คำนมัสการคุณานุคุณ ชุดที่ 2

โดย: kruknew

เรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่า ไพเราะ เหมาะสม วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 30

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 บทอาขยานจากวรรณคดีเรื่อง คำนมัสการคุณานุคุณ    มีคุณค่าในด้านใด
2 คำนมัสการคุณานุคุณมีความดีเด่นในเรื่องใด
3 คำนมัสการคุณานุคุณบทใด แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
4 คำนมัสการพระสังฆคุณ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระสงฆ์ในด้านใดมากที่สุด
5 “พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกิเลส ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข” จากคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงคำนมัสการในข้อใด 
6 บุคคลใดปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับคำนมัสการอาจริยคุณ
7 คำนมัสการมาตาปิตุคุณ มีความสำคัญอย่างไร
8 พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระคุณต่อมนุษย์อย่างไร
9 คำนมัสการคุณานุคุณมีคุณค่าด้านกลวิธีการแต่งอย่างไร
10 “ญาดาเป็นผู้มีน้ำใจและยังพูดจาไพเราะ ใครๆ จึงรักเนื่องจากเธอยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ในการดำเนินชีวิต” จากข้อความข้างต้น ญาดาประพฤติตนสอดคล้องกับคำนมัสการในข้อใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป