มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาปฐมวัย

โดย: tangent999

ความรู้ั้งนั้น

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย?
2 "เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต" เป็นมาตราฐานด้านใด? 
3 ข้อใดจัดอยู่ในมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
4 ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานด้านผู้เรียน 
5 ข้อใดคือมาตรฐานด้านครู 2มาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วน
6 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึงข้อใด
7 ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การกำหนดตัวบ่งชี้
8 ข้อใดคือตัวบ่งชี้พื้นฐานมาตรฐานที่ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน
9 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาคือข้อใด
10 "ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้"เป็นมาตรฐานด้านใด
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป