ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

58

 

             ข่าวล่ามาเร็วแบบสดๆร้อนๆ ส่งตรงถึงน้องๆที่กำลังหาที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรี อยู่ในขณะนี้   อีกแล้ว โดยคราวนี้พี่ปอ นำ ข่าวรับตรงมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งเมืองอีสาน…มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มาฝากให้น้องๆ ทั่วประเทศได้สมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

             โดย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมให้ทุนการศึกษา  โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553จำนวนรวม 2,601 คน ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อสมัครคัดเลือกโควตารับตรง (ตามประเภทการรับสมัคร ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก) ผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th แล้ว สั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้วได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  25 กันยายน 2552


รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี
  
        คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก 
      

          ทั่วไป
          1.ต้องมีสัญชาติไทย ถ้าอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องมี บัตรประจาตัวประชาชน หรือ เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2552 และจะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เมื่อจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          3.มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร (GPAX) 4 ภาคเรียน และกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา เล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          5.เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          6.เป็นผู้ที่ปราศจากโรค ดังต่อไปนี้
          - โรคเรื้อน
          - วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
          - โรคพิษสุราเรื้อรัง
          - ติดยาเสพติด
          - โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์มีความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
          - โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
          7.กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก ข้อ 1.1 ถึง 1.6 คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง

          คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโควตา

          โควตาพื้นที่บริการ
           (1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ใน 10 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด
          โควตาพื้นที่อีสาน เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และโรงเรียนอยู่ ใน 19 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ชัยภูมิ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร
นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด


รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี

 


          โควตาภาคอื่น เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศ (ยกเว้น จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด 

           วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยกาหนดเป็นโควตาประเภทต่างๆ ได้แก่ โอลิมปิกวิชาการ โครงการเรียนล่วงหน้า ทุนช้างเผือก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ทุนชายแดนภาคใต้ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โครงการเฉพาะกิจ โครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน (USC) และโครงการพิเศษ


          โควตาโอลิมปิกวิชาการ
           (1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ
           (2) จะต้องผ่านการอบรมค่าย1 และ ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด 
          โควตาทุนช้างเผือก
          เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง นี้ภายใต้เงื่อนไขการรับทุนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด

          
          โควตาทุนชายแดนภาคใต้ เป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ
          โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program) สาหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
          1) เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ
           (2) จะต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Program) และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด
          โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นการ บูรณาการภารกิจพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้
           (1) เสนอโครงงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและจะสานต่อโครงงานในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย
           (2) มีลักษณะโครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนในอนาคต
           (3) มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด
      

          โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ จะคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้
           (1) กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักเรียนมีสิทธิ์เลือกคณะวิทยาศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้ 3 อันดับ สาหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับในสาขาวิชาเคมีและสาขาฟิสิกส์ เท่านั้น ดังนั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 2 อันดับ สาหรับผู้ที่เลือกสมัครในสาขาวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในสถาบันที่เลือก จะหมดสิทธิ์ในอันดับที่เลือกนั้น
           (2) มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวัน สมัคร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00 และเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า3.00 ด้วย
           (3) ผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

     


          เงื่อนไขสาหรับผู้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
           (1) ในระหว่างรับทุนของโครงการฯ ในทุกระดับการศึกษา จะต้องไม่สมัครหรือรับทุนการศึกษาจากโครงการอื่นใด หากต้องการสมัครรับทุนอื่นจะต้องลาออกจากโครงการ และชดใช้เงินทุนเป็นจานวน2 เท่าของที่ได้รับไปตามที่ระบุในสัญญายกเว้นการสมัครขอทุนวิจัยซึ่งต้องแจ้ง ให้ทราบเมื่อได้รับทุนวิจัยแล้วหรือการสมัครรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอกใน ต่างประเทศที่ไม่มีข้อผูกพัน กรณีนี้จะต้องให้ยื่นเรื่องเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในสาขาและสถาบันที่สมัครก่อนไม่น้อยกว่า1 หรือ 2 เดือน ก่อนปิดรับสมัครและเมื่อเห็นชอบจึงจะให้พักทุนและไปรับทุนต่างประเทศได้โดย เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้กลับมาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็น ระยะเวลา1เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเรียนดีฯ ในระดับปริญญาโทและเอก

         โควตากีฬา การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลาเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนดดังนี้
           (1) เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติที่เคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ กีฬานักเรียนอาเซียน หรือ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด มาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันสมัคร
           (2) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรองการแข่งขัน
          โควตาศิลปวัฒนธรรม การคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลาเนาและที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนดดังนี้
           (1) เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ หรือ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หรือ 2
           (2) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนใน ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการแสดงหรือแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม


           รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี

          โควตาโครงการพิเศษ
           (1) เป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
           (2) มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคณะ/สาขาวิชากาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผลการสอบ GAT และ/หรือ PAT (ถ้ามี) และการสอบสัมภาษณ์แล้วคัดเลือกไว้ตามจานวนที่ประกาศรับสมัคร โดยเรียงลาดับตัวสารอง (ถ้ามี)
          โควตาโครงการรักษ์เกษตร
          นักเรียนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเป็นผู้ผ่านกิจกรรม/โครงการ หรือมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
           (1) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสานัก งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาคุณสมบัติด้านผลการศึกษา และสถานภาพของการเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่จะเข้า ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชื่อ รับรองคุณสมบัติ
          2) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการฐานกิจกรรม การเรียนรู้ทางการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           (3) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          โควตาโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นามีคุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
           (1) เป็นผู้กาลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี อานาเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์
           (2) มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคเรียน ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ากว่า 3.00
           (3) เป็นนักเรียนที่มีภาวะความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จนเป็นที่เห็นได้ประจักษ์ชัด เช่น ได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเป็นผู้นา หรือเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในระดับโรงเรียน หรือ ในระดับเขตการศึกษา หรือระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ
           (4) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ดาเนินการต้องดาเนินการคัด เลือกนักเรียนในโรงเรียนและสามารถสมัครได้เพียงโรงเรียนหรือสถานศึกษาละ1คน

          คุณสมบัติผู้สมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
          เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 จังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันทำสัญญา(จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ)

          กำหนดการการรับสมัคร
          มหาวิทยาลัยฯ จะรับสมัครในระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2552 โดยสามารถ Download คู่มือการสมัครศึกษารายละเอียดประเภทโควตา คณะ สาขา คุณสมบัติการสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัดสิน ได้ฟรี ที่ เวบไซต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.entry.ubu.ac.th)หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร  0-4535-3120, 0-4535-3122 , 0-4535-3223-4  โทรสาร 0-4528-8391
          -งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด 

           เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม สาหรับผู้สมัครวิธีรับตามโควตา ดังนี้ โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตารักษ์เกษตร โครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นามีคุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม (รายละเอียดในหน้า 19-21) มีดังนี้
           (1) สาหรับผู้สมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ให้นาส่งหลักฐานการเข้ารับการอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขการสมัครตามคณะ/สาขาวิชากาหนด สาเนาเอกสารการผ่านค่ายอบรมตามเงื่อนไขสาขากาหนด รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน1 แผ่น และนาส่งมหาวิทยาลัยฯ ในวันมาสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ โปรดนาหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           (2) สำหรับผู้สมัครโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้นาส่งหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
          พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและนาหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           (3) สาหรับผู้สมัครโควตาศิลปวัฒนธรรม ให้นาส่งหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 2.2.4(1) - (2) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและนาหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
           (4) สาหรับผู้สมัครโครงการรักษ์เกษตร ให้นาส่งหลักฐานแสดงการผ่านการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร และหลักฐานแสดงการเป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่จะเข้า ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชื่อ รับรองคุณสมบัติ
           (5) สาหรับผู้สมัครโครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นาฯ ให้นาส่งหลักฐานวุฒิบัตร ใบประกาศ หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าผู้สมัครมีภาวะความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จนเป็นที่เป็นได้ประจักษ์ชัด เช่น ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเป็นผู้นา หรือเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในระดับโรงเรียน หรือในระดับเขตการศึกษา หรือระดับอาเภอ หรือระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ 

          สนใจสอบถามได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษา โทร.0-4535-3033  หรือ ผ่านทาง website : http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/index.php

           น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ลองสมัครกันเข้าไปดูนะครับ โดยจะเห็นว่า มีทั้งแบบ โควตาสำหรับน้องๆในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน และโควตาสำหรับน้องๆทั่วประเทศ เช่น โควตานักกีฬา โควตาโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น  ซึ่ง น้องๆควรจะศึกษารายละเอียดในแต่ละโควตาให้ดีนะ  โดยถ้ามีส่วนไหนสงสัย สามารถสอบถามมาที่ dek-d.comได้เลย พี่ปอและทีมการศึกษาทุกคนจะรีบหาคำตอบมาให้ครับ

รับตรง 53 : โควต้า ม.อุบลราชธานี

   พี่ปอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก การศึกษาวันนี้


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

58

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

58 ความคิดเห็น

 1. 7 ก.ย. 2552, 14:16 น.
  อยากเรียนมอมหาสารคามค่ะ อิอิ
  #1
 2. #2 โด้กากจัง
  7 ก.ย. 2552, 19:07 น.
  ขำโรนัลโด้อ่ะ  จะไปสมัครโควต้านักกีฬา ม.อุบล  ฮ่าๆๆๆๆ
  #2
 3. #3 123
  8 ก.ย. 2552, 01:40 น.
  โควตาหมดเลยหรอ

  ทั่วประเทศได้ป่าว
  #3
 4. #4 dmark
  8 ก.ย. 2552, 08:36 น.
  มออุบลก็ดีนะคะ  อาจารย์สอนสนุก เป็นกันเอง  สอนดีด้วย  มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ
  #4
 5. #5 พี่อ้อมแอ้มเกษตรศาสตร์
  8 ก.ย. 2552, 11:59 น.
  อยากมีน้องคณะเกษตรเยอะๆจังค่ะ
  #5
 6. 8 ก.ย. 2552, 15:53 น.
  เรียนที่ม.อุบลดีมากค่ะ อากาศดี มีพื้นที่กว้าง เพื่อนๆ และอาจารย์ก็ดี น่ารักทุกคน อีกทั้ง ม.อุบลฯ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หลักสูตรที่เรียน ไม่ต้องห่วงค่ะ ผ่านการตรวจสอบเป็นที่รับรองแล้ว นักศึกษาที่จบออกมามีงานทำแน่นอน อยากให้ม.อุบลฯเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของน้อง ๆ นะคะ อยากบอกว่าชาวอีสานใจดีและมีน้ำใจค่ะ
  #6
 7. #7 bumbim
  8 ก.ย. 2552, 16:12 น.
  น้อง ๆ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th 
  ภายใต้ร่มกันเกรา น้องๆ จะไม่ผิดหวังที่ได้มาเรียนที่นี่
  #7
 8. 8 ก.ย. 2552, 18:13 น.
  ยังไงก็อย่าลืมมอขอนะครับๆๆ มาเป็นกัลปพฤกษ์ช่อที่ 47 กันนะๆ :)))
  #8
 9. #9 สิงห์ 2
  8 ก.ย. 2552, 18:20 น.
  อยากมีน้องคณะรัฐศาสตร์เยอะๆคะ พี่ๆชาวสิงห์ 1 2 3 4 5 กำลังรอรับน้องๆว่าที่สิงห์ 6 อยู่นะคะ
  #9
 10. 8 ก.ย. 2552, 20:41 น.
  ใกล้บ้าน

  555
  #10
 11. 8 ก.ย. 2552, 21:15 น.
  ^^ มาเป็นหนึ่งในช่อกันเกรากันน่ะ

  อิอิ ยินดีต้อนรับบ

  อยากมีน้องๆCMP
  #11
 12. 9 ก.ย. 2552, 00:46 น.

  เอ่อ !! ความคิดเห็นที่แปด  สับสนตรงไหนรึเปล่าคะ

  ดอกไม้ประจำม.อุบลนี่คือดอกกันเกรานะคะ

  ส่วนดอกกัลปพฤกษ์นี่เป็นของม.ขอนแก่นค่ะ

  #12
 13. #13 นนท์
  9 ก.ย. 2552, 21:15 น.
  คห12 หรือยังล่ะครับ เขาก้อบอกว่ามอขอ น่ะไม่ใช่มออุบล
  #13
 14. #14 Get
  23 ก.ย. 2552, 01:48 น.
  AGGIE 23 กำลังจะมา
  #14
 15. #15 ไอ แอม
  24 ก.ย. 2552, 20:50 น.
  ^___^ เภสัชที่นี่ดีนะ
  #15
 16. #16 name
  3 ต.ค. 2552, 20:37 น.
  ยังไม่ได้ที่เรียนเลย กำลังหาที่เรียนอยู่เลย
  #16
 17.   5555 
  เราจะไปสอบสัมภาษณ์ ม อุบล จร๊า

  มัไรแนะนำที่ นะ  
  #17
 18.   5555 
  เราจะไปสอบสัมภาษณ์ ม อุบล จร๊า

  มัไรแนะนำที่ นะ
    
  #18
 19. #19 Ma Zine
  15 ต.ค. 2552, 22:54 น.
  เอ่อ รูปที่ขึ้น เพื่อนช้านนี่ๆๆๆๆๆๆ
  #19
 20. #20 mimew
  23 ต.ค. 2552, 19:51 น.
  ไปสอบสัมภาษณ์แร้ว ได้ตัวสำรองตั้งไกลอ่าค่ะ 89 น่ะค่ะ คณะนิติ  ท้อมากเรย ตอนนี้อยากเรียนที่นั่นมากๆค่ะ.....จะมีโอกาสถูกเรียกรึป่าวก้อไม่รู้ ฮือๆๆๆๆ
  #20
 21. #21 Rx16
  26 ต.ค. 2552, 21:58 น.
  เภสัชอุบล นิสัยดีทุกคนเลยครับ  คอนเฟิร์ม ฟันธง  มาเป็นRx17 กันน้ะ
  #21
 22. #22 สิงห์5
  29 ต.ค. 2552, 19:51 น.
  ผมเกิดกรุงเทพ เรียนกรุงเทพมา18ปี ภูมิลำเนาทหารยังกรุงเทพ คนกรุงเทพแท้ๆ ยังมาเรียน ม.อุบลเลย อาจารย์สอนสนุก ผู้คนอัทยาศัยดีกว่าที่บ้าน ในตัวจังหวัดคนก็ขับรถดีไม่ซอกแซกแบบที่บ้าน มหาลัยก็มีอันดับสูงกว่าบางมหาลัยปิดในกรุงเทพเสียอีก อาหารการกินอุดมสมยบูรณ์ (เด็กกรุงเทพมาเป็นสิงห์แสด) ขอเชิญชวนครับ
  #22
 23. #23 สิงห์5
  29 ต.ค. 2552, 19:53 น.
  ตอนแรกก็คิดว่าจะกันดาร เมืองอุบลใหญ่ มหาลัยอุบลก็สวย ห้องสมุดโคดดี ติดใจเลยครับ สาวอุบลสวยด้วยแหละหม๋วยๆขาวๆเพียบ
  #23
 24. 29 ต.ค. 2552, 20:56 น.

  ม.อุบล น่าอยู่มากกกกกกกกกก 

  #24
 25. #25 sci
  6 พ.ย. 2552, 23:18 น.
  :))  ม.อุบล ก้ดีค่ะ พื้นที่เยอะได้อีก  ตอนนี้อากาศกำลังสบายๆ  ในมอก็กำลังสร้างอาคารเยอะมากมาย  หอในก้ดีนะ สะดวกสบาย

  ลองติดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก้ไม่เสียหายนะค่ะ  สำหรับน้องๆที่กำลังเครียดๆอยู่  เชิญชวนค่า
  #25
 26. #26 ัyou
  6 พ.ย. 2552, 23:22 น.
  สำหรับบางคนที่คิดว่า  กันดารนั้น ขอบอกว่า  อย่าตัดสินแต่ภายนอกนะค่ะ  ที่นี่เรียนตามหลักสูตรของรัฐ ยืนยันว่ามีคุณภาพแน่นอน  เพราะร่วมเป็น 1ใน11มหาลัยที่ประกันคุณภาพการศึกษา
  #26
 27. #27 เด็ก ACC
  8 พ.ย. 2552, 22:57 น.
  มีโรงบาลในตัว ด้วย นะ กะลังจาเสดแร๊วว ^^~...

  โรงแรมหรู สำหรับนักศึกษาคณะบริหารฝึกงานนะคะ

  ปีหน้า มีคณะพยาบาลก๊ะสถาปัตย์ ด้วยล๊ะ  มาเรียนกานเยอะๆ นะค๊ะ คุงน้อง  BUS 9 oF UBU ~!!!
  #27
 28. #28 dek- n.n
  14 พ.ย. 2552, 20:14 น.
  อยากเรียนนะที่มออุบลอะ

  แต่ได้ตัวสำรองนิติอ่ะ

  เราก้ออยู่อุบลนิล่ะ

  ยิ่งกลัวเอ็นไม่ติดอยู่

  อยากคุยกะพี่นิติมออุบลอ่ะ

  แอดให้คำปรึกษาได้นะ

  paw_9_3@hotmail.com

  อยากลงนิติที่มออุบลมากกกก
  #28
 29. 17 พ.ย. 2552, 23:14 น.
  เราเข้าดูประกาศไม่ได้อ่ะ  ขอลิ้งค์หน่อยนะ

  ขอบคุณจ้า
  #29
 30. #30 LingNoi
  20 พ.ย. 2552, 20:02 น.
  เรา ติด นิติ ม.อุบล แล้ว  อยากมีเพื่อนใหม่ๆๆบ้าง

  แอด มาหน่อย นะ

  jennapa_nongjen@hotmail.com
  #30
 31. #31 wormza
  24 พ.ย. 2552, 20:40 น.
  ไม่ผ่านการคัดเลือกเสียใจมากๆๆๆเลย อยากเรียนที่ม.อุบล แต่กะม่ะได้เรียน เสียใจๆๆๆๆ
  #31
 32. #32 kung_arm
  8 ธ.ค. 2552, 20:01 น.
  มาเลือกเรียนที่มอ อุบลสิคราฟๆ  อาจานทุกท่ายมีคุณภาพทั้งนั้นเลย  ลองดู มออุบลหน่อยนะคราฟๆๆ  เด็กประวัติศาสตร์ อยากมีน้องเยอะๆๆจังเลยยย
  #32
 33. #33 ตุ่ม
  23 ธ.ค. 2552, 12:03 น.
  ที่ม.อุบลมีโควต้ารอบสองอีกไหม

  ประมาณเดือนธันวา มกรา 2553

  ใครก็ได้ช่วยตอบกำลังกลุ้มมาก

  ด่วนด้วย
  #33
 34. #34 ตุ่ม
  23 ธ.ค. 2552, 12:06 น.
  อยากเข้าคณะเกษตร
  #34
 35. #35 ตองก้า
  3 ม.ค. 2553, 23:17 น.
  สงสัยจังว่า โควต้านักกีฬานีถ้าไม่ใช่ตัวแทนของอะไรเลยนี่สมัครไม่ได้เลยใช่มั้ยคับ

  (แล้วถ้าไม่ได้เข้าแบบโควต้านักกีฬามีโอกาศที่จะเป็นนักกีฬาของมหาลัยมั้ยอะ)
  #35
 36. 8 ม.ค. 2553, 20:21 น.
  ติด วิศวะ ม.อุบล คับ รอ ปายเรียน
  #36
 37. #37 bee
  23 ม.ค. 2553, 09:40 น.
  โควต้า นักกีฬา ต้องเป็นตัวแทนระดับชาติ เลยเหรอ

  เลือกไป จะเอา เหรียญทองอย่างเดียว ซิ คับ
  #37
 38. #38 เด็กกรุงเทพมาเป็นสิงห์แสด
  25 ม.ค. 2553, 13:35 น.
  ในฐานะที่เป็น คนกทมแล้วมาเรียนที่นี่ขอบอกเลย ไม่ต้องใส่ใจเรื่องตัวจริงตัวสำรอง ถ้าน้องไม่โง่จนเกินไป หรือไม่เหลวไหลจนเกินไปนะคับ บอกน้องๆ แถวๆนี่ ยโส อำนาจ สุริน ศรีษะเกา ยันหนองคาย นครพนม พี่จบจาก กทมเกรดเฉลี่ย แค่ 2.2 ตั้งใจอีกก็สอบเข้าได้ ถ้าน้องแถวๆนี้ ซึ่งพี่บอกตรงๆ แม้กระทั่ง รร ประจำ จังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย เกรด เกิน 3.00 น้องนอนมาแล้วคับ้พือ่นพี่เด็ก แถวๆนี้ 3.5 ยังได้เกรดเฉลี่ยที่ม.อุบลน้อย กว่า 2.2แบบพี่ที่จบมาจาก กทม เลยคับ

  ปล.ยกเว้นคณะเภสัช เพราะคณะเภสัชทั่วประเทศของ ม.ปิดรัฐ เค้าต้องฝีมือจริงๆ
  #38
 39. #39 เด็กบ้านนอก
  26 ม.ค. 2553, 14:28 น.
  มีใครติดคณะเภสัชเหมือนเราบ้าง
  #39
 40. #40 พี่ดาด้า
  6 มี.ค. 2553, 00:55 น.
  จะมีไหมน้องๆๆบริหารศาสตร์  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  มากันหลายๆเด้อ  พี่รออยู่
  #40
 41. #41 สิงห์3
  21 มี.ค. 2553, 00:00 น.
  จะไม่มีน้องๆรัฐศาสตร์มากันเลยหร๋อ ?
  #41
 42. #42 แอน
  26 เม.ย. 2553, 00:50 น.
  มออุบลน่าอยุมาก ๆๆๆ เลยนะ

  รุ่นพี่นิสัยดีน่ารักมาก ๆ เลย

  อาจารย์ก็สนุกดี ๆ ^O^  เราติด บริหาร มอ อุบล

  ^^
  #42
 43. คห.40
  พี่ที่เรียนบริหาร สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  คือผมอยากรุว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอารัย
  แร้วจบไปทำอะไรอ่าคับ

  พอดีพ่อผมให้ลงไว้อ่า
  #43
 44. 22 พ.ค. 2553, 11:42 น.
  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     เปิดรับนักศึกษาแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553   ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553
  ติดตามได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th/  


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2553 / 11:38
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2553 / 11:39
  แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 22 พฤษภาคม 2553 / 11:39
  #44
 45. #45 nan
  27 พ.ค. 2553, 18:44 น.
  อยากเรียนมอ.อุบลมากค่ะ

  ตอนนี้ยุม.5

  แล้วจารอโควต้ามาน่ะค่ะ
  #45
 46. #46 เด็กดี
  1 ก.ค. 2553, 18:54 น.
  อยาก ได้ ครู พันธ์ใหม่
  #46
 47. #47 ดำดำ
  2 ส.ค. 2553, 20:44 น.
  อยากติดโควต้าวิศวะ ม.อุบลค๊ฟ  จาได้ใกล้บ้านนดี
  #47
 48. #48 ทิวากร
  7 ส.ค. 2553, 18:18 น.
  แก้ไขข้อมูลไม่ได้ทำยังไงดีครับ
  #48
 49. #49 วิลธ์
  16 ส.ค. 2553, 16:48 น.
  ม.บล มีผีป่ะ.......อยากเรียนแต่กลัว..ไกลบ้าน
  #49
 50. #50 ภัทรจัง
  30 ส.ค. 2553, 20:43 น.
  จะสมัครคณะพยาบาลต้องทำอย่างไรในใบสมัครไม่คณะนี้เลยใครรู้ช่วยตอบเราหน่วย
  #50
 51. #51 หนุ่มน้อย
  24 ก.ย. 2553, 12:03 น.
  เภสัชน่ารักอยู่แล้วไม่พลาดแน่
  #51
 52. #52 เมย์
  25 ก.ย. 2553, 13:37 น.
  อยากรู้จังจะประกาศผู้มีสิทธิสอบ ของโควต้า ศิลปะ ม อุบล เมื่อไร(ใครรู้บอกหน่อยที่ ma_ma_ree@hotmail.com)
  #52
 53. #53 น้องนุ่น
  27 ก.ย. 2553, 13:08 น.
  คืออยากสอบถามพี่อ่ะค่ะว่า

  สมัครม.อุบลผ่านทางอินเตอร์เน็ทไปแล้ว

  จ่ายตังแล้ว

  แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลไปเลย

  ถ้าจะส่งวันนี้ยังจะทันไหมค่ะ

  พี่ช่วยให้คำตอบหนูที
  #53
 54. #54 อยากเรียนต่อ
  1 ต.ค. 2553, 17:12 น.
  จบป.ตรีแล้วเรียนต่อเภสัชม.อุบลไดไหม คุณสมบัติและวันรับสมัครโครงการเฉพาะกิจของคณะ อยากรู้จัง
  #54
 55. #55 นุ้ยยยยย
  2 ก.พ. 2554, 17:07 น.
  เราอยุเชียงใหม่

  กะไปเรียนอุบล

  ม่รุต้องทำไง..

  เกรดเฉลีย 2.50

  มีโอกาศเรียนป่ะ

  ศิลปะศาสตร์

  ตอบหน่อย
  #55
 56. 16 มี.ค. 2554, 22:07 น.
  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดรับตรง/โควต้า ม.อุบลฯ ปีนี้ด้วยนะครับ
  ส่วนที่กำลังลุ้น "แอดมิทชั่น" ก็ขอให้โชคดีกันถ้วนทั่วนะจ๊ะ

  #56
 57. 16 มี.ค. 2554, 22:08 น.
  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดรับตรง/โควต้า ม.อุบลฯ ปีนี้ด้วยนะครับ
  ส่วนที่กำลังลุ้น "แอดมิทชั่น" ก็ขอให้โชคดีกันถ้วนทั่วนะจ๊ะ

  #57
 58. #58 ros
  3 ก.ค. 2554, 14:27 น.
  มอุลรับตรง55วันที่เท่าไร
  #58

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .