Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สังคมขั้นเทพ : วิเคราะห์ข้อสอบ สังคมปี 2551

โดย: lecturesocial2

ใช้ประกอบหนังสือติวสอบ "สังคมขั้นเทพ" เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูผู้ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา นักศึกษาเอกสังคมศึกษา ว่าที่ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
นร.เตรียมสอบ o-net หรือ ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับสังคมศึกษา

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 01

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยมเทวนิยม เอกเทวนิยม หรือ พหูเทวนิยม
2 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนางศาสนายูดายและศริสต์คือข้อใด
3 ข้อใด ไม่ใช่ ความเชื่อในคริสต์ศาสนาเกี่ยวกับพระเยซู
4 ศาสนาใด มีความเชื่อ เรื่องวันพิพากษา
5 ธรรมนูญของพระพุทธศาสนา คือ ข้อใด
6  หากท่านจะไปฟังเทศน์มหาชาติ ท่านจะได้ฟังเรื่องราวในข้อใด
7 ผู้ที่ต่อสู้กับระบบวรรณะในอินเดียจนกลายเป็นชาวพุทธตัวอย่าง คือ ใคร
8 วิญญาณในขันธ์ 5 หมายถึงข้อใด
9 คุณธรรมฝ่ายปัญญาที่ส่งเสริมการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในมรรค 8 ได้แก่ข้อใด
10  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาล้วน ๆ โดยไม่มีองค์ประกอบเรื่องบุคคล สถานที่และเวลา อยู่ในคัมภีร์ใด
11  กรานกฐิน หมายถึงอะไร
12 สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุด
13 การที่นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยประการใด
14 กฎหมายตราสามดวง เกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นใหม่ในรัชกาลใด
15 ข้อใด ไม่ใช่ กฎหมายมหาชน
16 นายแดงขุ่จะเผาบ้านนายดำ ทำให้นายดำต้องเอาเงินทองมามอบให้นายแดงกระทำความผิดตามข้อใด
17 บุคคลใดคือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนไร้ความสามารถ
18 ครอบครัวใดอยู่ในประเภทที่แตกต่างจากข้ออื่น
19  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสัญลักษณ์
20  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมดั้งเดิมของไทยฟ
21 เพลงพื้นบ้านในข้อใดเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ แตกต่าง จากขออื่น
22 ประเทศใดมีรูปแบบของรัฐ แตกต่าง จากประเทศมาเลเซีย
23  การปกครองตามหลักการใดทำให้รัฐบาลมีอำนาจจำกัด
24  องค์การใดเป็นผู้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
25 วิธีการได้มาซึ่งบุคคลในตำแหน่งใดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศ ที่ใช้ระบบรัฐสภากับระบบประธานาธิบดี
26  ข้อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
27  หลักการใดอยู่ในหลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร
28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของไทย
29 ในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใครคือผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเป็นลำดับสุดท้าย ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
30 การตัดสินใจในข้อใดไม่เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
31 ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องเปรียบเทียบ ปัจจัยในข้อใด
32  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมทำให้ประเทศไทยต้องประสบ ปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
33  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาทกับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
34 ถ้าคาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีก ธนาคารกลางจะต้องดำเนินมาตรการใด เพื่อชะลอเงินเพื่อ
35  ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการหาเงินมาใช้จายในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณแบบขาดดุล
36 หลักการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
37  การเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาใดให้เกษตรกร
38 ผู้ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจในความหมายของเศรษฐศาสตร์
39  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
40 ในการพิจารณากฎของอุปสงค์สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง กำหนดให้ปัจจัยใด เปลี่ยนแปลงได้
41  เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดราคาขั้นสูงของน้ำมันถั่วเหลืองในตลาด 
42 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าใด มากที่สุด ในจำนวนสินค้า 4 ชนิดนี้
43  ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายประเทศใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
44 ข้อใดแสดงว่า ดุลการชำระเงินเกินดุล
45 ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้หลายประเทศเข้ารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
46  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบใด และเปลี่ยนมาจากระบบใดตามลำดับ
47  กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์
48 พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาฉบับใดที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีข้อมูลถูกต้องที่สุด
49 ข้อใดคือ ขั้นตอนแรก ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
50 สถาปัตยกรรมกรีกที่ได้รับการยกย่อง มากที่สุด เป็นสถาปัตยกรรมประเภทใด
51  วรรณกรรมอินเดียที่ชาวยุโรปรู้จักในยุคแรก เขียนเป็นภาษาใด
52 ดินแดนส่วนใดของโลกตะวันออกที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ มากที่สุดในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 8-13
53  ภายหลักการปฏิวัติโคนล้มราชวงศ์ชิง จีนได้เปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบใด
54 โครงสรางการแบ่งอำนาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญาคนใด
55 ประเทศคู่ใดมีความขัดแย้งกัน เนื่องจากประเด็นทางศาสนา
56  สงครามโลกครั้งที่ 2 แตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างชัดเจนในประเด็นใด
57 ข้อใดคือ ความหมายที่แท้จริงของสงครามเย็น
58 การศึกข้างญวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างฝรั่งให้ระวังให้ดี การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนเอาไว้ แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปที่เดียว” คำกล่าวนี้แสดงวิสัยทัศนของพระองค์ใด
59  พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดใดเป็นหลัก
60 60. ข้อใดคือแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่นักประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบันไม่ยอมรับ
61  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยใครเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเรื่องการปกครองโดยพระมหากษัตริยภายใต้รัฐธรรมนูญ
62  ข้อใดเป็นลักษณะการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยา
63 ธรรมจักรและกวางหมอบเป็นโบราณวัตถุในยุคใด
64 “ที่ราบสูงซึ่งอยู่ระหว่างที่ราบและมีขอบชัน” หมายถึงที่ราบสูงใด
65 ข้อใดเรียงลำดับพืชพรรณธรรมชาติตามละติจูดได้ ถูกต้อง
66 ภูกระดึงในจังหวัดเลยมีกระบวนการเกิดเหมือนกับเทือกเขาใด
67 ความสัมพันธ์ในข้อใด ไม่ถูกต้อง
68 ถ้าเส้นชั้นความสูงในแผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะดังรูป แสดงว่าภูมิประเทศจริงมีลักษณะอย่างไร
69 เครื่องมือในข้อใดสามารถใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2520 กับ พ.ศ. 2550 ได้ดีที่สุด
70  ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุหลักของวิกฤติการมสิ่งแวดล้อม
71 ข้อใด ไม่ใช่ ปัญหาที่เกิดจากการลดระดับลงของน้ำใต้ดิน
72 สถาบันทรัพยากรโลกระบุว่าประเทศใดปล่อยก๊าซพิษในอากาศ มากที่สุดในโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน
73  เหตุการ ณ ดินถลมที่ตำบลกระทุน อำเภอพิปูน และที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นำไปสู่มาตรการอนุรักษในข้อใด
74  Polluter Pay Principle เป็นหลักการเชิงเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้เพื่ออะไร
75  ผู้ใดมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
76 การปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) เกี่ยวข้องกับอะไร
77  การเลือกตัดต้นไม้เฉพาะขนาดที่เหมาะสมทั้งในป่าธรรมชาติ และในป่าสัมปทานตรงกับคำกล่าวใด
78 การจัดการทรัพยากรดินในกรุงเทพมหานครทำได้อย่างไร
79 การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตรงกับหลักการใด
80 The Vienna Convention เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป