ความคิดเห็น

43

จำนวนแชร์
29

 

 

 

 

ตอนนี้กระแสเกาหลีฟีเวอร์ยังคงแรงไม่ตกเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ละคร หรือภาพยนตร์ รวมไปถึงภาษาเกาหลีที่ตอนนี้มีคนให้ความสนใจกันมากขึ้น สำหรับน้องๆ ที่สนใจภาษาเกาหลี วันนี้พี่แก้มมีข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีมาฝากน้องๆ กันค่ะ

  

Test Of Proficiency In Korean (TOPIK)

การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี หรือ TOPIK Test เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
• เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติและชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่
• เพื่อขยายภาษาเกาหลีให้แพร่หลายไปทั่วโลก
• เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีที่จำเป็น ในการศึกษาและการปฏิบัติงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ประเภทการสอบ TOPIK แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1) การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีทั่วไป (The Standard TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต่อความเข้าใจถึงวัฒนธรรมเกาหลีและการศึกษาต่อเป็นต้น หรือที่ในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีเรียกกันว่าการสอบ “กึบ” นั่นเอง ผู้เข้าสอบสามารถเลือกเข้าสอบตามระดับชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของตนโดยจะมีการเปิดให้สมัครสอบ 3 ช่วงชั้นด้วยกัน คือ ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง


 

ระดับการสอบ

แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก และในแต่ละระดับ แบ่งออกเป็นอีก 2 ระดับย่อย รวมแล้วมีทั้งหมด 6 ระดับ 

  

Level 1

ชั้นต้น / Beginner /

Level 2

Level 3

ชั้นกลาง / Intermediate /

Level 4

Level 5

ชั้นสูง / Advance /

Level 6

 

โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน  

  

เวลาในการสอบ

ส่วนที่

หัวข้อ

ลักษณะข้อสอบ

จำนวนข้อ

คะแนน

90 นาที

1

คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)

ปรนัย

30

100

2

การเขียน (Writing)

ปรนัย

เขียนตอบสั้นๆ

เรียงความ

10

5-7

1

40

30

30

90 นาที

3

การฟัง (Listening)

ปรนัย

30

100

4

การอ่าน (Reading)

ปรนัย

30

100

 

เกณฑ์การวัดผล

ผู้สอบจะผ่านในระดับใด พิจารณาจากคะแนน ดังนี้

 

• ระดับที่ 1, 3 และ 5 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 40 คะแนน

• ระดับที่ 2, 4 และ 6 ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 50 คะแนน

 

ตัวอย่างที่ 1:

นาย ก. สอบในระดับ Beginner ได้คะแนนในส่วนคำศัพท์และไวยากรณ์ 70 คะแนน การเขียน 48 คะแนน การอ่าน 52 คะแนน และการฟัง 37 คะแนน ผลคือ นาย ก. สอบไม่ผ่านระดับใดเลย


ตัวอย่างที่ 2:

นาย ข. สอบในระดับ Intermediate ได้คะแนนในส่วนคำศัพท์และไวยากรณ์ 90 คะแนน การเขียน 85 คะแนน การอ่าน 57 คะแนน และการฟัง 68 คะแนน ผลคือ นาย ข. สอบผ่านระดับ 4


ตัวอย่างที่ 3:

นาย ค. สอบในระดับ Advance ได้คะแนนในส่วนคำศัพท์และไวยากรณ์ 88 คะแนน การเขียน 60 คะแนน การอ่าน 92 คะแนน และการฟัง 49 คะแนน ผลคือ นาย ค. สอบผ่านระดับ 5

 


2) การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (The Business TOPIK)

เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานประกอบการเกาหลี ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศเกาหลี การสอบ TOPIK ประเภทนี้ไม่มีการให้เกรดว่ามีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับใด หรือการประเมินผลว่าสอบตก – สอบผ่านใดๆทั้งสิ้น มีเพียงแต่การตรวจให้คะแนน และให้ผู้สอบนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานเท่านั้น โดยคะแนนเต็มของการสอบ TOPIK ประเภทนี้ คือ 400 คะแนน


โครงสร้างข้อสอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน รวมเป็น 400 คะแนน


  

เวลาในการสอบ

ส่วนที่

หัวข้อ

จำนวนข้อ

คะแนน

90 นาที

1

คำศัพท์และไวยากรณ์
(Vocabulary & Grammar)

30

100

2

การเขียน (Writing)

3

100

90 นาที

3

การฟัง (Listening)

30

100

4

การอ่าน (Reading)

30

100


 

 

การจัดสอบ TOPIK ในประเทศไทย

• จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง

• ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี

• ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี


สนามสอบ ในประเทศไทย มีสนามสอบ 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ ปัตตานี

 

• กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530

โทรศัพท์ 02-543-6981

 

• ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

โทรศัพท์ 073-331-304


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

- เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (หรือกำลังศึกษาอยู่)


หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

** ต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นรูปสแกน รูปกล้องดิจิตอล

2.ค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท

 

สถานที่รับสมัคร

โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)

29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์ 02-543-6981

 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหลี

โทรศัพท์ 073-331-304


พี่แก้มขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.toeastkorea.com/ และภาพประกอบจากวิกิพีเดียค่ะ


 

ความคิดเห็น

43

จำนวนแชร์
29

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

43 ความคิดเห็น

 1. #1 moonlight
  23 ธ.ค. 2551, 12:53 น.
  ผ่านแค่โชกึบอยู่เลย

  T_________T
  #1
 2. #2 เมโมรั่ว~*
  23 ธ.ค. 2551, 13:18 น.
  ปีหน้าคงจะได้สอบละ ^^

  กันยา.. คงได้หลายคอร์สอยู่
  #2
 3. 23 ธ.ค. 2551, 13:33 น.
  อ่ะ ขอบคุณนะค่ะ ปีหน้าคง จะสอบได้แระ ตอนนี้ สะสม ความรู้ก่อนน่ะค่ะ
  #3
 4. #4 gvbmj
  23 ธ.ค. 2551, 15:20 น.
  เรียนไปเพื่อ??
  #4
 5. 23 ธ.ค. 2551, 17:22 น.

  เรียนภาษา บาลีดีกว่า

  ภาษาเกาหลีใช้ประโยชน์ไม่ได้ สำหรับผม

  #5
 6. 23 ธ.ค. 2551, 17:33 น.
  กำลังจะไปสอบอยู่เลย ^^
  #6
 7. #7 cherj
  23 ธ.ค. 2551, 18:05 น.
  เหอๆ เพิ่งรู้ว่ามีสอบแบบนี้ด้วย  มีโรงเรียนนานาชาติเกาหลีด้วยOoO  มีสอบจีนไหมคะเนี่ย อยากรุอ่า
  #7
 8. #8 Bix
  23 ธ.ค. 2551, 18:56 น.

  สอบ HSK ไงครับของจีน...

  #8
 9. 23 ธ.ค. 2551, 19:01 น.
  เราเรียนไปถึง Level 1 เองอ่ะคะ (ตามหนังสือมหาลัยโซล ไม่รู้มาตรฐานเดียวกันเปล่า)
  หยุดเรียนเตรียมตัวสอบ Admission
  เดี๋ยวค่อยไปเรียนต่อ


  สำหรับเราเรียนไปเพื่อเป็นภาษาที่ 3 นะ
  ใจมันชอบแล้ว เรียนยังไงก็เรียนรู้เรื่องน่ะค่ะ

  พวกที่บอกว่า เรียนไปเพื่อ นี่มองไม่เห็นคุณค่าของภาษาอื่นๆ สักเท่าไหร่นะ


  อยากสอบจังเลยยยยยยยยยย ~!!!!!!!!!!!!!
  #9
 10. #10 ฮัน
  23 ธ.ค. 2551, 19:13 น.
  ปีหน้า คงจะได้สอบอ่ะคร้าบ....
  ตอนนี้สะสมความรู้ไปก่อน
  #10
 11. #11 เมโมรั่ว~*
  23 ธ.ค. 2551, 19:59 น.
  แล้วแต่คนล่ะเนอะ บางคนอาจจะว่าไม่มีประโยชน์

  แต่สำหรับอีกคนนึงอาจจะมีประโยชน์มากๆ ก็ได้ค่ะ  เราว่าเรียนอะไรที่ตัวเองชอบ เรียนแล้วถนัด

  ดีกว่าไปเรียนอะไรที่ไม่ชอบ โดนบังคับ ไปนั่งเรียนให้เสียตังฟรี = =" ..  ถ้าเราชอบก็ไม่เสียหายอะไรนี่หน่า ยังไงมันก็ต้องมีประโยชน์บ้างล่ะค่ะ  ป.ล.ใครสอบปีหน้า สู้ๆ เหมือนกันนะ ^^V
  #11
 12. 24 ธ.ค. 2551, 01:14 น.

  อยากเรียนๆๆๆ

  #12
 13. 24 ธ.ค. 2551, 02:21 น.

  แล้วที่เกาหลีมีสอบปีละครั้งเหมือนกันรึเปล่าเอ่ย?
  แล้วค่าสมัครสอบเท่าไหร่บ้างคะ ใครรู้มั่ง

  #13
 14. 24 ธ.ค. 2551, 08:25 น.
  คนที่ถามว่าเรียนไปเพื่อ เรียนไปไม่มีประโยชน์
  ใ่ช้อะไรคิดกัน ??

  เรียนได้หลายภาษาเยอะๆ ยิ่งดี หลงไปประเทศเค้าก็ยังพูดได้บ้างดีกว่าไปเป็นใบ้เบาะแบะ - -*
  เราอยากเรียนหมดอะเกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
  แ่ต่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงไหนเลย -*-
  #14
 15. 24 ธ.ค. 2551, 08:53 น.

  มีการทดสอบของภาษาเกาหลี ด้วยหรอค่ะ อยากสอบจังแต่ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีเลย

  #15
 16. 24 ธ.ค. 2551, 15:34 น.
  ใช่เลย ๆ
  อยากเรียนเกาหลีมาก ๆ

  การเรียนหลาย ๆ ภาษา
  ไม่ว่าภาษาใดก็ตาม
  มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็ตาม
  ถือเป็นเรื่องดีที่จะสะสมความรู้

  จริง ๆ ถ้าใจรัก เรียนไปเถอะค้ะ
  ไม่มีคำว่าไม่คุ้มหรอก
  เพราะเราเรียนด้วยความสุข

  เรายังไม่มีเวลาไปเรียนเลยอ่ะ
  TTT"
  อ่านได้อย่างเดียว grammar ไม่ต้องพูดถึง
  >______________<

  ขอบคุณค้ะ !!

  #18
 17. 24 ธ.ค. 2551, 18:23 น.
  เย้ ขอบคุณค่า ปีหน้าว่าจะสอบพอดีเลย อิอิ สู้ตายๆ!!!
  #19
 18. 24 ธ.ค. 2551, 18:36 น.
  ภาษาไทยตัวข้านี้ยังไม่รอดเลย งะ T^T
  #20
 19. #21 ㄹㅇ
  24 ธ.ค. 2551, 20:03 น.
  &#50504;&#45397;... &#52828;&#44396;&#46308;  &#45432;&#47141;&#54616;&#47732; &#54620;&#44397;&#50612;&#44032; &#50612;&#47157;&#51648; &#50506;&#50500;  &#54616;&#44397;&#50612;&#47484; &#44277;&#48512;&#54616;&#44592;&#44032; &#50676;&#49900;&#55176; &#47566;&#51060; &#50672;&#49845;&#54620;&#45796;  &#44277;&#48512;&#54616;&#44256; &#51080;&#45716; &#49324;&#46988; &#54028;&#51060;&#54021; !!
  #21
 20. 24 ธ.ค. 2551, 20:39 น.
  แค่อังกฤษก็...แทบกระอักเลือด
  #22
 21. 24 ธ.ค. 2551, 20:55 น.

  สอบได้ระดับ2แล้วค่ะ
  เพราะเรียนภาษาเกาหลีเป็นวิชาเอกจึงต้องตั้งใจเรียนและสอบมากๆ
  ปีหน้าก็จะตั้งใจเอาอีกระดับให้ผ่านค่ะ

  #23
 22. 25 ธ.ค. 2551, 17:12 น.
  งืมๆ ^^
  #24
 23. #26 Rsuji
  26 ธ.ค. 2551, 17:00 น.
  ก่อนโอนตัง ก้อโอนสัญชาติ บ้าๆ ของพวกเทอไปด้วยนะ  พูดภาษาไทยให้ชัดก่อนเหอะ ลูกเอ๊ย
  #26
 24. #27 nan Enuyacha
  26 ธ.ค. 2551, 21:17 น.
  ยังไม่ได้สอบเหมือนกัน

  แต่ปีหน้าสอบแน่นอน

  เห็น อาจารย์ที่มหาลัยพูดว่าสอบกึบมีผลต่อการเข้าทำงานด้วยน้า
  #27
 25. #28 katinyny
  27 ธ.ค. 2551, 01:42 น.
  <a href="http://www.bumq.com/?p=2008122782822873" target="_blank"><img src="http://banner.bumq.com/affiliate/728x90_1.gif" width="728" height="90" border="0"></a>
  #28
 26. 27 ธ.ค. 2551, 19:14 น.

  ขอบคุนมากๆเลยค่ะ^^

  #29
 27. #30 ปอนด์
  27 ธ.ค. 2551, 21:25 น.
  ผมเรียนมาแล้ว 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) ตอนม.ปลายเรียน ศิลป์ฝรั่งเศส อ่ะครับแล้วก้อเรียนญี่ปุ่นเสริมไปด้วย(ควบคู่กันไปแต่ดูญี่ปุ่นจะรุ่งกว่า) ปัจจุบันเรียนวิชาเอกญี่ปุ่นอ่ะครับ และตอนนี้ก็อยากเรียน เกาหลี มาเสริมทักษะอีกภาษาหนึ่งเหมือนกันครับ แต่คงต้องรอให้อาจารย์ที่มหาลัย กลับมาจากเกาหลีก่อนถึงจะได้เรียน อิอิ
  #30
 28. #31 보라...ㅋㅋ โพรา
  28 ธ.ค. 2551, 10:58 น.
  ถ้าเพิ่งจะเริ่มเรียนเเนะนำว่าอย่าไปสอบดีกว่าน่ะ

  เพราะมันไม่ได้ง่ายๆสอบมันเล่นๆกัน  เราไปสอบมาเเล้วเลยรู้น่ะจ๊ะ

  ไม่ได้เรียนโรงเรียนสอนภาษาด้วย เรียนในมหาวิทยาลัย  ส่วนเรื่องภาษาบ้านเกิดเนี่ยเราก็เรียนน่ะจ๊ะ ไม่ได้ทิ้งไป

  พ่อเเม่ก็ไทย ยังไงก็ต้องพูดได้ บาลีสันสกฤตก็เรียนอยู่จ๊ะ

  พอดีเรียนโทภาษาไทย ...
  #31
 29. #32 보라...ㅋㅋ โพรา
  28 ธ.ค. 2551, 11:02 น.
  มาตอบเพิ่ม ที่เกาหลีก็มีสอบน่ะ มีสองรอบเลย

  ลองเสริช์ดูในเน็ตน่ะ TOPIK น่าจะมีสอบช่วงเดือนมีนาอีกรอบนึง

  เเต่ที่เมืองไทยมีรอบเดียวเท่านั้น พลาดเเล้วพลาดเลย  โรงเรียนนานาชาติเกาหลี ไกลมากกกกกกกกกกกก

  นั่งรถทีไม่อยากสอบเเล้ว 55
  #32
 30. #33 หวังดี
  28 ธ.ค. 2551, 12:20 น.
  ไร้สารระ เอาความเป็นไทยไปลงไหหมดแล้วเหรอ !! น่าอายที่สุด
  #33
 31. 28 ธ.ค. 2551, 18:29 น.

  อือ
  ถ้ารู้หลายภาษาก็ดีนะ

  #34
 32. 28 ธ.ค. 2551, 21:02 น.

  ตอนนี้เรียนเองโดยหนังสือ ได้แค่อ่านได้ อ่านรู้เรื่อง

  แต่ความหมายอย่ามาถามค่ะ ตอบไม่ได้ เหอๆ

  อยากเรียนเรื่อยๆอยู่อ่า แต่แม่บอกให้เอาภาษาจีนให้ได้ก่อน

  เกาหลีเลยต้องเก็บไป เฮ้อ!!

  เพราะฉะนั้นการสอบที่ว่า คงไม่ไหว เหอๆ

  #35
 33. #36 รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
  28 ธ.ค. 2551, 22:14 น.
  เปิดโลกให้กว้างบ้างสิ การเรียนจำเป็นต้องเรียนแค่ภาษาไทยรึไงคะ ? เรียนไว้มีความรู้ เหมือนภาษิตที่ว่า " รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม " อย่างน้อยหากเกิดปัญหาอะไรก็แก้ได้ ไม่ต้องเงอะๆงะๆทำอะไรไม่รู้ไม่มีความรู้รอบตัว อย่างนั้นน่าอายกว่าไหม . . . ใช่ว่าการเรียนภาษาอื่นจะหมายถึงการละเลยภาษาดั้งดิมของตน แต่เหมือนกับการมีความรู้ประดับสมองมากกว่า ^_^
  #36
 34. #37 성경
  28 ธ.ค. 2551, 22:21 น.
  &#50504;&#45397;^^

  ไปสอบมาละค่ะ2ครั้ง

  ครั้งนี้ ผ่านระดับ3เองค่ะ แต่ครั้งหน้าจาผ่านกึบ4ให้ได้เลยค่ะ55+
  #37
 35. #38 ชั้นเอง
  29 ธ.ค. 2551, 01:10 น.
  คุณความเห็นที่ 5  ที่ว่าภาษาเกาหลีไม่มีประโยชน์ในความคิดของคุณน่ะ คุณลองปรับความคิดของคุณใหม่ดีกว่านะ ความคิดแคบมากคิดอะไรตื้นๆ  คุณไม่ควรดูถูกภาษาอื่นๆนะ  ชั้นว่านะคุณกลับไปเรียนภาษาไทยใหม่ๆเถอะ ตั้งใจเรียนขึ้นด้วยนะ จะได้มีความคิดดีดีที่จะใช้ภาษาไทยดีดีนะ เหนคุณอยากเรียนภาษาบาลีด้วย ไปลงเรียนเพิ่มเรยนะ เอาแบบเรียนลึกๆเรยนะจะได้รู้จักรากศัพท์และความหมายของภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ดีขึ้น ชั้นเตือนไว้ก่อนเรียนแบบลึกๆมันยากนะ ชั้นเรียนมาแร้ว คุณจะเรียนได้ไหมเนี่ย
  #38
 36. 29 ธ.ค. 2551, 20:43 น.
  ภาษาที่3  มีไว้ก็ไม่เสียหาย  จริงมั้ย ???
  #39
 37. #40 เด็กอินเตอร์
  7 ม.ค. 2552, 20:57 น.
  โรง้รียนนานาชาติเกาหลีเหรอ อยู่ตั้งหนองจอกแน่ะ  ค่าเทอมถูกนะแค่ 70,000 เอง ถูกกว่าที่อื่นตั้งเยอะ  ถ้าอยู่หอประจำคิดแค่ 5,000 โรงเรียนเพิ่งตั้งได้ประมาณ 5-6 ปี
  #40
 38. #41 tharatorn
  7 มิ.ย. 2552, 14:15 น.
  ตอนนี้พี่อยู่เกาหลีอยากสอบึบกับเขาบ้างแต่ไม่รู้แนวข้อสอบ และค่าสอบแพงกว่าที่ไทย เกาหลี40000 วอนบ้านเราแค่400บาท พอมีแนวข้อสอบไหมช่วยตอบหน่่อยนะครับ
  #41
 39. #42 tharatorn
  7 มิ.ย. 2552, 14:32 น.
  อยากติดต่อคุณแก้มเรื่องการเรียนภาษาเกาหลีจะติดต่อได้อย่างไรครับ
  #42
 40. #43 วกวน
  3 พ.ย. 2553, 10:37 น.
  พระเจ้าช่วยไม่คิดว่าคนไทย(บางคน)เห็นการเรียนภาษาอื่นเป็นการลืมชาติ????? คิดได้แค่นี้จริงๆหรอ????
  #43
 41. 12 ม.ค. 2554, 20:20 น.
  อ๋า...ปิดกั้นจังภาษาที่3มันก็ดีไม่ใช่รึไง อย่าทำตัวเป็นกบในกะลาครอบ น่าจะดีกว่านะ^^

  ภาษาไหนๆก็ดีทั้งนั้นอยู่ที่คนเรียนจะสนใจรึป่าว

  แม่เราก็เป็นเหมือนคนบางคนแถวนี้...ปิดกั้น
  ดีนะที่พ่อเราไม่เป็นไปอีกคน มีความรู้ย่อมไม่เสียหาย
  #44
 42. 3 ต.ค. 2555, 14:37 น.
  พอดีว่าปีนี้สมัครสอบไปแล้ว แต่ว่ายังไม่ทราบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และเวลาในการสอบเลยค่ะ  ไม่ทราบว่าจะทราบได้ทางไหนได้บ้างคะ  รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  #45
 43. #46 ขอบคุณ
  6 ต.ค. 2555, 19:27 น.
  ตรรกะ ประหลาด หาได้ไม่ยาก หรอก ตามอินเทอร์เน็ต

  อย่าไปถือ เถอะ ใครจะทำไรตัวเราได้นอกจากตัวเรา

  เรา ตั้งใจ เราได้ เขาก็ไม่ได้ มีส่วนได้กับเรา

  เรา ทุ่มเท เราได้ เขาก็ไม่ได้อย่างเรา

  เรา ขวนขวาย เราได้ เขาก็ไม่ได้อย่างเรา

  เรา แสวงหาความรู้ เขาก็ไม่ได้อย่างเรา

  เราทำ เขา บ่น เขา ด่า มัน ก็ได้ประโยชน์ต่างกันอยู่แล้วจ้ะ  แต่จะรบกวนถามหน่อย ว่าสอบ topik คนที่ pass ระดับ 4 ใช้เวลาเรียนกี่ปี เราเพิ่งเริ่มเรียน

  แต่ ตารางตัวเองไว้ประมาณ 1.5 ปี ผ่านรัดับ 4 ไม่รุ้ทำได้ไหม แต่ต้องรีบเรียนเพราะ จะต้องฝื้นอังกฤษ และอาจไปเรียน ญี่ปุ่นด้วย เพราะจะต่อโท แถวๆนั้นแหล่ะจ้า
  #46

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .