คุณมีความรู้ "วิชาคณิตศาสตร์" แค่ไหน มาวัดกันหน่อยไหมล่ะ?

แบบทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 10 ข้อ

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 กำหนดให้ A = {4,5,6} และ B = {x,y,z} ข้อใดคือฟังก์ชันจาก A ไป B
2 (จากภาพ) อยากทราบว่า "ปัจจุบันพนักงานแห่งนี้มีคนงานทั้งหมดกี่คน"
3 ควอร์ไทล์ที่ 3 มีค่าต่างจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 55 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ถ้าคะแนนสอบของนักเรียน 19 คน เป็นดังภาพ
4 ถ้ากราฟของ y = %7Cx+3%7C - 5  ตัดแกน x ที่จุด A,B และมีจุดวกกลับที่จุด C แล้วรูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
5 ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต  1-3+9-27+...+2,187 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
6 ข้อมูลชุดหนึ่งมี 20 จำนวน ค่าเฉลี่ยเป็น 22 ต่อมาพบว่าอ่านค่าผิดไป 2 ค่า คือ ค่าจริง 23 อ่านเป็น 28 และอ่านค่าจริง 13 อ่านเป็น 18 แล้วค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ถูกต้องจะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
7 พิจารณาภาพแล้วบอกว่า "ข้อใดต่อไปนี้ สรุปถูกต้อง"
8 ข้อมูลชุดหนึ่งมี 4 จำนวน มีพิสัยเท่ากับ 16 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 12  และค่ามัธยฐานมีค่า 19 แล้วข้อใดคือค่าสูงสุด หรือต่ำสุด อย่างใดอย่างหนึ่ง
9 ข้อใดไม่มีผลต่อการตัดสินใจโดยใช้สถิติ
10 ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ 5, 10, 12, 20, x, 26, 30, 42, 47, y ถ้าข้อมูลชุดนี้มีพิสัยเท่ากับ 45 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 แล้วควอร์ไทล์ที่สองของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป