗ ไร่ และนายอาทร  สังขะวัฒนะได้มีจิตศรัทธาร่วมถวายอีก ๒ ไร่ จึงรวมเป็นทั้งหมด ๓๑ ไร่
      ชื่อวัด คำว่า “ศิริพงษ์” นั้น เป็นความประสงค์ของภรรยาและบุตรของนายสำเนียงเอง ส่วนคำว่า “ธรรมนิมิต” เป็นความประสงค์ของนายสำเนียง เพราะต้องการให้วัดนี้เป็นวัดปฏบัติธรรมสมถะวิปัสสนาและศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
เนื่องจากนายสำเนียงเป็นผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว และได้บริจาคเงินให้วัดโดยจัดตั้งแนทุนนิธิใว้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเก็บดอกผล ใว้ดำเนินวัดต่อไป      
      วัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๔  กุมภาพันธ์ ฑ.ศ. ๒๕๑๙ โดยหม่อมราชวงศ์คึกกฤทธิ์  ปราโมทย์
นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกาศ
ในราขกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๓ ลงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๙ พระครูสรวิชัน (เส็ง) ยสินธโร ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดถึงแก่มรณะภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙  ต่อมาพระปลัดพันธ์  ปภสสฺโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  ได้รับเป็นภาระธุระในการพัฒนาวัดจนถึงปัจจุบัน ฯ
เนื้อหา สาระสำคัญ
     วัดนี้เป็นมีที่ดินรวมประมาณ ๓๑ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยชุมชนหมู่บ้าน  มีถนนเข้าวัดได้สะดวก มีอุโบสอเนกประสงค์ ๒ ชั้น  ส่วนมากจะเป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ มีหอระฆัง  มีสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจของฌาปนสถาน มีพระประทานในอุโบสถ์นามว่า “หลวงพ่อพุทธนิมิต” ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว และยังมี อนุสาวรีย์พระครูภาวนาภิธาน (เส็ง ยสินธโร)  อดีตเจ้าอาวาส รูปยืนมีขนาดเท่าองค์จริง
       วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  สมเด็จพระสังฆราช ฯ วัดมกุฎกษัตริย์ยารามเสด็จมาเป็นประธานเททองหล่อพระประธาน( หลวงพ่อพุทธนิมิน )และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกสร้างวัด
       วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  วัดนี้ได้รับการประกาศให้ตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฏหมาย จากกระทรวงศึกษาธิการ  
       วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔  อีกทั้ง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เสด็จมาในพิธีตอกเสาร์เข็มมหามงคลฤกษ์                         งานเผยแพร่

- พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการจัดกิจกรรมบวชเนกขัมมจาริณี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และในวันพ่อ
แห่งชาติ มีประชาชนร่วมกิจกรรมครั้งละ ๓๐๐-๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน

- จัดบวชเนกขัมมจาริณี และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี
ภิกษุสามเณร ๑๐๐ รูป ประชาชน ๑,๐๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน

- จัดเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณร
๑๐๐ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน

- จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา มีผู้มาประชุมทำพิธี พระภิกษุสามเณร
๑๐๐ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน จนถึงปัจจุบัน

- มีการอบรมพระภิกษุสามเณร คือ หลังการทำวัตรสวดมนต์และในวันปาฏิโมกข์

- มีกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อนในเขตชุมชนทุกปี

- ร่วมกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมแก่
นักเรียน

- มีผู้มาทำบุญเป็นประจำอยู่วัด ประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ คน
คำเชิญชวน
ภาษาไทย
         ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  มีสภาพแวดล้อมดี  อยู่ในชุมชนเขตหมู่บ้าน  เดินทางสะดวก  ข้างในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด เหมาะแก่การทำสมาธิ  ทำบุญ  ตักบาตร   ทำให้จิตใจสงบ   ภายในวัดนั้นมีพระพุทธนิมิต  อยู่ในอุโบสถ์ 2 ชั้น และยังมีอนุสาวรีย์จำลองมาจากเจ้าอาวาสวัดคนแรก   เรียกว่า  อนุสาวรีย์พระครูภาวนาภิธาน   ใว้ให้ประชาชนรุ่นหลังได้รุ้จักและกราบไว้ต่อไป


English
        Siripong Thamnimit measured. Environment better. Residence area inside the village temple is convenient, clean atmosphere suitable for meditation, spiritual merit the peaceful monks. Buddha Temple is the vision. Two churches in the industry and a monument floor model from the first abbot called Victory Than Golden provost limitation.  to the public later  shall have the following and prostration.คำขวัญ
วัดศิริพงษ์                ธรรมนิมิต
                                     เป็นแหล่งศักดิ์สิทธ์            สำหรับกราบไหว้
                                             จงจดจำ                   หลวงพ่อดำไว้
                                    จะได้กราบไหว้                  ทุกๆวันเอย

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 19:06 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

6

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
2

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

ซ่อน
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เจ้งงงงงงงงง จริงงงงงงงงง 55555+
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บวช สนุก จริงงงงงงงงง
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากรู้จุดเด่นและความสำคัญของสถานที่ของวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคับ
  คัยรู้ช่วยบอกหน่อยคับ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ไปเข้าค่าย5-6-7 กันยายน
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วันนี้เพิ่งกลับจากค่ายที่วัดนี้มา ร้องไห้จนเป็นลมเลย :\
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: