ทุนเต็มจำนวน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น 'ASEAN+ONE SCHOLARSHIP' (ปี 2024) โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

 สำหรับน้องๆ ชาว Dek-D ที่กำลังมองหาช่องทางสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับการเรียนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในแดนอาทิตย์อุทัย ตอนนี้มีโครงการดังจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นั่นก็คือ โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP” ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  ประจําปีการศึกษา 2567 กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 – 8 มีนาคม 2566  โดยทุนนี้จะไม่มีสอบข้อเขียน เป็นทุนให้เปล่า และกำหนดว่าหลังเรียนจบจะต้องนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศตามระยะเวลาที่ได้รับทุน

หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567  และเรียนต่อ ป.โท ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่กำหนดในระเบียบการ // มาเช็กรายละเอียดกันเลยค่ะ~

รู้จักมูลนิธิผู้มอบทุน
และโครงการทุน ASEAN+ONE

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทยมาต่อเนื่องกว่า 40 ปี  โดยได้เล็งเห็นความสําคัญของ "การศึกษา" ซึี่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN+ONE International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นมา

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 6 ประเทศ (ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และรัสเซีย) ที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาและมหาวิทยาลัยที่กำหนด ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรคุณภาพที่จะนำความรู้กลับมาทำงานในประเทศไทย และนำพาประเทศสู่การเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วย

*โควตาสำหรับคนไทย 1 ทุน (ประเทศละ 1 ทุน)

ระเบียบการทุนฉบับเต็มเว็บไซต์ของมูลนิธิ

รายชื่อสาขาและมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Graduate School of Agricultural & Life Sciences)
 2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences)
 3. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Frontier Sciences)
 4. บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในสํานักวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ เท่านั้น (Graduate School of Medicine in School of International Health Only* )
 5. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมชีวภาพเท่านั้น (Graduate School of Engineering in Bioengineering Only*)
University of Tokyo
University of Tokyo

2. มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Graduate School of Agriculture)
 2. บัณฑิตวิทยาลัยชีวศึกษา (Graduate School of Biostudies)
 3. บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น (Graduate School of Medicine in Medical Science Only* )
 4. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพเท่านั้น (Graduate School of Engineering in Bio-process Engineering Only*)
 5. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในสาขาสิ่งแวดล้อม เท่านั้น (Graduate School of Human and Environmental Studies in Environment Only*)
Kyoto University
Kyoto University

3. มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ (Graduate School of Bio Agricultural Science)
 2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Science)
 3. บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เท่านั้น (Graduate School of Medicine in Medical Science Only*)
 4. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น (Graduate School of Engineering in Bio-process Engineering Only*)
 5. บัณฑิตวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เท่านั้น (Graduate School of Environmental Studies in Environmental Science Only*)
Nagoya University
Nagoya University

4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology)

 1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (School of Life Science and Technology)
 2. วิทยาลัยวัสดุและเทคโนโลยีเคมี (School of Materials and Chemical Technology)
 3. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ เท่านั้น (School of Engineering in Bio-process Engineering Only*)
 4. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและสังคม ในสาขาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น (School of Environment and Society in Environment Only*)
Tokyo Institute of Technology
Tokyo Institute of Technology

5. มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ (Ochanomizu University)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Graduate School of Life Sciences)
 2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ข้ันสูง (Graduate School of Advanced Sciences)
Ochanomizu University
Ochanomizu University

6. มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ (Kagawa Nutrition University)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โภชนาการ (Graduate School of Nutrition Sciences)
Kagawa Nutrition University
Kagawa Nutrition University
Kagawa Nutrition University
Kagawa Nutrition University

7. มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)

 1. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูง (Graduate School of Advanced Sciences and Engineering)
 2. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Graduate School of Creative Science and Engineering)
Waseda University
Waseda University

ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม

 1. ค่าศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร
 2. ค่าครองชีพรายเดือน
  - นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
   - นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
 3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายเต็มตามจำนวนจริง
 4. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น จ่ายเต็มจำนวนตามจริง เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด

*มูลค่าทุนการศึกษา 10 ล้านเยนตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาการให้ทุน

 • ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (1 ปีสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท)
 • ทุนนี้จะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปี หลังจากที่เดินทางเข้าไปเป็นนักศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และหากผู้สมัครเลือกศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) จะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีเท่านั้น
Fuji mountain and cherry blossoms in spring, japan.
Fuji mountain and cherry blossoms in spring, japan.
Photo by tawatchai07 on Freepik.com

คุณสมบัติของผู้รับทุน (ประเทศไทย)
*กรุณาศึกษาอย่างละเอียด

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
   
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี ในประเทศไทย)
   
 3. เป็นผู้มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง (Recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จำนวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ในที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
   
 4. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
   
 5. ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 3 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับให้เป็น"นักศึกษาวิจัย" หรือ "Postgraduate International Research Student" จากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

  ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 2 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ในบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567
   
 6. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สำหรับการทำวิจัย และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆของแต่ละมหาวิทยาลัย (โดยระดับภาษาที่ต้องการของแต่สาขา สามารถตรวจสอบได้จากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
   
 7. ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย จะต้องสมัครเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนในประเทศไทย และสามารถร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิฯ กำหนด
   
 8. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ
   
 9. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด และ ไม่อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใดเช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สําเนาบัตรประชาชน
 2. ใบสมัครขอรับทุน และแผนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด มี 4 แบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์เท่านั้น)
 3. ใบแสดงผลคะแนน หรือ Transcript ฉบับจริงจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ ไม่รับสําเนา) หรือ ในกรณีท่ีผู้สมัครยังไม่สําเร็จศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลคะแนนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และเอกสารรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนดและอาจมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้)
  - หนังสือรับรองจากอธิการบดี และ/หรือ คณบดี จากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ 
  - หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆท่ีมีคุณวุฒิครบถ้วน 1 ฉบับ
 5. สําเนาเอกสารประกอบอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไว้ กําหนดให้ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น
  - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)
  - ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
  - ใบรับรองผลการสอบอื่นๆ เช่น EJU, GRE, GMAT หรือ ใบรับรองการศึกษาหรือการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
 6. หนังสือยินยอมให้เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

*เอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครจะไม่ส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

**ผู้สมัครจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่อยู่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ใบสมัครทุน ASEAN+ONE 2024)

กำหนดการ

ช่วงเปิดรับสมัคร1 ธันวาคม 2565 – 8 มีนาคม 2566
การคัดเลือกรอบเอกสาร8 - 13 มีนาคม 2566
การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์มีนาคม – พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ได้รับทุนมิถุนายน 2566
พิธีมอบใบรับรองและปฐมนิเทศนักเรียนทุนกรกฎาคม 2566
เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นเมษายน 2567

กระบวนการคัดเลือก
(รอบเอกสาร & สัมภาษณ์)

1. รอบเอกสาร

มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบที่ได้รับจากผู้สมัคร เช่น งานวิจัยท่ีเคยทํา แผนการศึกษา (Study Plan) ใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย จากนั้นจะประกาศผลการคัดเลือกในช่องทางต่อไปนี้ 

2. การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะพิจารณาจากความพร้อม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ 

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

 • เอกสารที่จําเป็นสําหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้นๆ เช่น ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL) และอื่นๆ (ดูที่ภาคผนวก 2)
 • เอกสารการจบการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร สําหรับผู้ขอรับทุนที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาในวันที่สมัคร ให้ใช้
 • เอกสารที่รับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาแทน

"เหตุระงับสิทธิ" ของผู้ได้รับทุน 
และการสิ้นสุดของการให้ทุน

สำคัญมากก! หากพบว่าผู้ได้รับทุนปฏิบัติเข้าข่ายในกรณีดังต่อไปนี้ จะถูกระงับสิทธิ์การได้รับทุนชั่วคราาวหรือสิ้นสุดทันที และผู้รับทุนต้องชดใช้ตามจำนวนเงินที่ถูกเบิกไปแล้วแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วน

 1. กรอกข้อมูลเท็จลงในใบสมัคร
 2. เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ หรือ อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นๆ
 3. ไม่สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด ภายในหน่ึงปี หลังจากที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาวิจัย)
 4. ไม่สามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่กําหนด
 5. ขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน เน่ื่องจากเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพอ่ื่นๆ มีการกระทําท่ี่ไม่ซื่อสัตย์ และมีผลการศึกษาตกต่ํา เนื่องจากขาดเรียน ขาดความตั้งใจ และไม่มีความกระตือรือร้นในการศึกษา หรือพบว่า นักศึกษาไม่สามารถทําการวิจัยได้ ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดก็ตาม
 6. ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทั้งท่ี่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มีนาคม 2566

 

**กรุณาศึกษาระเบียบการรับสมัครอย่างละเอียด** ลิงก์ด้านล่างนี้จะมีทั้งรายละเอียดทุนและแบบฟอร์มที่ต้องใช้สมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม & ติดตามข่าวสาร

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  
487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

พี่กุ๊กไก่
พี่กุ๊กไก่ - Columnist มนุษย์เบ้าหน้าจีน หวีดนักร้องไทย คลั่งไคล้ซีรี่ส์เกาหลี คลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น