Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ลองสนามสอบ ชุดที่ 2 : ท้องถิ่นภาค ก.(ปี 2563)

โดย: Lecturesocial

ลองสนามสอบ : แนวข้อสอบเก่า (80 ข้อ)
เกมลองสนามสอบนี้ ใช้ประกอบหนังสือเตรียมสอบราชการ จากเพจ เลคเชอร์ติวสอบราชการติดต่อหนังสือได้ที่ : เฟสบุ๊คเพจ เลคเชอร์ติวสอบราชการ https://www.facebook.com/Lectureindy

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 01 00

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี ผลบังคับใช้ในปีใด
3 หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีกี่ข้อ
5 ข้อใด ไม่ใช่ หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวาระกี่ปี 
7 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานลิขสิทธิ์การพัฒนาฝนประเทศใด เป็นประเทศแรก
8 ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ครอบคลุม 3 จังหวัดตามข้อใด
9 หลักธรรมใดควรนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ การบริการที่ดีที่เจ้าหน้าที่รัฐควรมี มากที่สุด
10 ข้อใด ไม่ใช่ หลักธรรมาภิบาล 6 (Good Governance)
11 ข้อใด ไม่ใช่ หลักธรรมาภิบาล 6  ในภาครัฐ
12 ตามแนวคิด หลักธรรมาภิบาล Accountability หมายถึงอะไร
13 เศรษฐกิจพอเพียง นั้นภาษาอังกฤษ คือ
14 Self-Sufficiency นั้นหมายความอย่างไร ตามความหมายของรัชกาลที่ 9
15 รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานในการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนอย่างไร
16 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขอะไรเป็นพื้นฐาน
17 ผลบวกของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 100 มีค่าเท่าใด
18 ผลบวกของเลขคี่เรียงกันจาก 5 ถึง 30 มีค่าเท่าใด
19 เสารั้วบ้านแห่งหนึ่งปักห่างกันต้นละ 10 เมตร ระยะจากเสาต้นที่ 1 ถึงต้นที่ 15 จะเป็นระยะทางกี่เมตร 
20 เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งสูง 1 ฟุต จะทอดเงายาว 10 ฟุต ถ้าเสาสูง 5 ฟุต จะทอดเงายาวกี่ฟุต
21 แกะ นก และงูถ้านับหัวรวมกันได้ 10 หัว และปรากฏว่า หัวนกรวมกับหัวงู  จะเป็น 4 เท่าของหัวแกะ แต่ถ้านับขาจะปรากฏว่าเท่ากันพอดีอยากทราบว่า งูมีกี่ตัว 
22 ถนนสายหนึ่งนับเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนน ได้ทั้งหมด 420 ต้น และระหว่างเสาห่างกัน 10 เมตร ถนนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ 
23 เหล้า กับ โซดาผสมกันในอัตราส่วน 6 : 4 ถ้าจะทำเหล้าผสมนี้จำนวน 25 ลิตร จะต้องมีเหล้ากี่ลิตร
24 ห่าน นก วัว และควาย มีอย่างละเท่า ๆ กัน ถ้านับขารวมกันได้ 132 ขา อยากทราบว่า มีเป็ดอยู่กี่ตัว
25 ปีนี้พ่ออายุมากกว่าลูกอยู่ 24 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้า อายุของพ่อจะเป็นสามเท่าของอายุของลูก อยากทราบว่าปัจจุบัน พ่อมีอายุกี่ปี
26 25     16     50     36     150     64     300     100 ...............
27 308      154      148      74      80      40 ................
28 2,372     2,365     2,401     2,409     2,360     2,369 ................
29 33      38      45      53      68      91 ................
30 กรดเจือจางขนาด 6 ลิตร มีกรดอยู่ร้อยละ 15 มีกรดแท้อยู่กี่ลิตร
31 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ใด
33 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีทั้งหมด กี่หมวด กี่มาตรา
34 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 83 : สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวนกี่คน 
35 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 83 : สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง มีจำนวนกี่คน 
36 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 83 : สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีจำนวนกี่คน   
37 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 95 : ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
38 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 96 : บุคคลใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
39 ตาม พรบ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ได้จัดระเบียบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ  คือ 
40 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องคำนึงถึง  
41 วาระการดำรงตำแหน่งของวุฒิสภา  มีกําหนดคราวละกี่ปี
42 หากต้องการจะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ต้องดำเนินการตรา ให้เป็นตามข้อใด
43 เทศบาลเมือง ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
44 เทศบาล แบ่งเป็นกี่ประเภท
45 เทศบาลนคร ได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
46 การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จะต้องดำเนินการตามข้อใด  
47 คณะกรรมการ ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ2542 หมายความว่า 
48 ใคร ไม่ได้ เป็นผู้รักษาการ ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 2542  
49 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด กี่คน
50 ใครเป็น ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
51 ผู้ใด ไม่ได้ เป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
52 ใครเป็น ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
53 ใคร ไม่ใช่ ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
54 ข้อใด ไม่ใช่ ความรู้ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
55 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้แทนคณะกรรมการาราชการองคณะการบริหารส่วนจังหวัดเสนอรายชื่อ จำนวนกี่คน 
56 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้ณ วันที่เท่าใด  
57 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อใด
58 หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก คือ  
59 เมื่อรับหนังสือภายนอกเข้ามาแล้ว ให้ประทับตรารับหนังสือที่มุมด้านใด  
60 การเก็บหนังสือ แบ่งได้กี่ประเภท
61 จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ ให้ได้ใจความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง 
62 จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ ให้ได้ใจความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง 
63 จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ ให้ได้ใจความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง 
64 พ่อไปเทศบาล แม่ไปตลาด ลูกไปโรงเรียน ใครอยู่บ้าน  
65 หนึ่งสูงกว่าสอง และสาม แต่เตี้ยกว่าสี่ ฉะนั้นใครสูงที่สุด
66 ประเทืองเป็นคนซื่อสัตย์ ประเทืองเป็นนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น...
67 คนดวงดีเท่านั้นที่จะถูกสลากรางวัลที่ 1 แต่ถ้าลุงข้างบ้านเป็นคนดวงไม่ดี สรุปอย่างไร  
68 คนที่กินอาหารมังสวิรัติเป็นคนแข็งแรง แต่ฉันไม่อาหารมังสวิรัติ ฉะนั้น... 
69 โทรศัพท์ : โทรเลข        ? : ?
70 สุนัข : โรคกลัวน้ำ       ? : ?
71  เสือ : วัว                 ? : ?
72 กรอบรูป : ภาพถ่าย                ? : ?
73 แพทย์ศาสตร์ : เภสัชศาสตร์       ? : ?
74 เปรี้ยว    หวาน     เค็ม   ............... 
75 ศอก    วา    นิ้ว   ............... 
76 หีบ    กล่อง    ปี๊บ   ............... 
77 ดึง      ฉุด      ลาก       ............... 
78 กัด      งับ      แทะ        ............... 
79 นักแสดง : เสียงปรบมือ         ? : ?
80 เชือก : จูง                ? : ? 
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป