Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ซื้อข้อสอบ Dek-D ฝึกเองที่บ้าน ข้อสอบรอบที่ผ่านมา มีเฉลยให้ดาวน์โหลด

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ
(1) สำหรับข้อสอบใหม่ รอบ ธ.ค. 63
(ข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบ ธ.ค. 63 / จำลองสอบหมอ ม.3 - ม.4 รอบ ธ.ค. 63 / พรีโอเน็ต ม.3 รอบ ธ.ค. 63 / พรีสอบเข้า ม.1 รอบ ธ.ค. 63)
(2) ข้อสอบรอบที่จัดสอบไปแล้ว
 • สามารถซื้อข้อสอบได้ทุกวิชา จำกัดวิชาละ 5 ชุด/1 ใบสั่งซื้อ
รหัส 90
TGAT ความถนัดทั่วไป (รอบ พ.ย.66 ออนไลน์) ครบ 3 พาร์ท

ปกติ 195

120 บาท

รหัส 30
TPAT3 ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ พ.ย.66 ออนไลน์)

ปกติ 195

120 บาท

รหัส 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 62
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 63
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 64
ฟิสิกส์ (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 65
เคมี (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 66
ชีววิทยา (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 70
สังคมศึกษา (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 81
ภาษาไทย (รอบ พ.ย.66 ออนไลน์)

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 82
ภาษาอังกฤษ (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 83
ภาษาฝรั่งเศส (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 165

100 บาท

รหัส 85
ภาษาญี่ปุ่น (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 165

100 บาท

รหัส 87
ภาษาจีน (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 165

100 บาท

รหัส 86
ภาษาเกาหลี (รอบ พ.ย. 66 ออนไลน์) A-Level

ปกติ 165

100 บาท

รหัส 90
TGAT ความถนัดทั่วไป (รอบ พ.ย.66) ครบ 3 พาร์ท

ปกติ 195

145 บาท

รหัส 30
TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ พ.ย.66)

ปกติ 195

145 บาท

รหัส 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์1 (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 62
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 63
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 64
ฟิสิกส์ (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 65
เคมี (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 66
ชีววิทยา (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 70
สังคมศึกษา (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 81
ภาษาไทย (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 82
ภาษาอังกฤษ (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 139

110 บาท

รหัส 83
ภาษาฝรั่งเศส (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 165

130 บาท

รหัส 85
ภาษาญี่ปุ่น (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 165

130 บาท

รหัส 87
ภาษาจีน (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 165

130 บาท

รหัส 86
ภาษาเกาหลี (รอบ พ.ย. 66) A-LEVEL

ปกติ 165

130 บาท

รหัส 90
TGAT ความถนัดทั่วไป (รอบ ก.ค.66 ออนไลน์) ครบ 3 พาร์ท

ปกติ 195

105 บาท

รหัส 10
TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (รอบ ก.ค.66 ออนไลน์) ครบ 3 ฉบับ

ปกติ 465

295 บาท

รหัส 30
TPAT3 ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ ก.ค.66 ออนไลน์)

ปกติ 195

105 บาท

รหัส 50
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (รอบ ก.ค.66 ออนไลน์)

ปกติ 195

105 บาท

รหัส 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ ก.ค. 66 ออนไลน์) A-LEVEL

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 82
ภาษาอังกฤษ (รอบ ก.ค.66 ออนไลน์) A-LEVEL

ปกติ 139

90 บาท

รหัส 90
TGAT ความถนัดทั่วไป (รอบ ก.ค.66) ครบ 3 พาร์ท

ปกติ 195

145 บาท

รหัส 10
TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (รอบ ก.ค.66) ครบ 3 ฉบับ

ปกติ 465

360 บาท

รหัส 30
TPAT3 ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ ก.ค.66)

ปกติ 195

145 บาท

รหัส 50
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (รอบ ก.ค.66)

ปกติ 195

145 บาท

รหัส 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ ก.ค.66) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 82
ภาษาอังกฤษ (รอบ ก.ค.66) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 90
TGAT ความถนัดทั่วไป (รอบ ส.ค.65) ครบ 3 พาร์ท

ปกติ 190

110 บาท

รหัส 10
TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (รอบ ส.ค.65) ครบ 3 ฉบับ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์, จริยธรรมฯ, เชื่อมโยงฯ

ปกติ 450

310 บาท

รหัส 21
TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ (รอบ ส.ค.65) ครบ 3 พาร์ท ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฎศิลป์

ปกติ 190

110 บาท

รหัส 30
TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ ส.ค.65)

ปกติ 190

110 บาท

รหัส 50
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (รอบ ส.ค.65)

ปกติ 190

110 บาท

รหัส 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 64
ฟิสิกส์ (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 65
เคมี (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 66
ชีววิทยา (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 70
สังคมศึกษา (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 81
ภาษาไทย (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 82
ภาษาอังกฤษ (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 135

90 บาท

รหัส 83
ภาษาฝรั่งเศส (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 84
ภาษาเยอรมัน (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 165

115 บาท

รหัส 85
ภาษาญี่ปุ่น (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 86
ภาษาเกาหลี (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 87
ภาษาจีน (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 88
ภาษาบาลี (รอบ พ.ย.65) A-LEVEL

ปกติ 165

110 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 125

70 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) วิชาเฉพาะแพทย์ครบ 3 ฉบับ

ปกติ 445

260 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 125

50 บาท

รหัส 01
พรี-สอบเข้า ม.1 ปี 66 3 วิชา คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ

ปกติ 450

155 บาท

รหัส 01
พรี-สอบเข้า ม.1 ปี 65 3 วิชา คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ

ปกติ 385

145 บาท

รหัส 10
พรี-สอบเข้า ม.1 ปี 63 5 วิชา คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ ไทย สังคม

ปกติ 550

135 บาท

รหัส 04
พรีเทส-สอบเข้า ม.4 ปี 66 2 วิชา คณิตฯ วิทย์ฯ อิงแนวข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ และ มหิดลวิทย์ฯ

ปกติ 450

155 บาท

รหัส 06
จำลองสอบหมอ ม.3-ม.4 ปี 66 ข้อสอบจำลองสอบเข้าหมอ วัดความถนัด เพื่อเตรียมแผน ม.ปลาย

ปกติ 450

350 บาท

รหัส 04
วัดความรู้ ม.ต้น ปี 65 3 วิชา คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ

ปกติ 385

185 บาท

รหัส 20-21
พรีเทส-สอบเข้า ม.4 ปี 64 3วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ อิงแนวข้อสอบ รร. มหิดลฯ เตรียมอุดมฯ และ จุฬาภรณฯ

145 บาท

รหัส 20-21
พรีเทส-สอบเข้า ม.4 ปี 63 3วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ อิงแนวข้อสอบ รร. มหิดลฯ เตรียมอุดมฯ และ จุฬาภรณฯ

135 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 66 ข้อสอบ+เฉลย+กระดาษคำตอบ

ปกติ 195

145 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 65 ข้อสอบ+เฉลย+กระดาษคำตอบ

150 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 64 ข้อสอบ+เฉลย+คลิปติว+กระดาษคำตอบ

ปกติ 350

195 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 63 ข้อสอบ+เฉลย ไม่รวมกระดาษคำตอบ

ปกติ 385

100 บาท

รหัส BR1
เข็มกลัด "จงติด"
หมอ/แพทย์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR2
เข็มกลัด "จงติด"
ทันตแพทย์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR3
เข็มกลัด "จงติด"
เภสัช

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR4
เข็มกลัด "จงติด"
กสพท.

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR5
เข็มกลัด "จงติด"
พยาบาล

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR6
เข็มกลัด "จงติด"
ครุศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR7
เข็มกลัด "จงติด"
นิติศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR8
เข็มกลัด "จงติด"
สัตวแพทย์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR9
เข็มกลัด "จงติด"
วิทยาศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
10
เข็มกลัด "จงติด"
สหเวช

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
11
เข็มกลัด "จงติด"
ท่องเที่ยว

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
12
เข็มกลัด "จงติด"
นิเทศ-วารสาร

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
13
เข็มกลัด "จงติด"
บัญชี-บริหาร

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
14
เข็มกลัด "จงติด"
รัฐศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
15
เข็มกลัด "จงติด"
สถาปัตยกรรม

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
16
เข็มกลัด "จงติด"
ICT

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
17
เข็มกลัด "จงติด"
จิตวิทยา

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
18
เข็มกลัด "จงติด"
ศิลปกรรม

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
19
เข็มกลัด "จงติด"
เศรษฐศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
20
เข็มกลัด "จงติด"
ประมง/เกษตร

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
21
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
คะแนน 10-10-10 ไปเลยจ๊ะ!

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
22
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
หน้าตาดี มีที่เรียน

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
23
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
สอบวนไปค่ะ

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
25
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
99 สาธุ

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
26
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
คะแนนดีย์ออก

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
28
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
เขตปลอดนก

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
29
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
ถึงจะติ่ง แต่ดิ่งแม่น

ปกติ 39

20 บาท

รหัส D3
หนังสือ คู่มือ ลุยสอบหมอ กสพท แพทยฯ, ทันตฯ, เภสัชฯ, สัตวฯ
หนังสือ คู่มือ ลุยสอบหมอ กสพท แพทยฯ, ทันตฯ, เภสัชฯ, สัตวฯ เจาะลึกทุกประเด็นการสมัคร กสพท และรอบอื่นๆ

ปกติ 99

79 บาท

รหัส D1
หนังสือ รวบตึง TCAS เล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง
หนังสือ รวบตึง TCAS เล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS ฉบับเข้าใจง่าย

ปกติ 99

79 บาท

รหัส D2
หนังสือ 5 นาที รู้เดี๋ยวนี้ เหมาะกับคณะไหน?
หนังสือ 5 นาที รู้เดี๋ยวนี้ เหมาะกับคณะไหน? ค้นหาตัวเองผ่าน 15 คณะฮิต อ่านเช็กลิส์ต์ตัวเอง ว่าสนใจ และเหมาะกับคณะไหน

ปกติ 99

79 บาท

รหัส A3
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม1 (เขียว)
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม1 (เขียว) ใช้ได้กับ TGAT , TPAT2-5

49 บาท

รหัส A6
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม2 (น้ำเงิน)
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม2 (น้ำเงิน) ใช้ได้กับ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท

49 บาท

รหัส A4
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม3 (แดง)
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม3 (แดง) ใช้ได้กับ A-Level ทุกวิชา

49 บาท

รหัส A5
สมุดกระดาษคำตอบ แบบกากบาท (ส้ม)
สมุดกระดาษคำตอบ แบบกากบาท (ส้ม) ใช้ได้กับ แบบทดสอบทุกวิชา ทุกประเภท ช่องใหญ่กาสนุก ฉีกแบ่งทำได้ทุกวิชา

49 บาท

รหัส B1
สมุดคำศัพท์พกพา Dek-D
สมุดคำศัพท์พกพา Dek-D พกพาง่าย จดไว้ท่องศัพท์ทุกที่ จดๆจำๆ สอบติดแน่นอน!!

ปกติ 40

35 บาท

วิธีชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบเล่ม

 • การซื้อจะได้รับเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์โหลดเฉลยและสถิติต่างๆ ไม่มีหมดอายุ ผ่านเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “โหลดเฉลย” ที่เมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง คิดเงินจากน้ำหนักจริงที่สั่งซื้อ
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  หมายเหตุ หากช่วงใดติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังชำระเงินแล้ว เข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • โปรดกรอกข้อมูลจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบสอบออนไลน์

 • ชำระแล้ว เริ่มเข้าสอบได้เลยทันที (หรือภายใน 90 วัน)
 • ทำการสอบได้ 1 รอบ หลังสอบเสร็จระบบจะตรวจให้และออกผลสอบให้ทันที
 • หลังสอบเสร็จและได้ผลสอบแล้ว ยังสามารถเข้าดูข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ตอบได้ กี่รอบก็ได้ ภายในเวลา 14 วัน
 • สำหรับเฉลย,ผลสอบและสถิติต่างๆ เข้าดูได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
 • พบปัญหาระหว่างการสอบ รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd ทันที
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนสินค้าได้

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ยืนยันรายการคำสั่งซื้อของคุณ

ตะกร้าสินค้าของคุณ

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบเล่ม

 • การซื้อจะได้รับเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์โหลดเฉลยและสถิติต่างๆ ไม่มีหมดอายุ ผ่านเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “โหลดเฉลย” ที่เมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง คิดเงินจากน้ำหนักจริงที่สั่งซื้อ
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  หมายเหตุ หากช่วงใดติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังชำระเงินแล้ว เข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • โปรดกรอกข้อมูลจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบสอบออนไลน์

 • ชำระแล้ว เริ่มเข้าสอบได้เลยทันที (หรือภายใน 90 วัน)
 • ทำการสอบได้ 1 รอบ หลังสอบเสร็จระบบจะตรวจให้และออกผลสอบให้ทันที
 • หลังสอบเสร็จและได้ผลสอบแล้ว ยังสามารถเข้าดูข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ตอบได้ กี่รอบก็ได้ ภายในเวลา 14 วัน
 • สำหรับเฉลย,ผลสอบและสถิติต่างๆ เข้าดูได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
 • พบปัญหาระหว่างการสอบ รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd ทันที
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนสินค้าได้

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบเล่ม

 • การซื้อจะได้รับเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์โหลดเฉลยและสถิติต่างๆ ไม่มีหมดอายุ ผ่านเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “โหลดเฉลย” ที่เมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง คิดเงินจากน้ำหนักจริงที่สั่งซื้อ
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  หมายเหตุ หากช่วงใดติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังชำระเงินแล้ว เข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • โปรดกรอกข้อมูลจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบสอบออนไลน์

 • ชำระแล้ว เริ่มเข้าสอบได้เลยทันที (หรือภายใน 90 วัน)
 • ทำการสอบได้ 1 รอบ หลังสอบเสร็จระบบจะตรวจให้และออกผลสอบให้ทันที
 • หลังสอบเสร็จและได้ผลสอบแล้ว ยังสามารถเข้าดูข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ตอบได้ กี่รอบก็ได้ ภายในเวลา 14 วัน
 • สำหรับเฉลย,ผลสอบและสถิติต่างๆ เข้าดูได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
 • พบปัญหาระหว่างการสอบ รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd ทันที
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนสินค้าได้

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบเล่ม

 • การซื้อจะได้รับเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์โหลดเฉลยและสถิติต่างๆ ไม่มีหมดอายุ ผ่านเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “โหลดเฉลย” ที่เมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง คิดเงินจากน้ำหนักจริงที่สั่งซื้อ
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  หมายเหตุ หากช่วงใดติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังชำระเงินแล้ว เข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • โปรดกรอกข้อมูลจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบสอบออนไลน์

 • ชำระแล้ว เริ่มเข้าสอบได้เลยทันที (หรือภายใน 90 วัน)
 • ทำการสอบได้ 1 รอบ หลังสอบเสร็จระบบจะตรวจให้และออกผลสอบให้ทันที
 • หลังสอบเสร็จและได้ผลสอบแล้ว ยังสามารถเข้าดูข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ตอบได้ กี่รอบก็ได้ ภายในเวลา 14 วัน
 • สำหรับเฉลย,ผลสอบและสถิติต่างๆ เข้าดูได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
 • พบปัญหาระหว่างการสอบ รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd ทันที
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนสินค้าได้

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

กรอกรายละเอียด
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบติดตามสถานะการสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเฉลย
 • กรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ใช้รับใบแจ้งชำระเงิน / สถานะการชำระเงิน

กรอกข้อมูลการจัดส่ง

โปรดระบุที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน หากสินค้าถูกตีกลับ
จะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบเล่ม

 • การซื้อจะได้รับเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์โหลดเฉลยและสถิติต่างๆ ไม่มีหมดอายุ ผ่านเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “โหลดเฉลย” ที่เมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง คิดเงินจากน้ำหนักจริงที่สั่งซื้อ
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  หมายเหตุ หากช่วงใดติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังชำระเงินแล้ว เข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • โปรดกรอกข้อมูลจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบสอบออนไลน์

 • ชำระแล้ว เริ่มเข้าสอบได้เลยทันที (หรือภายใน 90 วัน)
 • ทำการสอบได้ 1 รอบ หลังสอบเสร็จระบบจะตรวจให้และออกผลสอบให้ทันที
 • หลังสอบเสร็จและได้ผลสอบแล้ว ยังสามารถเข้าดูข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ตอบได้ กี่รอบก็ได้ ภายในเวลา 14 วัน
 • สำหรับเฉลย,ผลสอบและสถิติต่างๆ เข้าดูได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
 • พบปัญหาระหว่างการสอบ รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd ทันที
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนสินค้าได้

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ > ชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายการของคุณ และเลือกการจัดส่ง
 • เลือกวิธีการชำระเงิน จากทั้งหมด 3 วิธี

ตะกร้าสินค้าของคุณ

กรุณาเลือกการจัดส่ง

4-7 วันทำการ
*อัพเกรดฟรี จัดส่งแบบ EMS ใช้เวลา 2-3 วันทำการ*
ฟรี
2-3 วันทำการ
฿55.00

ค่าธรรมเนียม

฿15.00
เนื่องจากน้ำหนักรวมสินค้าเกินที่กําหนด กรุณาแยกรายการสั่งซื้อ
หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line@ : @DekDPreAd

ที่อยู่จัดส่ง

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อ - สกุลผู้รับ
กัลยรัตน์ เพ็งพรม
เบอร์ติดต่อ
0972809889
อีเมล์
apichaya.s@dek-d.com
ที่อยู่จัดส่ง
790/2 สวัสดีแมนชั่น ห้อง 8562 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10600

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
 • สแกน QR Code ที่ได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนมือถือ
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการ ได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ระบบ 15 บ. ร้าน 15 บ.)
ชำระภายใน 30 นาที
 • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระ ออนไลน์แล้วเท่านั้น
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบเล่ม

 • การซื้อจะได้รับเล่มข้อสอบ ไม่รวมกระดาษคำตอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์โหลดเฉลยและสถิติต่างๆ ไม่มีหมดอายุ ผ่านเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “โหลดเฉลย” ที่เมนูด้านบนเพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง คิดเงินจากน้ำหนักจริงที่สั่งซื้อ
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  หมายเหตุ หากช่วงใดติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังชำระเงินแล้ว เข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • โปรดกรอกข้อมูลจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้

เงื่อนไขซื้อข้อสอบ แบบสอบออนไลน์

 • ชำระแล้ว เริ่มเข้าสอบได้เลยทันที (หรือภายใน 90 วัน)
 • ทำการสอบได้ 1 รอบ หลังสอบเสร็จระบบจะตรวจให้และออกผลสอบให้ทันที
 • หลังสอบเสร็จและได้ผลสอบแล้ว ยังสามารถเข้าดูข้อสอบ และกระดาษคำตอบที่ตอบได้ กี่รอบก็ได้ ภายในเวลา 14 วัน
 • สำหรับเฉลย,ผลสอบและสถิติต่างๆ เข้าดูได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
 • พบปัญหาระหว่างการสอบ รีบติดต่อ Line : @DekDPreAd ทันที
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และเปลี่ยนสินค้าได้