แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 1

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ​ ในสังคมระดับหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กันทางด้านใด
2  สังคมเมืองมีสิ่งที่ต่างกันจากสังคมหมู่บ้านอย่างเห็นได้ชัด คือ
3  สมัยใดที่เกิดชุมชนย่านตลาดถาวรตามท้องถิ่น 
4  ชนชั้นใดที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสังคมไทยมากที่สุด
5  ระบบความเชื่อในทุกสังคมมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ
6  สังคมไทยมีระบบความเชื่อที่เกิดจากการผสมผสานของศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และระบบความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งใด
7  การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ มาสู่ตัวเมืองเกิดจากสาเหตุใด
8  การผลิตหนังสือครั้งแรกใช้แม่พิมพ์แบบใด
9  หนังสือที่ผลิตได้ครั้งแรกมีลักษณะใด
10  หนังสือที่พิมพ์เก่าที่สุดจัดพิมพ์เพื่อจุดประสงค์ใด 
11  ประเทศใดที่คิดค้นวิธีการพิมพ์ และได้นำมาใช้ในการผลิตหนังสือเป็นประเทศแรก
12  หนังสือที่พิมพ์เก่าที่สุดที่มีเหลือเป็นหลักฐานอยู่ในปัจจุบัน
13  ประเทศใดที่ได้คิดค้นกรพิมพ์ตัวเรียงขึ้น
14  หนังสือแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
15  หนังสือเล่มแบ่งตามเนื้อหาสาระได้เป็น 2 ประเภท คือ
16  พจนานุกรมเป็นหนังสือประเภทใด 
17  ผู้ดูแลทางด้านการจัดเรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดพิมพ์ เรียกว่า 
18  หนังสือเล่มที่เป็นแบบเรียน หรือตำราโดยทั่วไปมีขนาด 
19  การเรียงพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ร้อน หมายถึง 
20  กระดาษชนิดใดที่เหมาะกับการพิมพ์ภาพหลายสีให้มีคุณภาพสูง และสวยงาม 
21  การเย็บเล่มหนังสือขนาดบางควรใช้วิธีใด 
22  ผู้ที่คิดโน้ตไทยที่เป็นตัวเลข 9 คือใคร 
23  ไทยรับดนตรีตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่รัชสมัยใด 
24  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพดนตรีถูกกําหนดขึ้นในปี พ.ศ. ใด 
25  ชาติใดที่นําแตรฝรั่งเข้ามาใช้ในประเทศไทย
26  พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงตั้งวงดนตรีขนาดเล็กที่เรียกว่า “แย้สแบนด์” 
27  ปี พ.ศ. ใดที่รัฐบาลไทยสั่งให้ลดการเรียนการเล่นดนตรีไทย
28  ดนตรีประเภทใดที่นับได้ว่าเข้าถึงคนไทยทุกเพศทุกวัย
29  การฝึกหัดดนตรีไทยสมัยก่อนต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด
30  ผู้ที่เรียนดนตรีไทยในสมัยก่อนใช้วิธีใดในการต่อเพลง
31  การเรียนเพลงสําคัญๆบางเพลง ผู้เรียนต้องบวชเสียก่อน จึงจะสามารถเรียนได้ ได้แก่เพลงอะไร 
32  ข้อใดคือวิธีการเรียนดนตรีไทยในสมัยก่อน
33 ​ ฆ้องวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงดนตรีประเภทใด
34  คนไทยที่แต่งเพลงแบบตะวันตกคนแรกคือใคร
35  วงสตริงเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทใด
36  ภาพมารวิชัยที่ผนังวิหารด้านหน้าของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นผลงานของท่านใด 
37  ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงจัดงานช่างเป็นกรมต่างๆ กี่กรม
38 ​ พระมหากษัตริย์รัชกาลใดที่ทรงนํารูปแบบของศิลปะการช่างแบบตะวันตก มาผสมผสานกับการช่างไทย 
39  ข้อใดไม่ใช่ช่างในงานช่างสิบหมู่ 
40  สโมสรช่างจัดตั้งเมื่อปีใด 
41  โรงเรียนเพาะช่างจัดตั้งขึ้นเมื่อใด 
42  ช่างใดเป็นแม่บทของช่างทั้งมวล 
43  การฝึกเขียนภาพอมนุษย์ เราเรียกว่าอะไร 
44  การใช้รักดําเป็นพื้นสําหรับปิดทองแล้วเขียนลายเรียกว่าอะไร
45  บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงทางด้านการช่างใด 
46  ไสยศาสตร์เป็นวิธีที่ทำให้เกิดผลดีต่อตนเอง และเกิดผลร้ายต่อผู้อื่น เราจึงเรียกวิธีดังกล่าวว่า 
47  ศาสนาและความเชื่อของไทยเป็นการปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่าง 
48  “ขวัญ” เป็นความเชื่อที่มาจาก 
49  เราเรียกผู้ที่ทำพิธีกรรมทางผีว่า 
50  ประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใด
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป