กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 81.บรรจุภัณท์ DG ประเภทใดที่สามารถใส่ DG ได้ในปริมาณที่มากและการผ่านทดลองตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณท์ได้ดีที่สุด
2 82.ข้อใดคือความหายของคำว่า. Hidden Dangerous Goods
3 83.ข้อใดไม่ถูกต้อง
4 84.
5 85.ข้อใดคือ Exepcepted Qvantity
6 86.ถ้าอยากทราบว่าประเทศแคนาดาอนุญาติให้ขนส่งเชื้อโรคทางไปรษณีย์หรือไม่สามารถข้อมูลจากที่ใด
7 87.สินค้าอันตรายประเภทใดที่บ้างถูกแบ่งเป็น Division ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุด
8 88.What is the meaning of the Limited Qvantity mark and handing labels ?
9 89.Proper shipping Neme หมายถึงอะไร
10 90.Packing Group หมายถึงอะไร
11 91. เลือกจัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทใด
12 92.Miscellaneous คืออะไรอันตรายประเภทใด
13 93.What is not related the un number
14 94.What is no related the primary class division ?
15 95.What is the subsidiary class or division ?
16 96.What is the packing group ?
17 97 What is the related the packing instruction ?
18 98.What is the maximum net quantity per outer packaging 4G ?
19 99.How many inner and outer packaging’s will be requierd in tota l ?
20 100.DGO หมายถึงอะไร
21 F
22 C
23 Y
24 C
25 C
26 Which is cargo special cargo?
27 Traffic Conference Areas ของ South West Pacific คือพื้นที่ใด
28 Freight prepaid คืออะไร
29 “Cargo Manifest “ หมายถึงอะไร
30 Which one is not related the purpose of LAR transport?
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป