ความคิดเห็น

37

จำนวนแชร์
2

              วัสดีค่า... ถ้าเทียบกับปีก่อนๆ ถือว่ากำหนดการรับตรง(พิเศษ) ของจุฬาฯ ปีนี้ ออกมาช้ากว่าปกติ จากเดิมประกาศต้นเดือน มิ.ย. แต่ปีนี้มาสิ้นเดือนกันเลยทีเดียว แต่ก็อย่าได้แคร์ ถึงจะมาช้าหน่อย ก็ยังดีกว่าไม่มาเนอะ^^

             เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ของจุฬา ได้ประกาศระเบียบการรับตรงพิเศษ ออกมาแล้ว 10 โครงการ ซึ่ง พี่มิ้นท์ ไม่แน่ใจว่ามาหมดรึยัง เอาเป็นว่าที่ออกมาตอนนี้ มีคณะไหนที่น้องๆ อยากเข้ารึป่าว ไปดูกันเลย

Update!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ ปี 56 (17 โครงการรวด)


โครงการที่ 1 : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์
        คณะ : สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 1 คน, สาขากายภาพบำบัด 2 คน, สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2 คน
       
คุณสมบัติ : 1) อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว
                         2) เรียนอยู่หรือจบจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด ดังนี้ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล และสงขลา (เฉพาะเขต อ.เทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย)  *** ถ้านอกเหนือจากนี้ ก็สมัครได้แต่จะไม่ได้รับการพิจารณานะคะ ดังนั้นอย่าเสี่ยงสมัครเลย ><
                         3) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ดังนี้
                           - สาขาเทคนิคการแพทย์ เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.5 (ม.6 ใช้ 4เทอม,เด็กซิ่ว 6เทอม)
                           - สาขาโภชนาการฯ  เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.75 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
                         4) นับถือศาสนาอิสลาม มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามที่กำหนด อย่างน้อย 1 ปี
                         5) สาขากายภาพบำบัด รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น
        
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
        
วันเปิด-ปิดรับสมัคร : 4-13 ก.ค. สมัครออนไลน์ที่ www.atc.chula.ac.th และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปที่จุฬาฯ ภายใน 13 ก.ค.
        
ดูรายละเอียด : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์

โครงการที่ 2 : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
        คณะ :  เศรษฐศาสตร์ 4 คน
       
คุณสมบัติ : 1) มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดภายใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอ ในจ.สงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และนาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
                         2) เรียนอยู่ม.6 หรือ เป็นเด็กซิ่วที่จบจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดข้างต้น *** ถ้านอกเหนือจากนี้ ก็สมัครได้แต่จะไม่ได้รับการพิจารณานะคะ ดังนั้นอย่าเสี่ยงสมัครเลย ><
                         3) ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
       
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
     
  วันเปิด-ปิดรับสมัคร : 4-13 ก.ค. สมัครออนไลน์ที่ www.atc.chula.ac.th และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปที่จุฬาฯ ภายใน 13 ก.ค.
       
ดูรายละเอียด : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์


โครงการที่ 3 : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร์
        คณะ :  ทันตแพทยศาสตร์ 30 คน
       
คุณสมบัติ : 1) อยู่ ม.6 หรือ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย
                         2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดชั้นปีที่1 ไม่น้อยกว่า 3.00 สำหรับนักเรียนของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
                        3) มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ตราด ระยอง จันทบุรี
 ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน และเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าว

        วิชาที่สอบ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
       
วันเปิด-ปิดรับสมัคร : 4-13 ก.ค. สมัครออนไลน์ที่ www.atc.chula.ac.th และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปที่จุฬาฯ ภายใน 13 ก.ค.
       
ดูรายละเอียด : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร์

โครงการที่ 4 : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะนิเทศศาสตร์
        คณะ :  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ 10 คน
       
คุณสมบัติ : 1) อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่วที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิสิต/นศ.ของมหาวิทยาลัยรัฐระบบปิด
                         2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมไม่น้อยกว่า 3.25 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
                         3) มีผลงานหรือรางวัลที่แสดงถึงความสามารถในทางวารสารสนเทศ หรือหลักฐานที่แสดงความสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวารสารสนเทศ
       
วิชาที่สอบ : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา และสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวารสารสนเทศด้วย
       
วันเปิด-ปิดรับสมัคร : 4-13 ก.ค. สมัครออนไลน์ที่ www.atc.chula.ac.th และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปที่จุฬาฯ ภายใน 13 ก.ค.
       
ดูรายละเอียด : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ

 

   Update!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ ปี 56 (17 โครงการรวด)

  Update เพิ่มเติม!!!
   โครงการที่ 5 : โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาสเปน
                          - สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว เกรดขั้นต่ำ 3.50 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
     
ดูรายละเอียด : รับตรงอักษรฯ ภาษาสเปน


   
โครงการที่ 6 : โครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
                         - สมัครได้เฉพาะ ม.6 และมีเกรดตามที่กำหนด ดูเพิ่มหน้า 1
     
ดูรายละเอียด : โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย


   
โครงการที่ 7 : โครงการจุฬาชนบท
                         - สมัครได้เฉพาะ ม.6 และอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนด ดูเพิ่มหน้า 2
   
 ดูรายละเอียด : โครงการจุฬาชนบท

   
 
  โครงการที่ 8 : รับตรง(พิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา
                          - สมัครได้ ม.6 และเด็กซิ่ว เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
     ดูรายละเอียด : รับตรงครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา


   
 โครงการที่ 9: รับตรง(พิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
                         - สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว เกรดไม่ต่ำกว่า 2.00 (ม.6 ใช้ 4 เทอม, เด็กซิ่ว 6 เทอม)
     
ดูรายละเอียด : รับตรงครุศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา


   
 โครงการที่ 10 : โครงการจุฬาชนบท (เพิ่มเติม)
                         - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
                         - กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา(ปอเนาะ)
   
 ดูรายละเอียด : โครงการจุฬาชนบท(เพิ่มเติม)


   
 โครงการที่ 11 : รับตรง(พิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มี 4 โครงการย่อย คือ
                          - โครงการโอลิมปิควิชาการ
                          - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
                          - โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สสวท., สพบ., วมว.)
                          - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์+เทคโนโลยี
     
ดูรายละเอียด : รับตรง(พิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์


     
 โครงการที่ 12 : รับตรง(พิเศษ) สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
                           - สมัครได้เฉพาะ ม.6 มีเกรดเฉลี่ยและอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด ดูเพิ่มหน้า 1
     
 ดูรายละเอียด : รับตรง(พิเศษ) สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 
       
โครงการที่ 13 : รับตรง(พิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย
                           - สมัครได้เฉพาะ ม.6  GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
     
  ดูรายละเอียด : รับตรง(พิเศษ) สาขาสถาปัตยกรรมไทย
     

         
โครงการที่ 14 : โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
                            - สมัครได้ทั้ง ม.6 และ เด็กซิ่ว (ตามที่แต่ละคณะจะกำหนด)
                            - เลือกได้ 3 อันดับ จากคณะต่อไปนี้  ครุศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รับศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะอักษรศาสตร์
         
ดูรายละเอียด : โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา


         
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
                            - รับเฉพาะ ม.6 หรือเทียบเท่า
                            - เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ 
         
ดูรายละเอียด : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์


       
   โครงการที่ 16 : โครงการโอลิมปิควิชาการ เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
                            - รับเฉพาะ ม.6 หรือเทียบเท่า
                            - เป็นนักเรียนที่่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ
         
 ดูรายละเอียด : โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์


           
โครงการที่ 17 : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
                             -  สมัครได้ทั้ง ม.6 เด็กซิ่วและเทียบเท่า
                             -  มีประวัติ ผลงานและความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่ม หน้า 1-2
           
ดูรายละเอียด : โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ
 

                 สิ่งหนึ่งที่ในระเบียบการค่อนข้างเน้นย้ำมากๆ เลยก็คือ หากน้องๆ สมัครโครงการรับตรงพิเศษเหล่านี้ไปแล้ว ก็จะไม่สามารถสมัครโครงการพิเศษอื่นๆ รวมถึงรับตรง(ปกติ)ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสถาปัตยศาสตร์ ได้อีก ถ้าสมัครมากกว่า 1 โครงการ ทางมหาวิทยาลัยจะถือเอาโครงการหลังสุด ดังนั้นจะสมัครโครงการไหน คิดให้รอบคอบนะจ๊ะ

                 สำหรับใครที่คุณสมบัติเข้าทาง ก็อย่ารอช้า รีบๆ สมัครนะคะ สำหรับรับตรงพิเศษนี้ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากันประมาณเกือบปลายปี ถ้าน้องๆ สอบติดขึ้นมาก็ถือว่าได้ที่เรียนเร็วกว่าใครเพื่อนเลยนะ แต่ถ้า 17 โครงการนี้ยังไม่ถูกใจ ก็รอดูรับตรงปกติปลายปีกันเลยจ้า^^

 

เด็กดีดอทคอม :: เด็กมัธยมงานเข้า!! ศธ.เอา O-NET มาคิดเกรดโรงเรียน

แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน ก.ค. รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

          - อัพเดทไว!! ข่าวรับตรงปี 56 ของมหาลัยที่มีกำหนดการประกาศเดือน ก.ค.
   
     - ข้อมูลเด็ดการสอบ GAT PAT 1/2556 เช่น ข้อควรระวังในการสมัคร สถิติ คะแนนสอบ
 
      - ตามข่าววงใน ทุกเหตุการณ์สอบตรง และแอดมิชชั่นที่รุ่น 56 ต้องรู้!!
 
       - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด!!
 
        (อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)
           
                     ข่าวดี !! น้องที่ใช้เครือข่าย truemove H ก็สมัคร Dek-D'S SMS ได้แล้วจ้า

  

Update!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ ปี 56 (17 โครงการรวด)


ขอขอบคุณรูปภาพจาก
www.atc.chula.ac.th


ความคิดเห็น

37

จำนวนแชร์
2

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

37 ความคิดเห็น

 1. 28 มิ.ย. 2555, 10:16 น.
  โควต้าโหดไปไหน T_T
  #1
 2. #2 - -*
  28 มิ.ย. 2555, 10:21 น.
  - -* เอาแต่ภาคใต้อีกแล้ว ภาคอื่นไม่มีโอกาสเลย
  #2
 3. Staff
  Columnist
  28 มิ.ย. 2555, 10:33 น.
  โควตาบางคณะรับแต่เด็กใต้จริงค่ะ แต่หลายโควตารับทั่วประเทศนะ :)
  #3
 4. #4 สอวน.
  28 มิ.ย. 2555, 12:53 น.
  วิศวะไม่มีหรอครับ
  #4
 5. 28 มิ.ย. 2555, 17:10 น.
  นาฏศิลป์ไทย เมื่อไหร่จะมา  ><
  #5
 6. 28 มิ.ย. 2555, 17:36 น.
  อักษร สเปน ทั้งๆที่พูดสเปนได้ แต่เกรดไม่ถึง เสียใจ 
  #6
 7. 28 มิ.ย. 2555, 18:13 น.
  ถ้าสมัครรับตรงพิเศษแล้ว สมัครรับตรงปกติไม่ได้หรอคะ ? หรือยังไง

  #7
 8. 28 มิ.ย. 2555, 18:20 น.
  อยากเรียนเสปนจัง แต่ไม่มีพื้นเลย 
  #8
 9. 28 มิ.ย. 2555, 18:45 น.
  ไม่มีให้เราเลยเหรอ TT
  #9
 10. 28 มิ.ย. 2555, 19:38 น.
  ถ้าอยู่กระบี่มาก่อน แล้วม.ปลายมาเรียนที่ภูเก็ต ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย แต่ก็ไม่ถึง 3 ปีอยู่ดี
  แบบนี้คงไม่ได้ใช่มั้ยคะ T^T
  #10
 11. 28 มิ.ย. 2555, 21:37 น.
  ภาคเหนือหมดสิทธิ์อีกแล้ววอ่ะ เด็กเหนือเศร้า
  #11
 12. 28 มิ.ย. 2555, 23:42 น.
  โหดมากอ่า าา เกรดถึงนะ แต่จะสู้กะเค้าไหวหรอ 
  #12
 13. 29 มิ.ย. 2555, 18:45 น.
  คือจะถามว่าโครงการจุฬาชนบทน่ะค่ะ ถ้าเกิดว่าชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัด แต่ตัวเองเข้ามาเรียนในกรุงเทพจะสามารถสมัครได้ป่าวคะ? (ตอนนี้อยู่ม.5 น่ะค่ะ ถามไว้ก่อน) ^^
  #13
 14. #14 lol
  29 มิ.ย. 2555, 18:54 น.
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังไม่มาเหรอครับ ?
  #14
 15. 29 มิ.ย. 2555, 19:20 น.
  อยากเรียนสเปน แต่เกรดหนูไม่ถึง :((
  #15
 16. 29 มิ.ย. 2555, 20:37 น.
  อยากรู้ว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย คืออะไรอ่ะคะ  ใช่โครงการเดียวกับห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต รึเปล่าคะ
  #16
 17. #17 fai
  29 มิ.ย. 2555, 22:02 น.
  คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มาใช่มั้ยคะ ??
  #17
 18. #18 มองต่างมุม
  30 มิ.ย. 2555, 11:30 น.
  ...เรียนวิชาที่ชอบดีกว่า...ภูมิใจตัวเอง เดินอวดเครื่องแบบแถวสยาม แค่ 4 ปีซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็นความแตกต่างเท่าไร ...แต่อีก 40 ปีต้องทำงานที่ไม่ชอบ...ลองคิดดู....
  #18
 19. #19 Lady Gagy
  30 มิ.ย. 2555, 16:21 น.
  ถ้าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมามีเกรดแค่2เทอม สอบได้มั้ยค่ะ

  มีเกรดแค่ของม.4 คือพาสชั้นปีนึง

  เคยเห็นระเบียบการบอกว่า ให้ยื่นเอกสารรับรองจากโรงเรียนทีนั่นปีที่ไม่มีเกรด

  สอบได้มั้ยๆๆๆ ใครมีปสกบ้าง PLEASE!
  #19
 20. #20 ิboyboy
  30 มิ.ย. 2555, 17:22 น.
  อยากเรียน ครุศิลป์ มากกกกกกกกกกกกกก
  #20
 21. 30 มิ.ย. 2555, 18:30 น.
  อยู่จ.สงขลา แต่อำเภอเมืองอ่ะ เสียดายจัง ไมไม่มีอำเภอเมืองเนี่ย
  #21
 22. 1 ก.ค. 2555, 12:19 น.
  ครุศิลป์ จบ ปวช.มาสอบได้ไหมครับ
  #22
 23. #23 Belly
  1 ก.ค. 2555, 17:57 น.
  คณะครุศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ยังไม่มาหรอคะ
  #23
 24. #24 pattap
  1 ก.ค. 2555, 18:16 น.
  ปีนี้มีรับตรงพิเศษศิลปกรรมศาสตร์รึเปล่าคะ รอมานานแล้วง่า คือจะเข้านาฎศิลป์ตะวันตกอ่าค่ะ
  #24
 25. 2 ก.ค. 2555, 16:25 น.
  ค่าสมัคร ของทันตะ เท่าไหร่หรอ
  #25
 26. #26 kittinan
  2 ก.ค. 2555, 22:17 น.
  อยากได้เเนวข้อสอบสามัญรับตรง(นักกีฬา)ครับบ มีหนังสือขายไหนครับ
  #26
 27. 9 ก.ค. 2555, 17:46 น.
   คห.25 : ทันตะ 1,100 บาทครับ
  #27
 28. #28 ตวงพร
  29 ก.ค. 2555, 23:32 น.
  แล้วประวัติศาสตร์รับสมัครช่วงไหนค่ะ
  #28
 29. #29 ปาริชาติ
  7 ส.ค. 2555, 12:04 น.
  โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ถ้าไม่ได้สอบ Cu TEP จะมีสิทธิ์มั๊ยคะ

  #29
 30. #30 May
  24 ส.ค. 2555, 21:50 น.
  เกรดไม่ถึงTT
  #30
 31. #31 Muskan
  10 ก.ย. 2555, 04:40 น.
  Such a deep aswner! GD&RVVF
  #31
 32. #32 dydrrhakl
  11 ก.ย. 2555, 00:34 น.
  ptmoC9 , [url=http://sgsoantgpfnr.com/]sgsoantgpfnr[/url], [link=http://vvwpsylmbrsh.com/]vvwpsylmbrsh[/link], http://mjakszeavzes.com/
  #32
 33. #33 jijxnfu
  12 ก.ย. 2555, 08:20 น.
  iwsyUC <a href="http://hyhgajgsxshw.com/">hyhgajgsxshw</a>
  #33
 34. #34 แนกบัญชี
  20 ก.ย. 2555, 09:13 น.
  น่าจะมีโควต้าพณิชศาสตร์และการบัญชีบ้างนะคะ
  #34
 35. #35 ืืรักจังแกแฮ่ๆ
  2 ก.พ. 2556, 01:19 น.
  พี่มิ้นท์คะ สาขาสเปน กับ ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี รับนักเรียนที่เรียนสายวิทย์คณิตไหมคะ
  #35
 36. #36 annn
  12 ก.ค. 2556, 20:58 น.
  ปี 58 จะมีไหมนะ TT
  #36
 37. 14 ธ.ค. 2556, 21:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ตอนนี้ยังอยู่ ม.4 อยู่เลยค่ะ  ไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่ะ เยี่ยม

  #37

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .