https://www.dek-d.com/pre-exam/pea01/
dekdPreAdmission 62 TCAS

ตารางสอบ Pre-Ad. และ Pre-ONET
ปีการศึกษา 2562 (TCAS 63)สนามสอบจำลองเสมือนจริง มีครบทุกวิชา จัดสอบแน่นอน ไม่ต้องรอลุ้น

Pre-Ad. รอบ 1 (กลางปี)

 • เปิดรับสมัคร

  19 มี.ค. - 26 พ.ค. 62

 • ช่วงเวลาสอบ

  29 - 30 มิ.ย. 62

 • วิชาที่เปิดสอบ

  GAT ความถนัดทั่วไป

  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

  PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

  PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

  PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

  PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

  PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

  PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

  PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

  PAT 7.6 วิชาความถนัดทางภาษาบาลี

  PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

  ทีมผู้ออกข้อสอบ

  * หมายเหตุ

  • วิชาที่เวลาสอบทับกัน เลือกเข้าสอบได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง ส่วนอีกวิชาสามารถขอซื้อข้อสอบได้
 • ค่าสมัครสอบ

  GAT / PAT1 / PAT2 / PAT3 / PAT5 / PAT6 / PAT7 วิชาละ 180 บาท

  PAT4 วิชาละ 235 บาท

 • สมัครหลายวิชามีส่วนลดเพิ่ม
 • สนามสอบ

  53 จังหวัด

  ดูรายชื่อสนามสอบ
 • การสอบรอบนี้ เหมาะสำหรับ

  น้องๆ ม.6-5-4 และเด็กซิ่วที่่ต้องการสอบเสมือนจริง เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของวิชา GAT/PAT

สมัครสอบรอบ 1
สมัครล่วงหน้า ลด 10%**

Pre-Ad. รอบ 2 (ปลายปี)

 • เปิดรับสมัครล่วงหน้า พร้อมส่วนลด 10%**

  ภายใน 10 ก.ค. 62

 • เปิดรับสมัครปกติ พร้อมข้อมูลทางการ

  11 ก.ค. - 14 ต.ค. 62

 • ช่วงเวลาสอบ

  16 - 17 พ.ย. 62

 • วิชาที่เปิดสอบ

  กลุ่มที่ 1 วิชาสามัญ วิชาเฉพาะแพทย์

  09 ภาษาไทย

  19 สังคมศึกษา

  29 ภาษาอังกฤษ

  39 คณิตศาสตร์1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

  49 ฟิสิกส์

  59 เคมี

  69 ชีววิทยา

  89 คณิตศาสตร์2 (พื้นฐาน)

  99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

  วิชาเฉพาะแพทย์

  หรือเลือกสอบ

  กลุ่มที่ 2 วิชา GAT PAT (บางวิชา)

  GAT ความถนัดทั่วไป

  PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

  PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

  PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

  PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

  ทีมผู้ออกข้อสอบ

  * หมายเหตุ

  • ข้อสอบ GAT-PAT ออกใหม่ ไม่ซ้ำกับรอบ 1 (กลางปี)
  • GAT จัดสอบเวลาทับกับวิชาสามัญ เลือกสอบได้เพียง 1 วิชา
  • PAT1,2,4,5 จัดสอบเวลาทับกัน เลือกสอบได้เพียง 1 วิชา
  • PAT3,6,7 จัดสอบแค่รอบ 1 (กลางปี) เท่านั้น
  • วิชาที่เวลาสอบทับกัน เลือกเข้าสอบได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง ส่วนอีกวิชาสามารถขอซื้อข้อสอบได้
 • ค่าสมัครสอบ

  9 วิชาสามัญ วิชาละ 120 บาท

  GAT / PAT1 / PAT2 / PAT5 วิชาละ 180 บาท

  PAT4 วิชาละ 235 บาท

  วิชาเฉพาะแพทย์ วิชาละ 435 บาท

 • สมัครหลายวิชามีส่วนลดเพิ่ม
 • สนามสอบ

  52 จังหวัด

  ดูรายชื่อสนามสอบ
 • การสอบรอบนี้ เหมาะสำหรับ

  น้องๆ ม.6-5-4 และเด็กซิ่วที่่ต้องการสอบเสมือนจริง เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
  9 วิชาสามัญ และ วิชาเฉพาะแพทย์ รวมถึงคนที่อยากทดลองสอบพรี GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 4 และ PAT 5 อีกรอบหนึ่ง เพื่อวัดพัฒนาการจากรอบแรก

สมัครล่วงหน้าได้เลยวันนี้!

สมัครสอบล่วงหน้า

**หมายเหตุ ถ้าสมัครสอบรอบ 1 ก่อน จะได้ ลดเพิ่ม 10%

สมัครล่วงหน้า ลด 10%**

Pre-ONET รอบ ม.6

 • เปิดรับสมัครล่วงหน้า พร้อมส่วนลด 10%**

  ภายใน 10 ก.ค. 62

 • เปิดรับสมัครปกติ พร้อมข้อมูลทางการ

  11 ก.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62

 • ช่วงเวลาสอบ

  11 - 12 ม.ค. 63

 • วิชาที่เปิดสอบ

  01 ภาษาไทย

  02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  03 ภาษาอังกฤษ

  04 คณิตศาสตร์

  05 วิทยาศาสตร์

  ทีมผู้ออกข้อสอบ
 • ค่าสมัครสอบ

  สมัครสอบ วิชาละ 120 บาท

  ซื้อข้อสอบ วิชาละ 120 บาท + ค่าจัดส่ง 50.-

  * หมายเหตุ

  • จัดส่งข้อสอบตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 63 เป็นต้นไป
 • สมัครหลายวิชามีส่วนลดเพิ่ม
 • สนามสอบ

  9 จังหวัด

  ดูรายชื่อสนามสอบ
 • การสอบรอบนี้ เหมาะสำหรับ

  น้องๆ ม.6-5-4 ที่่ต้องการสอบเสมือนจริง เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของวิชา ONET

สมัครล่วงหน้าได้เลยวันนี้!

สมัครสอบล่วงหน้า

**หมายเหตุ ถ้าสมัครสอบรอบ 1 ก่อน จะได้ ลดเพิ่ม 10%

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร
ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ