เรียนรู้แนวการสอบ เพิ่มโอกาสลองสนาม
สนามพรีเทส สำหรับ ป.6 วัดความรู้สอบเข้า ม.1
รู้แนวก่อน รู้จุดอ่อน มีเวลาปรับแผนอ่านมากกว่า

ไปลองสอบ
กันค่ะ!

กลับ

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน TOP 10 แต่ละวิชา

TOP รวมทุกวิชา

 • แพงพธู โนวังหาร
  396.57 คะแนน
  เอกบูรพาวิเทศศึกษา
 • ดลย์สรธัช จตุรงคโชค
  370.74 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรค์
 • นครินทร์ คงหนู
  356.57 คะแนน
  จ่าการบุญ
 • พลกฤษณ์ ผดุงกิจ
  353.24 คะแนน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
 • ปุณณภา วรัญญูรัตนะ
  342.41 คะแนน
  สฤษดิเดช
 • พอฤทัย วิชัยยา
  336.59 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • อาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์
  336.58 คะแนน
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
 • พีรวิชญ์ ละออปักษิณ
  334.07 คะแนน
  อนุบาลบ้านเด็ก
 • กันติชญา วานิชประเสริฐพร
  333.26 คะแนน
  ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
 • พิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข
  332.42 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • ชลิดา สุรางค์กุล
  329.09 คะแนน
  เทศบาล2สามัคคีวัฒนา
 • ชยพล บุตะเขียว
  327.41 คะแนน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
 • วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล
  324.92 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • ต้นน้ำ เทอดเทียนวงษ์
  324.08 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรต์
 • ศิริกัญพร วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
  323.24 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรค์
 • พัสกร มีสมอรรถ
  322.5 คะแนน
  โชคชัย หทัยราษฎ์
 • ชนัดดา เกียรติก้องเเก้ว
  318.26 คะแนน
  อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
 • มรุพงศ์ พัทธวิภาส
  317.41 คะแนน
  อนุบาลสุรินทร์
 • กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
  316.58 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 • ปทิตตา โอฬารวณิช
  316.57 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • ช่วงคะแนน รวมทุกวิชา

TOP คณิตศาสตร์

 • พัสกร มีสมอรรถ
  100.00 คะแนน
  โชคชัย หทัยราษฎ์
 • ปุญญิศา พึงประภา
  100.00 คะแนน
  เทศบาลสวนสนุก
 • ณัฏฐวัฒน์ จันทรัตน์
  100.00 คะแนน
  อนุบาลสกลนคร
 • ศุภณัฐ รัตนติสร้อย
  100.00 คะแนน
  อนุบาลนครราชสีมา
 • จงรัก จันโท
  100.00 คะแนน
  อนุบาลศรีสะเกษ
 • แพงพธู โนวังหาร
  96.57 คะแนน
  เอกบูรพาวิเทศศึกษา
 • นครินทร์ คงหนู
  96.57 คะแนน
  จ่าการบุญ
 • วชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล
  96.57 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • อติกันต์ อยู่ยงวัฒนา
  96.57 คะแนน
  อนุบาลขอนแก่น
 • พีรวิชญ์ ละออปักษิณ
  96.57 คะแนน
  อนุบาลบ้านเด็ก
 • ภัทรพล ว่องวณิชชากร
  96.57 คะแนน
  อนุบาลนครราชสีมา
 • ทิตยาภรณ์ ฮองต้น
  96.57 คะแนน
  อนุบาลศรีสะเกษ
 • กฤตพร เสมอพิทักษ์
  96.57 คะแนน
  อนุบาลศรีสะเกษ
 • ปทิตตา โอฬารวณิช
  96.57 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • กัญญมล วรรณสม
  96.57 คะแนน
  อนุบาลเชียงราย
 • ฐิรภัทร ภัทรวิชญานนท์
  96.57 คะแนน
  อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
 • ภาณุรุจ ศรีศิริ
  96.57 คะแนน
  อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
 • ภีม สว่างวัน
  96.57 คะแนน
  ปิยบุตรศึกษากร
 • ช่วงคะแนน คณิตศาสตร์

TOP ภาษาไทย

 • วริศรา ยินดีมาก
  92.50 คะแนน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
 • ภัทวรินทร์ สุธรรมพร
  90.00 คะแนน
  โชคชัยลาดพร้าว
 • พลกฤษณ์ ผดุงกิจ
  87.50 คะแนน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
 • ฐติพร ดอนรุ่งจันทร์
  85.00 คะแนน
  โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
 • ศิวาพร สมยา
  85.00 คะแนน
  เซนต์ยอเซฟสกลนคร
 • แพงพธู โนวังหาร
  82.50 คะแนน
  เอกบูรพาวิเทศศึกษา
 • ปุญชรัสมิ์ ทนาพรโชคอนันท์
  82.50 คะแนน
  อนุบาลสุธีธร
 • ต้นน้ำ เทอดเทียนวงษ์
  82.50 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรต์
 • วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล
  82.50 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • ชลิดา สุรางค์กุล
  82.50 คะแนน
  เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 • สุภัคจิรา ต๊ะแก้ว
  82.50 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • พิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข
  82.50 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • วิพุธดนัย ภาคภูมิ
  82.50 คะแนน
  มานิตานุเคราะห์
 • พิชามญธุ์ พนัสนอก
  82.50 คะแนน
  เทศบาลวัดเสมาเมือง
 • ณัฏฐ์วรินทร์ แสงวิเชียร
  82.50 คะแนน
  เทศบาลวัดเสมาเมือง
 • อรวรา บัวเรือง
  82.50 คะแนน
  ปัญญาวิทย์
 • ช่วงคะแนน ภาษาไทย

TOP วิทยาศาสตร์

 • ชลิดา สุรางค์กุล
  92.50 คะแนน
  เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 • สุภัคจิรา ต๊ะแก้ว
  85.00 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • กันติชญา วานิชประเสริฐพร
  82.50 คะแนน
  ไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
 • เตชิต เตชสุนทรกุล
  80.00 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรค์
 • พอฤทัย วิชัยยา
  80.00 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • อาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์
  77.50 คะแนน
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
 • นครินทร์ คงหนู
  77.50 คะแนน
  จ่าการบุญ
 • วชิรญาณ์ ประไพวรรณ์กุล
  77.50 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • วชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล
  77.50 คะแนน
  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • ยศบดินทร์ วิชญาณวรวุฒิ
  77.50 คะแนน
  สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
 • ชัชชญา พัฒนฉัตรชัย
  77.50 คะแนน
  อนุบาลสุรินทร์
 • ภูปกรณ์ ภัทรจิตรานนท์
  77.50 คะแนน
  อนุบาลเชียงราย
 • พิมพ์พิศา แสงแก้วสันติสุข
  77.50 คะแนน
  น่านคริสเตียนศึกษา
 • ธีรชาติ พัฒนบรรจงกุล
  77.50 คะแนน
  สุวรรณวงศ์
 • พิมพ์มณี โกวานิชย์
  77.50 คะแนน
  บูรณะรำลึก
 • ช่วงคะแนน วิทยาศาสตร์

TOP ภาษาอังกฤษ

 • แพงพธู โนวังหาร
  90.00 คะแนน
  เอกบูรพาวิเทศศึกษา
 • กฤติกานต์ เพิ่มพล
  85.00 คะแนน
  สารสาสน์วิเทศนครปฐม
 • จิราภัค สิทธิเดชพร
  82.50 คะแนน
  อัสชัมชัญ ธนบุรี
 • ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ์
  82.50 คะแนน
  อัสสัมชัญ ธนบุรี
 • ปุณณภา วรัญญูรัตนะ
  82.50 คะแนน
  สฤษดิเดช
 • พีรบูรณ์ จินดาลัทธ
  80.00 คะแนน
  ไผทอุดมศึกษา
 • ดลย์สรธัช จตุรงคโชค
  80.00 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรค์
 • แทนคุณ บัวงาม
  80.00 คะแนน
  Saint John Mary International School
 • ปัณฑา สุขแสนสำราญ
  77.50 คะแนน
  สฤษดิเดช
 • ลิญาณา จันทรส
  72.50 คะแนน
  เด็กสากลนิมิตใหม่
 • นพเมศฐ์ กมลโรจน์สิริ
  70.00 คะแนน
  ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • ธนัญชนก ชาลีเครือ
  70.00 คะแนน
  ศรีเทพบาล
 • เพ็ญพิชชา เจริญชัยไพศาล
  70.00 คะแนน
  อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
 • ช่วงคะแนน ภาษาอังกฤษ

TOP สังคมศึกษา

 • พชร พริบไหว
  62.50 คะแนน
  หาดเสี้ยววิทยา
 • วิชญะ ชัชชวลิตสกุล
  55.00 คะแนน
  อนุบาลนครสวรรค์
 • จิดาภา หล่อทองคำ
  55.00 คะแนน
  สหวิทย์
 • ชยุต คงคล้าย
  55.00 คะแนน
  นารีวิทยา
 • แพงพธู โนวังหาร
  52.50 คะแนน
  เอกบูรพาวิเทศศึกษา
 • ปุญชรัสมิ์ ทนาพรโชคอนันท์
  52.50 คะแนน
  อนุบาลสุธีธร
 • ฐิตารีย์ พิชัยณรงค์
  52.50 คะแนน
  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
 • ชลิดา สุรางค์กุล
  52.50 คะแนน
  เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 • ภัทรพร ตรีบุญเมือง
  52.50 คะแนน
  อนุบาลร้อยเอ็ด
 • พลอยวรีย์ อัลคาร์ลีลี่ ลูบิส
  52.50 คะแนน
  ผาปังวิทยา
 • จิรเมธ สุขเกื้อ
  52.50 คะแนน
  อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
 • ช่วงคะแนน สังคมศึกษา

รายชื่อน้องๆ ที่
ได้คะแนน TOP 10 แต่ละวิชา

สะดวกกว่ากับโครงการของ #DekDPreM1

มีสนามสอบให้เลือกกว่า 53 จังหวัด
สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

สมัครสอบได้หมด
ทั้งระดับ ป.6-5-4

ขาดสอบก็ได้รับข้อสอบและเฉลย

มีเกียรติบัตรแสดงคะแนน
และอันดับพร้อมใส่พอร์ต

สมัคร/เช็คข้อมูล ออนไลน์ได้เลย
มี SMS แจ้งเตือนก่อนวันสอบ

มีทีมงานตอบข้อสงสัย ทุกขั้นตอน

บริหารงานโดย Dek-D

กำหนดการ

มี.ค. 63

เปิดรับสมัคร 16.00 น.

(ปิดรับเมื่อครบจำนวน)

3 พ.ย. 63

ปิดรับสมัคร 23.59 น.

18 พ.ย. 63

ประกาศเลขที่นั่งสอบ 16.00 น.

12 ธ.ค. 63

วันสอบ พรี-สอบเข้า ม.1

5 ม.ค. 64

ดาวน์โหลดเฉลย

1 ก.พ. 64

ประกาศผลสอบ

(รับใบวิเคราะห์ + เกียรติบัตร)

ตารางสอบ

ค่าสมัคร

พิเศษ! สมัครสอบ 5 วิชา
550.-

 • ขาดสอบก็ได้ ข้อสอบ + เฉลย
 • ใบวิเคราะห์ละเอียด ครบถ้วน
 • ได้เกียรติบัตรทุกคน ทุกวิชา
กลับ

สนามสอบ 50 จังหวัด
จำกัดสนามละ 100-200 ที่นั่งDek-D ได้รับอนุญาตจัดสอบจากทุกสนามอย่างเป็นทางการ บ้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น* จัดสอบพร้อมกับ จำลองสอบหมอ, พรีโอเน็ต ม.3 และ พรีแอดฯ ม.ปลาย

เช็คที่นั่งว่างทุกสนามสอบ ที่นี่!

สนามสอบอาจมีการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ยึดตาม
ข้อมูลล่าสุดจาก DekDPreAd.com

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 • รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย

  ใกล้ BTS พญาไท

 • รร.ปทุมคงคา

  ใกล้ BTS เอกมัย

 • รร.สารวิทยา

  พหลโยธิน-ดินแดง

 • รร.มัธยมวัดดุสิตาราม

  ฝั่นธนฯ ใกล้ สะพานปิ่นเกล้า

 • รร.ทวีธาภิเศก

  ฝังธนฯ ใกล้ MRT อิสรภาพ

 • รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ใกล้ ตลาดมีนบุรี

 • รร.สายปัญญารังสิต

  ดอนเมือง-รังสิต

 • รร.สมุทรปราการ

  จ.สมุทรปราการ

 • รร.วัดเขมาภิรตาราม

  จ.นนทบุรี

 • รร.ราชินีบูรณะ

  จ.นครปฐม

ภาคตะวันตก

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.โรงเรียนคงคาราม

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

 • เชียงราย

  รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.อนุบาลสุพรรณบุรี

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลราชวิทยานุกูล

 • นครราชสีมา

  รร.บุญวัฒนา

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยอนุกูลวิทยา

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

วิธีการสมัครสอบ

 • 1
 • 2

  กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • 3

  เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  กดเลือกวิชา และสนามสอบ

 • 4

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • 5

  เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • 6

  ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

ชำระเงินง่ายๆ ได้ 3 วิธี สามารถเลือกชำระได้ตามสะดวก

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

ชำระเงินโดย บัตรเครดิต
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

ละเอียดด้วยใบวิเคราะห์
จุดแข็ง/จุดอ่อน
*ละเอียดแบบนี้ มีเฉพาะที่ Dek-D เท่านั้น!

พิเศษ! ตั้งใจสอบให้ดี
มีเกียรติบัตรให้!

โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร!
ได้รับทุกคน ทุกวิชา

แสดงคะแนน/อันดับสวยๆ
โชว์ความสามารถวิชาการของเรา นำลง PORT โดดเด่นได้ไม่แพ้ใคร

มี QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสารแท้ พร้อมสถิติทั่วประเทศประกอบ

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreM1

 1. เลขบัตรประชาชนผู้สอบ ต้องเป็นเลขบัตรฯ ของผู้เข้าสอบเท่านั้น
  • เลขบัตรมีผลต่อการเข้าสอบหากข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าสอบได้
  • เลขบัตรแสดงบนเกียรติบัตร
 2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ โดยผู้เข้าสอบควรมาแก้ไขรหัสผ่านในภายหลัง
 3. เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไขสนามสอบฯ, วิชาที่สอบ ได้ต้องไปชำระตามนั้น หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 4. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิก อัติโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิธีชำระเงินจะต้องรอใบชำระเงินเดิมหมดอายุก่อน
  • เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  • เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  • เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 5. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็กสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 6. หากสนามสอบที่ต้องการเต็ม ไม่แนะนำให้สมัครสนามอื่นที่ยังว่าง หากไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
 7. เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยหากต้องเปลี่ยนสนามสอบของผู้สมัครไปสนามใกล้เคียง
เพิ่มวิชาสอบ

สามารถ Login เข้าไปสมัครเพิ่มได้เลย

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน, เบอร์มือถือ, ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี, จังหวัดที่อยู่ ได้ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร

ย้ายสนามสอบ

ได้ตั้งแต่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันปิดรับสมัคร โดยสนามสอบปลายทางต้องมีที่ว่าง ตรงกับรายวิชาที่สมัครในสนามต้นทาง

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา อย่างถูกระเบียบ
 • ไม่สามารถแต่ง ชุดพละเต็มตัว , ชุดลำลอง, ชุดไปรเวต เข้าสอบได้
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ
ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • ใช้บัตรประชาชน บัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรของผู้สมัครสอบเท่านั้น
 • หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ปิดเครื่อง) ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากไปห้องน้ำนานเกิน 10 นาที ถือว่าทุจริต จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • กรณีออกก่อนเวลา ไม่ทำการสอบต่อ ถือว่าขาดสอบ จะไม่ได้รับการตรวจ และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ให้ติดต่อรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 5 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้
 • ผู้ติดตาม ไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบ และ/หรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • กรณีออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน จะไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ ตั้งแต่ 5 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 • ดาวน์โหลดเฉลย 5 มกราคม 2564 ประกาศผลสอบและดูใบวิเคราะห์ผล 28 มกราคม 2564
 • ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ขาดสอบทุกกรณี สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่มีคะแนนสอบ,ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

ผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบ สามารถรับขอรับข้อสอบได้ 2 วิธี (วิธีใดวิธีหนึ่ง) โดย
 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ 12 ธันวาคม 2563 ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆหลังวิชานั้นๆสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที สามารถรับได้ถึงเวลา 18.00 น.
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรฯเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้สอบแสดง ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreM ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • กดขอรับผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็คสถานะ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น. (ค่าบริการ+ค่าจัดส่ง ลงทะเบียน (ทุกวิชาที่ขาดสอบพร้อมกัน) 100 บาทต่อผู้ขาดสอบ)
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็คสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreM
 1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์ไม่คลี่คลาย จะมีการเลื่อนสอบไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 2. หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เมื่อมีการจัดสอบ โครงการจะมีมาตรการเฝ้าระวังในสนามสอบต่อเนื่อง ดังนี้
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเดินทางไปสนามสอบ และโปรดแจ้งทาง Line @DekDPreAd ในช่วงก่อนวันสอบ เพื่อรอรับข้อสอบทางไปรษณีย์
  • ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ