ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

5

  สวัสดีครับน้องๆวันนี้ พี่ปอมีข่าวรับตรงมาฝากสำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนในด้านไอที ที่ถือว่าเป็นสาขาฮอตฮิตสาขาหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งโควตารับตรงที่พี่ปอนำมาฝากในวันนี้เป็นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนน A-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าวิชาละ 30 คะแนน (ทุกวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)

3. มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีสัญชาติไทย และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการ คัดเลือกได้แล้วก็ตาม จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 20 คน ซึ่งมีทุนให้สำหรับผู้ที่ได้คะแนนO-NET รวมกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 240 คะแนน และสอบเข้าติดอันดับ 5 คนแรก

ทั้งนี้ อาจรับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

1.
วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เนตได้ที่ http://www.it.kmitl.ac.th/ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2551

หมายเหตุ

- หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ ในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกตัดสิทธิในการสอบสัมภาษณ์

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง http://www.it.kmitl.ac.th/


2.
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

1. รูปถ่าย 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดบนใบสมัคร

2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

7. สำเนา Portfolio ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

8. ใบแสดงผลสอบ A-Net

9. ใบแสดงผลสอบ O-Net ( โดยสามารถมาพิมพ์ใบแสดงผล O-Net ได้ที่สถานที่สอบสัมภาษณ์)


3.
อัตราค่าสมัคร 500 บาท (ชำระในวันสอบสัมภาษณ์) การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี การศึกษา 2551 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลการสอบ A-Net และ O-Net ผลการสอบสัมภาษณ์ ผลการเรียน และ Portfolio (ถ้ามี) ของผู้สมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 9 เมษายน 2551 โดยพิจารณาจากลำดับคะแนนสอบ A-Net ที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติ ที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จาก http://www.it.kmitl.ac.th/

2. สอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 08.30-12.00 . ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

3. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์มีเข้าศึกษา

หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษาใน วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลาโดยประมาณ 14.00 . โดยตรวจสอบรายชื่อได้จาก หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ http://www.it.kmitl.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 0-2737-2551-4 ต่อ 720 – 721

4. การยืนยันสิทธิ์

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 11 เมษายน 2551 เวลาโดยประมาณ 15.00 . ณ หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะถูกตัดสิทธิ์ในการ สมัครสอบคัดเลือกการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2551

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง http:///www.it.kmitl.ac.th ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด เงื่อนไขการเข้าศึกษา

1. ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา และยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าสถาบันอื่นให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ผู้ที่มารายงานตัวแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือก การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการได้อีก โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตัดสิทธิ์

3. ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนแรกเข้า ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

1.1 ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET รวมกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 240 คะแนน และ
1.2 ต้องเป็นผู้มีคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกประเภทการรับเข้า

2. ทุนการศึกษา

2.1 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 2.1 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
อัตราค่าเล่าเรียน

  นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

5

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

5 ความคิดเห็น

 1. 17 ก.พ. 2551, 18:25 น.
  ผมอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้อ่าคับ ตอนนี้ผมอยู่ ม.5 ซึ่งผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเลย แต่อยากเข้า อยากให้รุ่นพี่ที่ ม.ลาดกระบังแนะนำหน่อย อ่าคับ copper_zero@hotmail.com ขอความกรุณาด้วยนะคับ ขอบคุณคับ
  #1
 2. 17 ก.พ. 2551, 20:17 น.

  ว้าววว

  รอปีหน้าค่ะ

  อยากเข้า*

  #2
 3. #4 เดะซิว
  18 มี.ค. 2551, 18:23 น.
  ไรเนี่ยมาอีกล่ะ ปีที่แล้วติดแคสำรอง

  ปีนี้เอาใหม่ ขอให้ได้ที่เถอะ *-*
  #4
 4. #5 Bankster
  25 เม.ย. 2551, 01:03 น.
  http://www.it.kmitl.ac.th
  http://forums.it.kmitl.ac.th
  #5
 5. #6 ดา่วรุ่งแซงทางโค้ง
  13 ก.ค. 2551, 18:36 น.
  อะไรกานอ่ะ เราก็อยากเข้าเหมือนกานนะ ทำไมรับแค่ 20 คนเองละ

  แต่ก้อไม่เปนไรหรอก นะ เราอ่ะ สอบได้อยู่แล้ว
  #6

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .