แบบทดสอบ EPS-TOPIK ชุดที่2

โดย: HJKiM

คุณจะสามารถสอบผ่านไปทำงานที่เกาหลีได้ไหมนะ????

คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 40 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
เหลือเวลา
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00
1 리한 씨는 고속버스를 터려고 __________에서 표를 샀습니다.
2 가 : 돈을 찾고 싶은데 은행이 안 보이네요.
나 : 저기에 ________이/가 있던데 거기에 한번 가 보세요
3 어제 우리는 반장님 댁의 집들이에 초대를 받았어요. ​집들이가 끝났을 때 반장님께서 문밖까지 나와서 우리를 직접 ________ 주셨어요
4 가 : 무슨 음식을 먹을지 ________?
나 : ​네 저는 비빔밥을 먹을래요.
5 가 : 이것 보세요. 계단에서 넘어져서 이렇게 되었어요.
나 : 저런, 많이 ________. ​얼른 병원에 가야 할 것 같아요.
6 가 : 빨래가 다 말랐는데 어떻게 할까요?
나 : ​잘 _______ 옷장에 차곡차곡 넣어 주세요.
7 가 : 교통카드에 돈이 모자라서 버스를 못 탔어요.
나 : ​그랬군요. 다시 그런 일이 생기지 않게 미리 _________.
8 이 ​표지는 무슨 뜻입니까?
9 "매달린 물체를 조심하십시오." 는 다음 중 어느 표지판입니까?
11  다음은 통장입니다. 맞는 것은 무엇입니까?
12 다음 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까?
13 다음은 건설업 재해 발생 현황입니다. 맞는 것은 무엇입니까?
14 다음은 임금 계산표입니다. 맞지 않는 것은 무엇입니까?
15 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
16 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
17 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
18 ​다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
19 ​다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오.
20 빈칸에 들어갈 알맞은 말은 무엇입니까?
21 편지를 쓴 사람은 왜 고민하고 있습니까?
22 빈칸에 들어갈 알맞은 말은 무엇입니까?
23 다음은 숙식 제공에 관한 계약사항입니다. 계약 내용으로 맞는 것은 무엇입니까?
24 무엇에 대한 글입니까?
25 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까?
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป