Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ความรู้ดนตรีไทย/พื้นบ้าน/สากล

โดย: Moji>w<もじ

แบบทดสอบความรู้ดนตรีไทย/ดนตรีพื้นบ้าน/ดนตรีสากล

แบบทดสอบความรู้ดนตรีไทย/ดนตรีพื้นบ้าน/ดนตรีสากล ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ขณะนี้กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นใด (เมื่อทำแบบทดสอบจบแล้วให้หักลบ-1คะแนนเพื่อทราบคะแนนที่ได้)
2 1.สังคีตกวีไทยคืออะไร / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
3 2.เพลงไทยเดิมประเภทใด เป็นเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงล้วน โดยมีแค่เพียงทำนอง
ไม่มีการขับร้อง / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
4 3.สิ่งใดเป็นคุณค่าและความงามของดนตรีไทย ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยด้านรูปธรรม 
/ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
5 4.ศัพท์เฉพาะทางดนตรีไทย มีความสำคัญอย่างไร / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
6 5. / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
7 6.ถ้าต้องการบรรเลงจากเพลงหนึ่งไปอีกเพลงหนึ่ง ควรใช้ศัพท์สังคีตที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติดนตรีไทยคำใด
จึงจะถูกต้องที่สุด / หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
8 7.ข้อใดไม่ใช่การสร้างงานดนตรีที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านวิถีมนุษยสังคม 
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย
 
9 8. ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวถึงเครื่องดนตรีภาคใต้ได้อย่างถูกต้อง
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย
10 9.วงป้าดฆ้อง และ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง มีความแตกต่างกันอย่างไร
 /หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย
11 10. /หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย
12 11. ดนตรีพื้นบ้านมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนยกเว้นข้อใด
 /หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย
13 12. /หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องดนตรีพื้นบ้านของไทย
14 13.ข้อใดคือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่องสี่ทั้งหมด /หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
15 14.เครื่องดนตรีชนิดใดใช้ประกอบการร้องด้นสด ​/หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
16 15. คำว่า "____" คือการบรรเลงที่เพิ่มเติมเสียงสอดแทรกให้มีพยางค์ถี่ขึ้นกว่าเนื้อเพลงธรรมดา
ศัพท์สังคีตในช่องว่าง คือคำใด ​/หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
17 16.​​การร้องรับ มีความหมายตรงกับข้อใด /หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
18 17.ศัพท์สังคีตข้อใดใช้ร้องในเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้า /หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
19 18.การสร้างสรรค์ดนตรี ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ควรทำอย่างไร 
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
20 19.ข้อใดคือหลักการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องที่สุด /หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการปฏิบัติดนตรีไทย
21 20.เครื่องดนตรีในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นประเภทเครื่องสายทั้งหมด /หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย
22 21.“วงดนตรีไทยปี่พาทย์มอญบรรเลงเสียงระงมไปทั่วบริเวณ ช่างฟังดูหดหู่เสียจริง ”
จากข้อความข้างต้น ควรกล่าวขึ้น ในงานพิธีใด  /หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย
23 22. “วงเครื่องสายบรรเลงเพลงตับวิวาห์พระสมุทรช่างไพเราะเสียจริง”
จากข้อความข้างต้น ควรกล่าวขึ้น ในงานพิธีใด /หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย
24 23.เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้เล่นดนตรีไทยให้กับผู้ป่วยที่มีสภาวะความเครียด
นักเรียนจะเลือกวงดนตรีไทยประเภทใดเพื่อใช้ในการบรรเลง /หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย
25 24. /หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย
26 25.หากนักเรียนพบเห็นนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีด้วยบุคลิกและท่าทางที่ไม่สุภาพ
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร /หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย
27 26.เพลงใดเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น
/ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยุคสมัยของวงดนตรีไทย
28 27./ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยุคสมัยของวงดนตรีไทย
29 28.ยุคทองของดนตรีไทยที่มีการเพิ่มกองทัดขึ้นมาในวงปี่พาทย์เป็น 2 ลูก
และมีการเพิ่มระนาดในวงมโหรีอีก 1 ราง คือยุคสมัยใด / หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยุคสมัยของวงดนตรีไทย
30 29./ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยุคสมัยของวงดนตรีไทย
31 30. สิ่งใด เป็นปัจจัยที่ทำให้วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์มีลักษณะ พิเศษ
และแตกต่างจากวงปี่พาทย์ชนิดอื่น อย่างชัดเจนที่สุด / หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยุคสมัยของวงดนตรีไทย
32 31.“ดนตรีไทยมีความสัมพันธ์กับชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย”
นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด / หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ยุคสมัยของวงดนตรีไทย
33 32.ข้อใดไม่ใช่ศัพท์ที่บ่งบอกระดับความดัง-เบาและความเข้มของเสียง
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
34 33. จงเติมชื่อเพลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับบทความ 
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
35 34. จากรูปภาพโน้ตดนตรีสากลข้างต้น หากนำไปเขียนเป็นโน้ตดนตรีไทย จะเขียนว่าอย่างไร
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
36 35.เพราะเหตุใด คนไทยจึงนำ วงแตรวง มาบรรเลงประกอบพิธีงานมงคลต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่พิธีอุปสมบท หรือ ขบวนแห่ขันหมากในงานมงคลสมรส
/หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
37 36.บุคคลใด มีข้อคิดเห็นและประเมินค่านิยมเรื่องอิทธิพลของเพลงสากลในสังคมไทย
ได้อย่างเหมาะสมที่สุด /หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป