คำพูดหวานๆบอกรักแฟน

ความคิดเห็น

46

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
5

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


        ทุกคนใน dek-d คงอยากได้ คำพูดหวานไปบอกรักแฟน
   ผ่านจดหมาย           บอกโดยตรง              ทางโทรศัพ
   ฝากเพื่อนไปบอก      บลาๆๆๆ อีกมากมาย  แต่วันนี้ เรามีคำกลอนหวานโดนใจ   ที่สามารถไปบอกรักในวันวาเลนไหม์ ก็ได้ 
หรือเขียนเฟรนชิพ ให้เพื่อนก็ได้เหมือนกัน   
เริ่มจาก 1
ก-ฮ แฟนฉัน

* ก-ฮ แฟนฉัน *ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ 

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า 

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า 

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด 

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ 

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า 

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า 

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ 

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า 

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า 

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข 

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป 

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า 

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า 

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า 

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า 

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า 

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ 

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า 

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า 

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า 

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า 

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า 

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า 

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า 

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า 

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า 

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ 

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า 

2 กลอนบอกรัก สั้นๆง่ายๆ แต่ก็ได้ใจความนะคะ


                                      1 ใ จ ที่ มั่ น ค ง
                                         จ า ก 1 ค น ที่ มั่ น ใ จ
                                         1 ข้ อ ค ว า ม ที่ ส่ ง ไ ป
                                          จ า ก 1 ใ จ ที่ คิ ด ถึ ง เ ธ อ
ลบกลอนนี้

3 กลอนดอกกุหลาบ  ที่ลึกซึ่ง นี่แหละ เป็นกลอนที่เหมาะกับ
วันวาเลนไทม์

กุ ห ล า บ แ ด ง คื อ รั ก ที่ ปั ก อ ก
กุ ห ล า บ ต ก คื อ รั ก ที่ ห ล่ น ห า ย
กุ ห ล า บ หั ก คื อ รั ก ที่ พั ง ท ล าย
กุ ห ล า บ ต า ย คื อ รั ก ที่ ถู ก ลืเม้นกันเยอะๆนะคะ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 23:21 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

46

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
5
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบ ก-ฮ มากครับ

  ฝากด้วยนะครับ
  ฝากรูป

 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ
  จะเก็บไว้เขียนเฟรนชิพ ^^
  PS.  ความรักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่ต้องมองด้วยใจ ~
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็ ดี เรา จะ ได้

  บอก ความ รู้ สึก ว่าเรารัก เขา แค่ ไหน

  ถึง แม้ มัน จะ ยาว ไป หน่อย

  แต่ ก็ ได้ ใจ ตวาม
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีสุดๆไปเลยค่ะชอบ ก-ฮ มากเลยค่ะ
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าแฟนได้ยินต้องเพราะเราบอกรักไปแบบหวานๆน่ารักๆ คงจะเรา
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบมากแฟนคงรักตายแน่เลย
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีค่ะชอบ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวดยอดเรยนร๊คร๊
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักจุ๋งมากๆและไม่อยาก   ให้เขาทิ้งฉันไปเพราะตอน

  ในใจฉันมีแต่                 เธอคนเดียวและอยาก

  เห็นหน้าเธออยู่ทุกวัน       อยากอยู่กับเธอทุกวินาที

             แล้วเธอละ          คิดยังไงกับเธอ
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก้อจิงนะ เพราะดี
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบใจครับผมไม่รู้จะบอกรักแฟนไง
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมเป็นคนพูดหวาๆกับเเฟนเป็น เเต่ก้อขอบใจนะ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็หวานดีนะ หวานจนมดขึ้นเลย
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะเราส่งข้อความให้แฟนเราแล้วแฟนเราเนี่ยนะเขินเลยแฟนเป็นทอมน่ะหล่อมากๆเลยแหละ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความรักทให้คนตาบอด ถ้ารักเธอตลอดตาบอดก็ยอม
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็หวานดีนะคับ แต่ผมไม่รู้จะไปบอกรักคัย ตอนนี้ผมโสด ก็จีบกันได้นะคับ
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  guest
  เหมียวจร้า
  เหมียวจร้า 125.26.115.102
  แบบว่า...กำลังหาข้อความดีๆให้แฟนยุพอดีเลยอ่า

  ..................โดนมั่กมาก............................
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก-ฮ ก็น่ารักนะ  แต่เราว่าคัยมันจาทามเพื่อเราด้ายขนาดนั้น มารก้อต้องมีกานรู้สึกเบื่อกานมั้งแหละ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กระทืบ Likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..........ใหเลยคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอา ก-ฮ ให้แฟนอ่านแล้วค่ะ....

  แฟนบอกว่าซึ้ง...

  แล้วตอนนี้แฟนเปลี่ยนไปมากเลยค่ะ...

  แฟนเริ่มทำตาม ก-ฮ อ่ะขร๊...

  ขอบคุนพี่ๆมากเลยนร๊คร๊...

  ที่ทำให้หนูกะแฟนมีความสุกมาก...

  เรายังรักกันดียู่ค่ะ...

  นี่ก้3ปีแล้วค่ะ.... 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ซึ้ง มั๊กๆ แฟน คง จา ร๊ากกกกกก ตายยย เลยยย จร้า
      ขอบคุณนะคร๊ ที่ทำให้ เค้ากะแฟน เข้าใจ กัน มาก กว่า เดิม ขอบคู๊น มั๊กๆ นะ
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักเทอเสมอถ้าไม่เจอคนใหม่    รักเทอตลอดไปถ้าหาคนใหม่ไม่เจอ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คำบอกรักแฟนเพราะชอบมากมายเลยจร้า
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แฟนด่าเรา"บ้า" ทำหน้านิ่งใส่(แฟนเราเป็นทอมเหมือนกัน) > <"
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักแฟนที่สู๊ดดดดดดดดดดดดด
  ไม่รัก ไม่รัก ไม่รัก บอกแล้วไงว่าไม่รักไดยินไหม จะมัวถามเซ้าซี้อยู่ทำไม บอกแล้วไงไม่รักใคร นอกจากเทออออออออออออออออออออออ
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถู฿กใจมากอ่ะ
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารักอ่ะ
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบมากค่ะ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โดนครับผมมม
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็ดีนะ
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบมากๆเลยคร้า
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราแอบรักคนๆหนึ่งมา 13 ปีแล้วยแต่เราไม่กล้าบอก่ขานะมีสวยมากมีคนมาจีบเขาตั้งเยอะผมจึงยิ่งไม่กล้าบอก อีกอย่างผมก็เป็นเพื่อนกับเขา้ด้วย แล้วอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเขาก็มาบอกผมว่าคนที่ผมแอบชอบอยู่ เขาก็ชอบผมเหมือนกันมานานแล้ว ผมตื่นเต้นมาก  แต่แล้วเพื่อนเขาก็บอกว่า เขาไม่รักผมแล้วเพราะเขาไปรักกับเพื่อนสนินของผม   ผมแทบตายทังเป็น  (ถ้าใครแอบชอบใครอยู่ก็รีบบอกรักไปเดียวจะเสียใจ)
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ว่าจะบอกแฟนแต่ไม่กล้าาความชำนานไม่มีหวานๆไม่ถึง
  แต่ก็ขอบคุณนะค่ะหวานมากกๆเลย
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  36
  guest
  อโนรักโกหม่ำ
  อโนรักโกหม่ำ 171.100.93.162
  เรารักเทอมีความรู้สึกดีๆให้กับเทอแล้วเทอหล่ะมีบ้างไหมแม้แต่เศษเสี่ยวของความรู้สึกดี      อโนรักโกหม่ำน่ะรักที่สุดและจะรักตลอดไปขอสัญญาด้วยใจไม่ใช่แค่คำพูดที่หลอกลวงเราไม่ใช่ผู้หญิงหลายจัยปรึกษาเรื่องความรักโทรหาเราได้24ชั่วโมงแต่ห้ามโทรมาจีบน่ะเรามีแฟนแล้วบ่ายค่ะจุ๊ฟ....จุ๊ฟ(โกหม่ำที่สุด)
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก้อดีนร๊แต่มันยาวไปหน่อยขี้เกียดพิมขี้เกียดอ่าน
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบมากเรย ก-ฮ เนี่ย
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  39
  guest
  กรรณิการ์ อินทรหาร
  กรรณิการ์ อินทรหาร 180.183.212.29
  ก่อน่ารักดีนะค่ะ
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เศร้าจัง อยากจะร้องไห้เมื่อเธอทิ้งเราไปมีคนใหม่
  แบ้วเมื่อเวลาเธออยุ
  มั่นใจว่าเราทำได้
  รักเลย รักเธอมากๆๆนะคร๊าฟฟฟ
  เขิล คิดถึงจัง
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แฟนรู้ดีใจหน้าดู555+ รักเลย
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรารักเเกปรอยรักกกกกกกพอไหมตั้งใจ
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักเลยโดนสุดๆค่ะ
 44. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบมากเลยค่ะ จ. จับมือเราเมื่อต้องการกำลังใจเยี่ยม
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: