DBTM ดีไซน์เด่น & เน้นธุรกิจ หลักสูตรใหม่เข้าใจโลก ที่สถาปัตยฯ มธ.

สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com ค่ะ ถ้าพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มักเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น Design school หลายคนต้องนึกภาพ สถาปนิกเท่ๆ ยืนกลางห้องพร้อมแบบแปลนห้องในมือ แต่จริงๆ แล้วคำว่า “การออกแบบ” มีความหมายมากกว่านั้น และเมื่อนำไปรวมกับ ศาสตร์อื่นๆ สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนโลก ของเราได้เลยทีเดียว

อย่างเช่นหลักสูตรที่พี่มิ้นท์จะแนะนำในวันนี้ นั่นก็คือ หลักสูตร Design, Business & Technology Management คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นที่แรกในเอเชียที่เปิดสอนศาสตร์ทางด้านการจัดการออกแบบ (design management) นี้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ใครอยากเรียนด้านนี้ก็คงต้องตั้งใจอ่านให้ดีค่ะ เพราะมีเปิดสอนแค่ทีเดียว ซึ่งพี่มิ้นท์ได้รับ เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี มาให้ข้อมูลกับทาง Dek-D.com วันนี้

ทำไมต้อง Design, Business & Technology Management คะ?

จุดเริ่มต้นมาจากการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ เปิดสอน หลักสูตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนจบไปประกอบวิชาชีพสถาปนิกเป็น หลัก เพื่อให้ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ “การออกแบบ” มีบทบาทสำคัญมากขึ้น คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ จึงมีความคิด ที่อยากจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ “การออกแบบ” จริงๆ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ใช้ความคิดและกระบวนการด้านการออกแบบไปประยุกต์กับสิ่งต่างๆ ให้สามารถปรับตัว รับมือกับสิ่งใหม่ๆ ในอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว รวมถึงต่อยอดและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ จึงได้ต่อ ยอดศาสตร์ทางด้านการจัดการออกแบบที่เอาคำว่า Design มารวมกับ Management ในการเพิ่มมูลค่าและเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้แตกต่าง และแข่งขันกับคนอื่นได้นั่นเอง

นี่จึงเป็นจุดเริ่มที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ร่วมมือ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทำเป็นหลักสูตรเก๋ๆ นี้ขึ้นมา โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนหลายหน่วยงานทั้ง ในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง และสเปน มาช่วยกันพัฒนาหลักสูตร ที่สำคัญคือ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท โดยใช้เวลาเรียน ป.ตรี 3.5 + ป.โท 1.5 ปี ได้รับวุฒิวิทยาศาสตร บัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า Design, Business & Technology Management หรือ DBTM ที่เป็นหลักสูตร ภาษาอังกฤษ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ต่างจากสถาปัตย์หลักสูตรอื่นๆ อย่างไรคะ?

อย่างที่บอกไปแล้วว่าหลักสูตรนี้ ไม่ใช่เรียนเพื่อจบออกไปเป็น สถาปนิก แต่เราเรียน “การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)” และ “กระบวนการออกแบบ (Design Process)” เพื่อเอาความรู้ทั้งด้านการ ออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำธุรกิจ และเทคโนโลยี มาบูรณาการ เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบการบริการ ให้ล้ำหน้ากว่าใคร

ซึ่งถ้าเทียบกับสาขาที่ดูเหมือนจะใกล้เคียงที่สุดอย่าง การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ก็ยังไม่เหมือนอยู่ดี เพราะสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเน้น ไปที่การออกแบบกายภาพของผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม แต่ DBTM เป็นศาสตร์ทางด้านการจัดการออกแบบ เน้น “การออกแบบในเชิงการ จัดการ” ใน 3 มิติ ได้แก่ การจัดการและวางแผนโครงการออกแบบ การ จัดการและออกแบบองค์กร และการจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบและการจัดการทางธุรกิจ เรียกว่า สามารถนำความรู้ด้านการจัดการออกแบบไปใช้ได้ทั้งในระดับพื้นฐาน อย่างการออกแบบสินค้าหนึ่งชิ้น ไปจนถึงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ ระบบบริการ และองค์กรเลยทีเดียวได้

5 ปี ตรีควบโท ได้เรียนอะไรบ้าง?

ใน 5 ปีที่ได้เรียน น้องๆ จะได้ความรู้ใน 3 ด้าน โดยจะมีสัดส่วนของ D (Design) + B (Business) + T (Technology) เท่าๆ กัน ควบคู่ กับศาสตร์ทางด้านการจัดการ เรียนทั้งหมด 159 หน่วยกิต ป.ตรี 123 หน่วยกิต และ ป.โท อีก 36 หน่วยกิต ภาพรวมของหลักสูตรนี้ จะเรียนจากพื้นฐานการนวัตกรรมเชิงการออกแบบ อย่าง Inclusive Design Innovation คือการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับทุกคน ที่มี กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนทั่วไป รวมทั้งกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ สามารถใช้ได้ ต่อมาเป็น Eco Design Innovation คือการออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตัวสุดท้ายคือ Service Design Innovation คือการออกแบบการบริการ เช่น Application บน Online Platform ต่างๆ เป็นต้น

จะได้เรียนวิชาพื้นฐาน ทั้งของมหาวิทยาลัย โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหมด เรียนร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษคณะอื่น และวิชาพื้นฐานของ คณะ เช่น Design in Everyday Life เพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของคำว่า ออกแบบว่ามีความสำคัญอย่างไร, Aesthetic and Form พื้นฐานด้าน ศิลปะ รวมไปถึงพื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ในวิชา Accounting and Financial Information for Decision Making, Value Creation Economy

จะเริ่มเข้าสู่การเรียนพื้นฐานการจัดการและการออกแบบ โดยจะเน้นไปที่ การออกแบบให้ “มนุษย์” และ “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” วิชาสำคัญในปีนี้ เช่น พื้นฐานจิตวิทยาสำหรับการออกแบบ Design Business and Industry แนะนำโลกธุรกิจ, Design and Materials คือการเรียนด้าน โครงสร้างวัสดุเพื่อให้รู้และเลือกใช้การออกแบบ, Man and Ecosystem และ Environmental Technology ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม

จะเริ่มเข้าสู่ โลกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น จะมีการ เรียนด้านการตลาด การวิจัยตลาด กฏหมายทางด้านธุรกิจ และใน เทอมสองก็จะฝึกงานตลอดทั้งเทอม ซึ่งน้องๆ จะต้องเลือกว่าสนใจใน ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด ซึ่งต่างจากการฝึกงานซัมเมอร์ทั่วไป เพราะ จะได้เข้าไปทำงานจริงควบคู่กับการริเริ่มโครงงาน ภายใต้การแนะนำ ของอาจารย์ร่วมกับภาคธุรกิจ

เทอมหนึ่งจะเป็นชั้นปีที่มีความซับซ้อนที่สุด มีการเรียนวิชา Social Innovation and Entrepreneurship คือ การออกแบบนวัตกรรมเชิง สังคม และการประกอบการ นอกจากนี้ในเทอมสองก็เริ่มให้นักศึกษา เริ่มเตรียมความพร้อมในการคิด Project หรือวิทยานิพนธ์ในระดับ ปริญญาโท

จะมีการเรียนทางด้านการทำวิจัยควบคู่กับการทำ Project โดยมีทีม คณาจารย์คอยดูแล จนกระทั่งออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ต่อยอดทางธุรกิจได้ จริงๆ รวมถึงมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่สามารถเทียบวิชาไป เรียนต่อที่ต่างประเทศได้อีกด้วย

Project สนุกๆ ที่จะได้ทำเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตร DBTM

คณะสถาปัตยฯ จะเรียนกันแบบ Active Learning คือ ลงมือทำ มากกว่าการเรียนเลคเชอร์ ในทุกๆ เทอม จะมี Project ให้นักศึกษา ได้เอาความรู้ต่างๆ มาทดลองทำกันจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น ปี 1 เริ่มต้น ให้นักศึกษาสร้างแคมเปญรณรงค์ ซึ่งจะต้องลงมือทำและมีขั้นตอน การวิจัยจริงๆ ปี 2 เทอม 1 ในวิชา Inclusive Design Innovation จะมีโจทย์ให้สร้างสินค้าหรือนวัตกรรมทั่วไปที่คำนึงถึงการใช้งานโดย กลุ่มคนเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นสำหรับผู้พิการ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวน การออกแบบ การศึกษาตลาดและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สินค้าหรือนวัตกรรมที่คนทั่วไปใช้ได้ และคนกลุ่มเฉพาะก็ ยังสามารถใช้ได้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนถัดไป Eco Design Innovation ก็จะเน้นในภาพของสภาวะ แวดล้อม ก็มี Project ที่ต้องลงไปในสถานที่จริงเพื่อไปดูปัญหาของ ชุมชนบริเวณนั้น ทั้งเรื่องขยะ พลังงาน การจราจร และตัวสุดท้าย Service Design Innovation ก็จะลงไปสร้างนวัตกรรมหรือแนวคิด ใหม่ๆ ให้กับการบริการ เช่น ไปพิพิธภัณฑ์โดยมีแนวคิดว่า จะทำยังไง ให้คนมีประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ หรือการออกแบบ การบริการในระบบธุรกิจให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ สร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้า

จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้ว “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นเรื่องสำคัญมาก และจะกระตุ้นความคิดต่างๆ ให้มากขึ้นด้วย การลงมือทำ ดังนั้น น้องๆ จะมีโจทย์แปลกๆ ใหม่ๆ ให้ได้คิดและ แก้ปัญหาตลอดระยะเวลาที่เรียน รวมทั้งคณะยังจัดกิจกรรมเสริมเป็น ประจำ เช่น กิจกรรมการบรรยายพิเศษ DBTM Talk และ DBTM Symposium โดยการเชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์ เพื่อเสริมประสบการณ์ให้น้องๆ โดยสามารถเข้าฟังได้ตามความสนใจ

จบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้างคะ?

เนื่องจากหลักสูตรนี้ เน้นในเรื่องความรู้พื้นฐานในการออกแบบธุรกิจและ เทคโนโลยี จึงสามารถเข้าทำงานในธุรกิจและองค์กรที่ให้ความสำคัญใน เรื่องของการออกแบบ มีการแข่งขันสูง โดยตำแหน่งหน้าที่นั้นใกล้เคียง กับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในต่างประเทศจะมีหน้าที่นี้ เรียกว่า Design Manager คือตำแหน่งกลางที่คอยประสานงานระหว่างลูกค้า นักออกแบบ และผู้คิดค้นนวัตกรรมได้ เพราะมีความเข้าใจทั้งความ ต้องการของลูกค้า และพื้นฐานของการออกแบบ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จำเป็น สำหรับหลายๆ ธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถทำธุรกิจส่วนตัวหรือ Start Up ก็ได้เช่นกัน

สอบเข้าทางไหนได้บ้างคะ?

มาถึงตรงนี้ น้องๆ คงอยากรู้แล้วว่า มีเกณฑ์การเข้ามาเรียนได้ยังไงบ้าง สำหรับการสอบเข้าหลักสูตรนี้ จะมี 2 ทางหลักๆ คือ การยื่น GPAX 3.00 ขึ้นไป + คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และรอสัมภาษณ์ได้เลย แต่ถ้า เกรดไม่ถึงตามที่กำหนดก็สามารถใช้คะแนนมาตรฐานอื่นๆ ได้ เช่น SAT, GCSE, IGCSE ฯลฯ + คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และรอสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์หลักสูตรนี้ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบ Workshop Interview คือทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้สมัครคนอื่นๆ หากน้องๆ สนใจ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.tds.tu.ac.th หรือ www.facebook.com/DBTMprogram

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

เรียนอะไรดี 15 ม.ค. 62 14:09 น. 1

ถ้าจบใหม่จะเป็น design manager ทันทีก็ไม่น่าได้นะคะเนี่ย ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลย อยากทราบตำแหน่งงานพื้นฐานเด็กจบใหม่ค่ะ จะได้เอาไปพิจารณาว่าน่าสนใจมั้ย ขอบคุณค่า

1
กำลังโหลด
กำลังโหลด