สอบ V-NET ครั้งนี้ คุณจะได้คะแนนเท่าไหร่

จำลองสนามสอบ V-NET ขนาดย่อมให้ลองซ้อมมือ!

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 หากต้องเขียนจดหมายถึงผู้จัดการธนาคาร เพื่อขอสนับสนุนค่าลงโฆษณาจัดทําหนังสือรุ่น ข้อใดเขียนเรื่อง...ได้ถูกต้องเหมาะสม
2 ข้อใดเป็นความหมายของการวิเคราะห์สารที่ถูกต้องที่สุด (ความรู้-ความจำ)
3 I used to hate jogging but now_____
4 Kris:  Have you got these shoes in size 6?
Maq:  Here you are.
Kris:  __________ I’d like to make sure that I can wear them.
5 ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
6 มีคำกล่าวว่าในผู้หญิงต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ชาย ข้อความนี้จริงหรือไม่
7 นักเรียนต้องการปักเสาธงรอบสนามวงกลม ซึ่งมีรัศมี 7 เมตร โดยมีระยะของเสาต้นละ 1 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น
8 สินค้าราคา 250 บาท ถ้าพ่อค้าประกาศลดราคา 20% ปรากฎว่า มีลูกค้าพิเศษมาซื้อ พ่อค้าลดราคาให้อีก 30% เขาขายสินค้าไปราคาเท่าใด
9 ข้อใดแสดงถึงเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเงื่อนไขคุณธรรม
10 ทนายอุทธรณ์กับผู้ตัดสินคดีด้วยตนเองบ่อยครั้ง มักระมัดระวังถ้อยคำ ฟังคําตัดสินอย่างสงบ และยอมรับการตัดสินคดีด้วยความเต็มใจ เป็นทักษะที่สัมพันธ์กับกติกาของกีฬาใด
11 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทํางานเพื่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะนําไปสู่การเพิ่มผลผลิต ควรทําอย่างไร
12 การเพิ่มความสามารถการแข่งขันและรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมควรใช้เทคนิคใด
13 ข้อใดคือการวางแผนตามหน้าที่
14 เมื่อเราต้องการบันทึกไฟล์แบบที่เราเขียนโปรแกรม AutoCAD จะให้นามสกุลไฟล์เป็นตามข้อใด
15 URL ย่อมาจากคำว่าอะไร
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป