Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ซื้อข้อสอบเก่า/ล่าสุด ฝึกเองที่บ้าน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ
(1) สำหรับข้อสอบใหม่ รอบ ธ.ค. 63
(ข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบ ธ.ค. 63 / จำลองสอบหมอ ม.3 - ม.4 รอบ ธ.ค. 63 / พรีโอเน็ต ม.3 รอบ ธ.ค. 63 / พรีสอบเข้า ม.1 รอบ ธ.ค. 63)
(2) ข้อสอบรอบที่จัดสอบไปแล้ว
 • สามารถซื้อข้อสอบได้ทุกวิชา จำกัดวิชาละ 5 ชุด/1 ใบสั่งซื้อ
รหัส 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 64
ฟิสิกส์ A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 65
เคมี A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 66
ชีววิทยา A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 70
สังคมศาสตร์ A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 81
ภาษาไทย A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 82
ภาษาอังกฤษ A-LEVEL

ปกติ 135

115 บาท

รหัส 83
ภาษาฝรั่งเศส A-LEVEL

ปกติ 165

145 บาท

รหัส 84
ภาษาเยอรมัน A-LEVEL

ปกติ 165

145 บาท

รหัส 85
ภาษาญี่ปุ่น A-LEVEL

ปกติ 165

145 บาท

รหัส 86
ภาษาเกาหลี A-LEVEL

ปกติ 165

145 บาท

รหัส 87
ภาษาจีน A-LEVEL

ปกติ 165

145 บาท

รหัส 88
ภาษาบาลี A-LEVEL

ปกติ 165

145 บาท

รหัส 90
TGAT 90 ความถนัดทั่วไป ครบ 3 พาร์ท การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การคิดอย่างมีเหตุผล, สมรรถนะการทำงาน

ปกติ 190

175 บาท

รหัส 10
TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ครบ 3 ฉบับ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์, จริยธรรมฯ, เชื่อมโยงฯ

ปกติ 450

395 บาท

รหัส 30
TPAT3 30 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาฯ

ปกติ 190

175 บาท

รหัส 21
TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ครบ 3 พาร์ท ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฎศิลป์

ปกติ 190

175 บาท

รหัส 40
TPAT4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม สถาปัตย์

ปกติ 190

175 บาท

รหัส 50
TPAT5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ครู

ปกติ 190

175 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ฝรั่งเศส ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 78
PAT7.2 เยอรมัน ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ญี่ปุุ่น ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 80
PAT7.4 จีน ความถัดทางภาษาจีน

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 82
PAT7.6 บาลี ความถนัดทางภาษาบาลี

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 83
PAT7.7 เกาหลี ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 125

105 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) วิชาเฉพาะแพทย์ครบ 3 ฉบับ

ปกติ 445

350 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 125

95 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) วิชาเฉพาะแพทย์ครบ 3 ฉบับ

ปกติ 445

295 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 180

105 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ปกติ 185

125 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ฝรั่งเศส ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 78
PAT7.2 เยอรมัน ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ญี่ปุุ่น ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 80
PAT7.4 จีน ความถนัดทางภาษาจีน

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 81
PAT7.6 บาลี ความถนัดทางภาษาบาลี

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 83
PAT7.7 เกาหลี ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 105

85 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 105

85 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 105

85 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 105

85 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 105

85 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ วิชาเฉพาะแพทย์ 3 ฉบับ

ปกติ 395

275 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ.ปี 65 คณิต, ไทย, Eng, ข้าราชการ

229 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 64 ข้อสอบ+เฉลย+คลิปติว+กระดาษคำตอบ

ปกติ 350

250 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 63 ข้อสอบ+เฉลย ไม่รวมกระดาษคำตอบ

ปกติ 385

150 บาท

รหัส BR1
เข็มกลัด "จงติด"
หมอ/แพทย์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR2
เข็มกลัด "จงติด"
ทันตแพทย์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR3
เข็มกลัด "จงติด"
เภสัช

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR4
เข็มกลัด "จงติด"
กสพท.

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR5
เข็มกลัด "จงติด"
พยาบาล

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR6
เข็มกลัด "จงติด"
ครุศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR7
เข็มกลัด "จงติด"
นิติศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR8
เข็มกลัด "จงติด"
สัตวแพทย์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR9
เข็มกลัด "จงติด"
วิทยาศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
10
เข็มกลัด "จงติด"
สหเวช

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
11
เข็มกลัด "จงติด"
ท่องเที่ยว

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
12
เข็มกลัด "จงติด"
นิเทศ-วารสาร

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
13
เข็มกลัด "จงติด"
บัญชี-บริหาร

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
14
เข็มกลัด "จงติด"
รัฐศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
15
เข็มกลัด "จงติด"
สถาปัตยกรรม

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
16
เข็มกลัด "จงติด"
ICT

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
17
เข็มกลัด "จงติด"
จิตวิทยา

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
18
เข็มกลัด "จงติด"
ศิลปกรรม

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
19
เข็มกลัด "จงติด"
เศรษฐศาสตร์

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
20
เข็มกลัด "จงติด"
ประมง/เกษตร

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
21
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
คะแนน 10-10-10 ไปเลยจ๊ะ!

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
22
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
หน้าตาดี มีที่เรียน

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
23
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
สอบวนไปค่ะ

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
25
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
99 สาธุ

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
26
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
คะแนนดีย์ออก

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
28
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
เขตปลอดนก

ปกติ 39

20 บาท

รหัส BR
29
เข็มกลัด "วลีเด็ด"
ถึงจะติ่ง แต่ดิ่งแม่น

ปกติ 39

20 บาท

รหัส A3
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม1 (เขียว)
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม1 (เขียว) ใช้ได้กับ TGAT , TPAT2-5

49 บาท

รหัส A4
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม2 (แดง)
สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม2 (แดง) ใช้ได้กับ A-Level , TPAT1 (กสพท)

49 บาท

รหัส B1
สมุดคำศัพท์พกพา Dek-D
สมุดคำศัพท์พกพา Dek-D พกพาง่าย จดไว้ท่องศัพท์ทุกที่ จดๆจำๆ สอบติดแน่นอน!!

ปกติ 40

35 บาท

วิธีชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ

 • การซื้อข้อสอบจะได้รับเล่มข้อสอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเฉลย ในเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเฉลย” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • การซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 35 บาท , EMS เริ่มต้นที่ 55 บาท
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
  4.1 จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  4.2 เฉพาะช่วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ลดรอบการจัดส่ง จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำการจัดส่งทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง โดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้ ทุกกรณี

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ยืนยันรายการคำสั่งซื้อของคุณ

ตะกร้าสินค้าของคุณ

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ

 • การซื้อข้อสอบจะได้รับเล่มข้อสอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเฉลย ในเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเฉลย” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • การซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 35 บาท , EMS เริ่มต้นที่ 55 บาท
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
  4.1 จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  4.2 เฉพาะช่วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ลดรอบการจัดส่ง จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำการจัดส่งทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง โดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้ ทุกกรณี

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ

 • การซื้อข้อสอบจะได้รับเล่มข้อสอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเฉลย ในเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเฉลย” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • การซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 35 บาท , EMS เริ่มต้นที่ 55 บาท
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
  4.1 จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  4.2 เฉพาะช่วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ลดรอบการจัดส่ง จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำการจัดส่งทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง โดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้ ทุกกรณี

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ

 • การซื้อข้อสอบจะได้รับเล่มข้อสอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเฉลย ในเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเฉลย” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • การซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 35 บาท , EMS เริ่มต้นที่ 55 บาท
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
  4.1 จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  4.2 เฉพาะช่วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ลดรอบการจัดส่ง จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำการจัดส่งทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง โดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้ ทุกกรณี

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

กรอกรายละเอียด
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบติดตามสถานะการสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเฉลย
 • กรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ใช้รับใบแจ้งชำระเงิน / สถานะการชำระเงิน

กรอกข้อมูลการจัดส่ง

โปรดระบุที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน หากสินค้าถูกตีกลับ
จะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ

 • การซื้อข้อสอบจะได้รับเล่มข้อสอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเฉลย ในเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเฉลย” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • การซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 35 บาท , EMS เริ่มต้นที่ 55 บาท
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
  4.1 จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  4.2 เฉพาะช่วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ลดรอบการจัดส่ง จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำการจัดส่งทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง โดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้ ทุกกรณี

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ > ชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายการของคุณ และเลือกการจัดส่ง
 • เลือกวิธีการชำระเงิน จากทั้งหมด 3 วิธี

ตะกร้าสินค้าของคุณ

กรุณาเลือกการจัดส่ง

4-7 วันทำการ
ฟรี
2-3 วันทำการ
฿55.00

ค่าธรรมเนียม

฿15.00

ที่อยู่จัดส่ง

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อ - สกุลผู้รับ
กัลยรัตน์ เพ็งพรม
เบอร์ติดต่อ
0972809889
อีเมล์
apichaya.s@dek-d.com
ที่อยู่จัดส่ง
790/2 สวัสดีแมนชั่น ห้อง 8562 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10600

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
 • สแกน QR Code ที่ได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนมือถือ
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการ ได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ระบบ 15 บ. ร้าน 15 บ.)
ชำระภายใน 30 นาที
 • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระ ออนไลน์แล้วเท่านั้น
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ

 • การซื้อข้อสอบจะได้รับเล่มข้อสอบ จัดส่งทาง บ.ไปรษณีย์ไทย และได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเฉลย ในเว็บซื้อข้อสอบนี้ กดปุ่ม “ดาวน์โหลดเฉลย” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • การซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางรายการที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ลงทะเบียน เริ่มต้นที่ 35 บาท , EMS เริ่มต้นที่ 55 บาท
 • รอบการจัดส่งข้อสอบ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
  4.1 จัดส่งทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์
  4.2 เฉพาะช่วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ลดรอบการจัดส่ง จัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำการจัดส่งทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ เช็คเลขพัสดุ (เลขแทรกกิ้ง) ได้ที่เมนู “สถานะจัดส่ง” https://www.dek-d.com/exam-store/profile/
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้ง โดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
 • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน และเปลี่ยนสินค้าได้ ทุกกรณี