Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

พระสารีบุตร ผู้เป็นเลิศด้านปัญญา

โดย: Piglet97

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า

ในแต่ละข้อ คุณมีเวลาในการตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 17

ควิซทดสอบนี้มีการจำกัดเวลา
เมื่อเริ่มทดสอบแล้วจะไม่สามารถหยุดเวลาได้

กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
0/10
1 ข้อใดคือบ้านเกิดของอุปติสสะ
2 ใครคือมารดาชองอุปติสสะ
3 เหตุใดอุปติสสะจึงได้ชื่อว่าสารีบุตร
4 "โมกขธรรม" หมายถึงข้อใด
5 ใครคือผู้ที่อุปติสสะพบแล้วเกิดความเลื่อมใสและอยากบวชในสำนักนั้น
6 ข้อใดหมายถึง การเดินทางเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
7 อุปติสสะสำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นใดหลังจากที่ได้ฟังหัวข้อธรรมจากพระอัสสชิ
8 อุปติสสะและโกลิตะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ที่ใด เพื่อขอบวช
9 พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอย่างไร เมื่อเห็นอุปติสสะและโกลิตะเดินทางมาเข้าเฝ้า
10 พระพุทธเจ้าประทานการอุปสมบทให้แล้ว อุปติสสะได้นามว่าอย่างไร
11 พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ให้กับพระอรหันต์ 1,250 รูป ในวันใด
12 พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้พระสารีบุตรอยู่ในตำแหน่งใด
13 ผู้ใดคิดลองดีทำร้ายพระสารีบุตร จนได้รับผลกรรมจมลงในแผ่นดินเข้าสู่ประตูมหานรกอเวจี
14 ขณะที่พระสารีบุตรพิจารณาอายุสังขารของตนเอง ทราบว่าจะมีอายุได้อีกกี่วัน
15 ข้อใดคือสถานที่ที่พระสารีบุตรตกลงใจจะไปปรินิพพาน
16 พระสารีบุตรออกบวชรวมกี่พรรษาก่อนปรินิพพาน
17 พระสารีบุตรปรินิพพานในวันใด
18 พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของพระสารีบุตร แล้วให้นำไปไว้ที่ใด
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 
19 พระสารีบุตรที่เป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา จึงเปรียบดั่งข้อใด
20 พระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศด้านใด
โอ้โห เก่งมากๆ ห้ะ! แค่นี้ก็ไม่รู้หรอ
คะแนน

0
จบควิซ หมดเวลาตอบคำถาม
ชั่วโมง นาที วินาที
00 00 00

คุณไม่สามารถตอบคำถาม
หรือแก้ไขคำตอบได้หลังจากหมดเวลา

คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป