ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
2

 

 

       หลังจากที่พี่ปอลงบทความภาคพิเศษไปแล้ว วันนี้พี่ปอก็มีคณะที่เปิดรับภาคพิเศษมาบอกเล่าเก้าสิบกัน โดยพี่ปอจะทยอยลงเป็นตอนๆ นะครับ

     โดยบทความนี้ขอประเดิมด้วย โครงการรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ ลองมาดูรายละเอียดกันเลย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

         2. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง และเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

         3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ

         4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สามชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรรมการสุขาภิบาล ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ

         5. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นประธานกรรมการหรือเป็นผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพี้นความรู้มัธยมศึกษาตอนต้น

         6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

         7. ในกรณีนักศึกษาที่ใช้วุฒิต่างประเทศมาสมัคร จะต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาก่อน ที่กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

         ในกรณีผู้ที่จบวุฒิอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถนำวุฒิมาขอเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์กำหนด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา

         1.ค่าใบสมัคร (ชุดละ 200 บาท)

         2. ค่าสมัคร (คนละ 500 บาท)

         3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท)

         4. ค่าจัดการสอบไล่ (ภาคการศึกษาละ 1,250 บาท)

         5. ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 800)

         6. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (คนละ 160)

         7. ค่าเทียบโอนในระบบ (หน่วยกิตละ 800 บาท)

         8. ค่าเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) หน่วยกิตละ 1,500 บาท

         9. ค่าธรรมเนียมเทียบโอนผลการเรียนรู้ (อัธยาศัย) 2,500 บาท

        10. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ 2,000 บาท

         *** หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา ฉบับละ 200 บาท

         จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 .. - 15 มิ..2552

         รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมลงทะเบียนเรียน ณ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 เวลา 09.00-15.30. วันที่ 16 มิ.. - 18 มิ..2552

         รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม วัน ที่ 19 มิ.. 2552

           *** ถ้าใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครและเวลาเรียน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.pss.ru.ac.th/download/s01052.pdf

 

         เรียนอย่างไร? พี่ปอมีคำตอบ

         ระบบการศึกษา

         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 ข้อ 15

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก)

          1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. 2542 ยังมี 3 วิธี ควบคู่ไปกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 คือ

              1.1 มีการบรรยายในชั้นเรียนนอกเวลาราชการโดยคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์เช่นเดียว กับการศึกษาของคณะฯแบบปกติ โดยบรรยายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เป็นเวลา 110 นาที

              1.2 ให้มีการเรียนโดยใช้สื่อการสอน คือ เทปเสียง ตำรา ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาด้วยตนเองได้

              1.3 มีการจัดบรรยายสรุปพิเศษภาคละ 2 ครั้ง ต่อกระบวนวิชา ครั้งละ 3 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

          2. คุณสมบัติของการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ให้เป็นไปตาม เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2544 ข้อ 8 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)

          ทั้งนี้ การเทียบโอนวิชา และการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ กำหนด แต่นักศึกษายังคงต้องลงทะเบียนในวิชาที่เทียบโอนในลักษณะ Audit Student (Non-Credit) เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา ในอัตราหน่วยกิตละ 800 บาท

 

           หลักสูตร

           1. ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 แผนที่ 1 (Plan A) ภาควิชาการปกครอง

           2. สอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

           3. สอบไล่ได้ลักษณะวิชาต่อไปนี้

                1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 40 หน่วยกิต

                2) หมวดวอชาเฉพาะ (รวมวิชาโท) จำนวน 99 หน่วยกิต

                3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

           4. ความหมายของกระบวนวิชา

                 - กระบวนวิชาสาขาวิชาการปกครองใช้ อักษร PS และตามด้วยตัวเลข 3 ตัวนำหน้าชื่อกระบวนวิชาเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับชั้นปีของกระบวนวิชานั้น

                     1 หมายถึง กระบวนวิชาชั้นปีที่ 1

                     2 หมายถึง กระบวนวิชาชั้นปีที่ 2

                     3 หมายถึง กระบวนวิชาชั้นปีที่ 3

                     4 หมายถึง กระบวนวิชาชั้นปีที่ 4

          น้องๆ สามารถดาวน์โหลด หลักสูตรมาดูได้ที่ http://www.pss.ru.ac.th/download/BAS.pdf

          ถ้าน้องๆ คนไหนมีข้อสงสัยใดๆ ก็อย่าลืมนะครับ สอบถามที่ myid ของพี่ปอหรือพี่ลาเต้ได้เลย

 

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
2

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

12 ความคิดเห็น

 1. #1 เจปืนโต
  30 เม.ย. 2552, 14:02 น.
  ขอบคุณมากครับ เรียนภาคปกติดีกว่าเหะ
  #1
 2. 30 เม.ย. 2552, 14:30 น.
  จะสมัคร pre-degree ของรามฯ สมัครได้ตั้งแต่ ม.4 อ่ะ

  แต่ไม่มีทางที่อยากเรียนเลย
  #2
 3. #5 กุ๊ก
  8 ก.ค. 2552, 13:55 น.
  ภาคพิเศษ ไม่ดีเลย เพราะเราทำเรื่องจบแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน เค้าบอกว่าจะได้ทรานสคริป สิ้นปี

  ทำให้ไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้ ขนาดขอร้องและอ้อนวอนแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบที่ดี

  ได้แต่คำตอบที่ว่าสมัครไม่ได้ก็ต้องรอ รอไม่ได้ก็ไปสมัครภาดปกติดิ

  ปัดความรับผิดชอบสุดๆ

  และที่สำคัญเค้าบอกว่ารอคนที่สอบตกสอบซ่อมเกรดออกหมดก่อนจึงจะส่งเรื่องไปสภานักศักษาพร้อมกันส่วนคนที่เกรดออกหมดแล้ว ผ่านแล้ว ก็ต้องรอ

  ทำให้ตอนนี้เราได้ใบรับรองจบอย่างเดียวแต่บริษัทก็ต้องเอาทรานสคริปตอนนี้เลยไม่ได้เงินเดือน ทั้งๆที่แจ้งเหตุผลกับทางมหาวิทยารามแล้วก็ได้แต่คำตอบที่หยาบคาย และเห็นแก่ได้ของเจ้าหน้าที่ในห้องโครงการพิเศษ หน่วยกิจก็แพง แต่การบริการไม่ได้เรื่อง
  #5
 4. #6 1234
  23 ก.ค. 2552, 21:26 น.
  เรียนแล้วสอบผ่านเลยรึป่าวค่ะต้องเรียนกี่ปีถึงจบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายรวมเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหรคะ

  ใครรู้ช่วยบอกที่ค่ะอยากเรียนมากๆๆๆเลยอ่ะ
  #6
 5. #7 อยากเรียนมาก
  17 ต.ค. 2552, 23:12 น.
  มีจำกัดอายุด้วยหรอคับ  ผมจบ ม.6 อายุ 19 เรียนได้ไม๊  บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ อ่า  เมลมาบอกหน่อยนะ เค้าจาปิดรับแล้วอะ  benz_nd112@hotmail.com  ขอบคุนล่วงหน้าคับ
  #7
 6. #8 พี่ณัฐ
  13 มี.ค. 2553, 13:23 น.
  พี่ทำงานเอกชนด้านบริหารธุรกิจทั่วไปแต่พี่ลงเรียนรัฐศาสตร์อยากทราบว่าพี่จะย้ายไปเรียนเสาร์อาทิตย์และย้ายไปเรียนบริหารต้องทำอย่างไรบ้างและเค้ารับสมัครกันเมื่อไหร่ ขอบคุณค่ะ
  #8
 7. 24 เม.ย. 2553, 13:41 น.

  ขอฝากบทความสำหรับรามคำแหงด้วย
  - รามคำแหงทุกซอกทุกมุม
  - รามคำแหง ลงลึก เรื่อง พรีดีกรี (เรียนพร้อมม.ปลาย)

  http://writer.dek-d.com/namcin/writer/view.php?id=609568
  #9
 8. 22 พ.ค. 2553, 10:07 น.

  ใคร สนใจเรียนราม ระบบพรีดีกรี (เรียนควบม.ปลาย)

  เชิญได้ที่บทความค่ะ

  - แหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - การเรียนระบบพรีดีกรี


  ตามติด ชีวิต เด็กราม + เด็กเอน : ลงแล้ว 33 ตอน
  รามคำแหง...อาจเป็นทางเลือกสุดท้ายของใครหลายๆคน แต่บทความนี้ รามคำแหง กลับเป็นทางเลือกแรก...
  Type : เรื่อง ยาว > ความ รู้เรื่องเรียน
  Upd : 20 พ.ค. 53 / 16:41 , Fanclub : 17
  Tags : ราม คำแหง, เด็ก ราม, พรี ดีกรี, ม.ปลาย, เรียน รามได้, จบ ไว
  Rating 
  100%
  View - 1,281
  comment- 119
   
  #10
 9. #11 มิกิ
  4 เม.ย. 2554, 20:47 น.
  _คือตอนนี้ หนูเรียนอยู่ม.4ค่ะ อยากจะเรียนภาคพิเศษ มีเวลาว่างแค่เสาร์กับอาทิตย์ค่ะ

  อยากเรียน"รัฐสาสตร์"ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเค้าจะรับหนูหรือป่าวเพราะว่า เงื่อนไขที่ต้องลุ้นคือ

  ต้องให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุญาต จะมีสิทธิลุ้นไหมค่ะ

  ฝากให้พี่ปอตอบคำถามของน้องด้วยนะค่ะ ติดต่อน้องได้ที่ miki01610@hotmail.com

  หรือ http://nanagoto.hi5.com นะค่ะ อยากได้คำตอบค่ะ
  #11
 10. #12 สาวิตร
  13 มิ.ย. 2555, 13:10 น.
  หนูขอถามว่าต้อนนี้หนูจะเรียนรัฐสาสตร์ภาคพิเศษได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หนูมีแค่วุฒิม.3กำลังจะเรียนกศนม.6อยู่ช่วยแนะนำหนูหน่อยคะพีปอ0826828433ขวัญค่ะ
  #12
 11. #13 แนน
  10 มิ.ย. 2556, 12:38 น.
  เรียนรามอยู่ปีสองแล้วแต่ยังรอบรวมอะไรไม่สได้ไม่มีสเวลาทำแต่งานอยากเรียนภาคพิเศษค่ะแต่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางก็ลำบากมากไม่รู้จะทำไงดีช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ
  #13
 12. #14 joomha
  14 ก.ย. 2559, 19:29 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มีคณะไหนทีจัดตารางให้เรียนสัปดาห์ละครั้งบ้างมั้ยคะ
  #14

แสดงความคิดเห็น

อยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกะไฟร์เออร์, ช่วยด้วย ไฟไหม้! เอาอะไรดับไฟดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .