แบบทดสอบครูผู้ช่วย(พรบ.คนพิการ)

โดย: krukhanang

คนจะเป็นครูต้องทำ ฝึกฝนบ่อยๆ สักวันต้องเป็นของเรา

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 20 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1  “คนพิการ” มีสาเหตุเนื่องจากความบกพร่อง โดยแบ่งประเภทข้อใดถูกต้อง
2 แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการซึ่งกำหนดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ข้อใดถูกต้องที่สุด
3 “ครูการศึกษาพิเศษ” ข้อใดถูกต้อง
4 การจัดการให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ ข้อใดถูกต้อง
5 “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะในลักษณะข้อใดไม่ถูกต้อง
6 สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน
7 สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นผู้จัดข้อใดถูกต้องที่สุด
8  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด
9 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการข้อใดถูกต้องที่สุด
10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ข้อใดถูกต้อง
11 ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
12 ข้อใดไม่ใช่ คนพิการ ตาม พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
13  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
14 “การปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาเป็นงานที่มีลักษณะยากลำบาก ต้องใช้ความอดทนสูง
 ตลอดจนต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ ฯลฯ ”  จากเหตุผลดังกล่าวข้อใดกล่าวถูกต้อง
15  Individual Implementation Plan : IIP คืออะไร
16 Individualized Education Plan : ITP คืออะไร
17 คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้จ่ายได้ในอัตราเดือนๆ ละเท่าไร
18 ความพิการแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
19 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
20 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป