ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

67

จำนวนแชร์
232


          เป็นมหาวิทยาลัยที่รับเยอะ รับจริง รับถล่มทลาย และน้อง ม.6 ก็สมัครแบบถล่มทลายไม่แพ้กัน คงหนีไม่พ้น "รับตรง มศว" เนื่องจากเป็นสนามสอบตรงแรกของปี น้องๆ มือใหม่หัดแอดมิชชั่นเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษ และวันนี้ฤกษ์ดีสุดๆ เริ่มเปิดรับสมัครวันแรก ใครพร้อมแล้วก็สมัครได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวก็ใจเย็นๆ ค่อยๆ อ่านระเบียบการนะคะ

          สิ่งที่อยากย้ำน้องๆ ให้ระวังเป็นพิเศษทุกๆ รับตรงก็คือ การดูคุณสมบัติของตัวเองว่าครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมั้ย หนึ่งในนั้นคือ "เกรดขั้นต่ำ" อย่าง มศว เองได้กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครเกือบทุกคณะ มากบ้างน้อยมากต่างกันไป เรียกว่าต้องดูทีละคณะเลยค่ะ และวันนี้พี่มิ้นท์ได้กรองออกมาให้เบื้องต้น ไปดูพร้อมๆ กันเลย

    
  หมายเหตุ * เกรดที่ใช้สมัคร มศว ม.6 ใช้ GPAX 4 เทอม คือ ม.4-5 ส่วนน้องๆ เด็กซิ่วใช้ GPAX 6 เทอมจ้า
                       * บางคณะรับเฉพาะ ม.6 หรือรับเฉพาะสายวิทย์-คณิตเท่านั้น พี่มิ้นท์วงเล็บไว้ด้านหลัง

เปิดโผ!! คณะที่กำหนดเกรด (GPA) สอบตรง มศว 57
ภาพวันสอบรับตรง มศว ปี 2556 ที่เมืองทองธานี
(
รูปภาพจากเพจ พี่ มศว พาน้องสอบ)


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
          >> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 
          >> สาขาสถิติ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ, แขนงวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, แขนงวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด) เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาชีววิทยาและเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (รับเฉพาะ ม.6)
       - คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการ (ถ้าเกรดไม่ถึง 2.00 มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาถ้าเป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม และได้รับยกย่องเชิดชูกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ)
       - คณะพลศึกษา สาขาพลศึกษา, สาขาสุขศึกษา, สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกเซรามิกส์, วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม)
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย, วิชาเอกนาฏศิลป์สากล, วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร, วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์, วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น, วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ)
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย, วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
       - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
       - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.20
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.25
       - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต) และต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
       - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไม่ต่ำกว่า 2.30
       - คณะสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง
       - คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.80 (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.50
       - คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะพยาบาลศาสตร์ทุกโครงการ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด, สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการรับทั่วประเทศ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์  (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
           >> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.50 และเกรดเฉลี่ยเลขไม่ต่ำกว่า 2.50 (รับเฉพาะ ม.6)
           >> สาขาเคมี เกรดรวม 2.50 (รับเฉพาะม.6 สายวิทย์-คณิต)
           >> สาขาชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์, สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกโครงการ สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม,  แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกภาษาเขมร, วิชาเอกภาษาเวียดนาม, วิชาเอกภาษาจีน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย, วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ)
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (รับเฉพาะ ม.6)

เปิดโผ!! คณะที่กำหนดเกรด (GPA) สอบตรง มศว 57


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.75
       - คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
       - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะ ม.6)
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, สาขาสารสนเทศศึกษา
       - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ เกรดรวม 2.75 และต้องได้เกรดเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00
       - คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
       - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา, สาขาศิลปศึกษา, สาขานาฏศิลป์
       - คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
       - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการเมืองการปกครอง, วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)


คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 3.00
       - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภํณฑ์การเกษตร (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)

คณะ/สาขา ที่ไม่กำหนดเกรด
        - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
        - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

            เห็นเกรดแล้ว ใครที่คุณสมบัติไม่ถึงอย่าเพิ่งท้อนะ ยังมีรับตรงอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ไม่กำหนดเกรด ระหว่างนี้ก็ตั้งใจเรียนพยายามอัพเกรดเทอมสุดท้ายให้สูงขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าบางที่จะไม่ใช้เกรดในการรับตรง แต่อย่าลืมว่าเกรดยังเป็นสัดส่วนสำคัญในแอดมิชชั่น เพราะมีค่าถึง 30% เชียวค่ะ นอกจากเรื่องเกรดแล้ว อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ เช่น แผนการเรียน พื้นที่ ฯลฯ ส่วนน้องๆ ที่สมัครแล้วหรือกำลังจะสมัคร ก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วไปลุยในสนามสอบจริงเดือนกันยายนพร้อมกันนะคะ สู้ๆ

           ระเบียบการ มศว ฉบับเต็ม >>
คลิกที่นี่<<
           ดูวิธีการสมัครแบบละเอียดได้ที่นี่ >>
คลิกเลย<<


เด็กแอดมิชชั่น 57 สมัครรับข่าวแอดมิชชั่นผ่าน SMS ได้แล้ววันนี้ !!

เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)

       แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

                  - เกาะติดผลแอดมิชชั่น 57 ของเด็ก ม.6 ทั้งประเทศ  เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)
                  - อัพเดทไว!! ข่าวรับตรงหลังแอดมิชชั่น 57 ของทุกสถาบันเด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)              
                  - ตามติดข่าววงใน ทุกเหตุการณ์เรื่องสอบตรง และแอดมิชชั่นที่เด็กรุ่น 57 ต้องรู้!!
                  - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด 
เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)

(อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)

เด็กดีดอทคอม :: โรงเรียนนี้น่าอยู่ (11) : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (บ.น.)


ความคิดเห็น

67

จำนวนแชร์
232

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

67 ความคิดเห็น

 1. #1 ปัมปัมปัม
  28 พ.ค. 2556, 14:22 น.
  รับสมัครไม่จำกัดใช่มั้ยคะ -3-  เกรดยังไม่ออกเลยยยย
  #1
 2. 28 พ.ค. 2556, 14:35 น.
  วิศวะไม่รับปวช.หรอ!?
  #2
 3. #3 BEERDARGO
  28 พ.ค. 2556, 15:22 น.
  ไม่ลองไม่รู้
  #3
 4. #4 suthinee
  28 พ.ค. 2556, 16:28 น.
  หนูดรอปมาปีนึงคะพี่ ถ้าจะสมัครต้องเอาเกรดรวมโอเน็ตไหมอะ ....ช่วยตอบหน่อน๊คะ
  #4
 5. Staff
  Columnist
  28 พ.ค. 2556, 16:34 น.
  @คห.2 วิศวะมีโครงการเดียวที่รับ ปวช. คือ (หน้า 38)

  กลุ่มที่ 4 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  รับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ หรือหรือกำลังศึกษาในชั้น ปวช. 3 ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ลองสอบถามที่โรงเรียนนะคะ ว่าเข้าข่ายคุณสมบัตินี้มั้ย 

  @ คห.4 เกรดไม่รวม O-NET ค่ะ
  #5
 6. 28 พ.ค. 2556, 17:12 น.
  ลองลงสนามสอบคงไม่เสียใจ ไฟท์ติ้ง :) ให้กำลังใจทุกคนเลยยยยยย
  #6
 7. #7 ช่วยหน่อย
  28 พ.ค. 2556, 17:28 น.
  แงงงงงง เกรดไม่ครบอ่ะค่ะ !!!!!!!!!คือเราอยากสอบมากอ่ะ แต่เราเคยไปแลกเปลี่ยนจีนตอนมอห้าเทอมหนึ่งอ่ะ สรุปเรามีแค่3เทอม เองคือ เกรดม4เทอม1 กับเทอมสอง และก้มอห้าเทอมนึงอ่ะค่ะ แล้วเรามีสิทสอบตรงมั้ยอ่ะ

  สมัครสอบไปแล้วด้วยอ่ะะะะ เค้าบอกต้องจ่ายเงินภายในวันที่สมัครในเว็บด้วยอ้ะ โอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยย  ไคก้ได้ช่วยทีค่า  T_________________________________________________________________T
  #7
 8. #8 frddd
  28 พ.ค. 2556, 18:05 น.
  เกรดไม่ถึงรัฐศาสตร์..... สอบอย่างอื่นดีไหมหรือรอแอดกลางดี TT
  #8
 9. 28 พ.ค. 2556, 18:44 น.
  เห้อ เกรดคณิตไม่ถึง ภูมิศาสตร์ เสียใจสุดๆ
  #9
 10. 28 พ.ค. 2556, 19:18 น.
  อ้าวแล้วคณะที่ไม่มีบอกนี้คือไม่จำกัดเกรดหรอครับ
  #10
 11. #11 TISTAR
  28 พ.ค. 2556, 20:00 น.
  เกรดไม่ถึงต้องทำยังไงคับ สมมุติอยากเข้าคณะนั้น ?!$%@@%
  #11
 12. 28 พ.ค. 2556, 20:12 น.
  ไม่รู้จะลงคณะอะไรดี
  #12
 13. #13 กอแก้ว
  28 พ.ค. 2556, 21:14 น.
  เกรดถึงแต่ไม่ใช่คณะที่อยากเข้าทำไงดีค่ะ
  #13
 14. #14 ปี้โป้
  28 พ.ค. 2556, 21:37 น.
  เกรดไม่ถึงน่าจะสอบได้ แต่ว่าถ้าผ่านข้อเขียนไปข้อสัมภาษณ์ก็ไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มั่งครับ เพราะเขากำหนดเกรดด้วย เกรดถึงแต่ไม่ใช่คณะที่อยากเข้าทำไงดี?? ก็ไม่ต้้องสอบครับ
  #14
 15. #15 สุดหล่อ
  28 พ.ค. 2556, 21:37 น.
  อยากทราบว่า คณะไหนบ้างที่ไม่เอา เกรดGPAXครับบ
  #15
 16. 28 พ.ค. 2556, 21:51 น.
  เย้!! เกรดเราถึงทุกวิชาเลย (ที่เป็นสายภาษา)แต่ยังไม่ได้สมัครสอบเลย
  #16
 17. 28 พ.ค. 2556, 21:58 น.
  มศว ศึกษาศาสตร์ ชีวะ 


  #17
 18. 28 พ.ค. 2556, 23:14 น.
  เกรดใช้ แค่ 4 เทอมใช่มั้ยคะ
  #18
 19. #19 จิ๊กโก๋
  28 พ.ค. 2556, 23:49 น.
  ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบวิศวะได้ไหมครับ
  #19
 20. #20 สทด
  29 พ.ค. 2556, 01:32 น.
  พี่ค่ะอยากทราบว่าถ้าสมมุดเราไม่รู้ว่าGPAเราเท่าไหร่แล้วเราจะสมัครเรากรอกข้อมูลไปก่อน เช่น

  คณะมนุษย์ศาสตร์รับ 2.75

  แล้วเราสมัครสอบกรอกไปว่าถึง2.75 แล้วจ่ายค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

  แต่จริงเกรดเราไม่ถึงเค้าจะดำเนินการยังไงค่ะ ?

  ถ้าสมมุดติดเค้ามารู้ทีหลังเราจะโดนตัดสิทธิ์ไหมหรือว่าเค้าจะตรวจสอบข้อมูลเราได้เลย

  หรือว่าเค้าจะปล่อยถ้าติดก้สามารถเข้าศึกษาได้ค่ะ
  #20
 21. #21 Nuk
  29 พ.ค. 2556, 13:25 น.
  หนูไปแลกเปลี่ยนมาปีนึง ไม่มีเกรดม.5 จะมีสิทธ์สมัครมั้ยคะ
  #21
 22. #22 นนท์
  29 พ.ค. 2556, 15:27 น.
  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย, วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)

  เลือกอะไรดีอ่าาา T^T คือชอบทั้งสอง อันไหนจบไปแล้วดีกว่ากันหรอ ? มันสอบวันเดียวกันน
  #22
 23. Staff
  Columnist
  29 พ.ค. 2556, 16:12 น.
  คห.7 ต้องใช้เกรด 4 เทอมค่ะ วันสอบไปสอบได้ค่ะ แต่ถ้าสอบติดอาจตกรอบสัมภาษณ์นะคะเพราะคุณสมบัติ
  คห.11 ถ้าเกรดไม่ถึง รอแอดกลางค่ะ หรือรอรับตรง ม.อื่นๆ
  คห.19 รอระเบียบการออกมานะคะ เหมือนจะมีบางโครงการที่ ปวช.สอบได้ค่ะ
  คห.20 ถ้า GPA ออกมาเพี้ยนนิดหน่อย เช่น 0.01 0.02 คงไม่มีปัญหานะคะ แต่ถ้าเพี้ยนเยอะน่าจะถูกตัดสิทธิ์ ทางที่ดีพี่ว่าน้องเข้าห้องวิชาการขอใบเกรดชัวร์ๆ ดีกว่าค่ะ เปิดรับสมัครถึงกลางเดือน ก.ค.แน่ะ มีเวลาอีกเยอะเลย
  คห.21 ไม่ได้ค่ะ ต้องใช้เกรด 4 เทอมจ้า

  #23
 24. #24 sirachat
  29 พ.ค. 2556, 18:14 น.
  ของผมก็สอบ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ไม่ได้ใช่มั้ยครับผมได้เกรด2.74
  #24
 25. 29 พ.ค. 2556, 18:55 น.
  เกรด เฉลี่ยเอาแค่ 4 เทอม สินะ ?
  #25
 26. #26 Aekiee
  29 พ.ค. 2556, 20:04 น.
  ภาษาเพื่ออาชีพ เกรดวิชา ไทยอังกฤษรวมกันไม่ต่ำกว่า3.00

  คือยังไงครับ ผมไม่เข้าใจ โปรดแนะแนวผมที
  #26
 27. #27 Kidding
  29 พ.ค. 2556, 21:29 น.
  ดีจายยจุง เกรดถึงทุกคณะ

  ไม่เสียใจที่ตั้งใจทำ \^^/ ไฟวววติ้งงง
  #27
 28. #28 my8
  29 พ.ค. 2556, 22:08 น.
  ได้เกรด1.79 อยากเรียนมนุษย์ศาสตร์ แต่ไม่อยากเรียนสาขาจิตวิทยา

  จะทำยังไงคะช่วยตอบที เศร้า
  #28
 29. #29 ningwinny
  29 พ.ค. 2556, 22:09 น.
  ขอบคุณค่ะ
  #29
 30. #30 ....
  29 พ.ค. 2556, 22:29 น.
  ถ้าเกรดน้อยกว่า2.75แค่0.06 แล้วตอนสมัคร กรอกเกรดไป 2.75 ถ้าสอบติด เขาจะตัดสิทธิ์มั้ยค่ะ
  #30
 31. #31 smuG
  29 พ.ค. 2556, 23:22 น.
  ไม่มีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ หรอคะ
  #31
 32. 30 พ.ค. 2556, 07:24 น.
  ที่ว่า ม.6 ใช่กำลังเรียนอยู่ ม.6 มั้ยครับ ..
  #32
 33. #33 Beam
  30 พ.ค. 2556, 08:31 น.
  สาขาภาษาเพื่ออาชีพ เกรดรวม 2.75

  และต้องได้เกรดเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00

  หมายความว่าไง อ่า....???
  #33
 34. #34 น้ามฝน
  30 พ.ค. 2556, 12:53 น.
  คือ เกรด รวม 4 เทอมถึง คณะที่จะเข้า แต่ว่า ตอนเรียนเมื่อเทอม1 ติด ข.ร. อยุ 1 วิชา เราสามรถสมัคร สอบ ได้ไหมค่ะ
  #34
 35. #35 น้ำหวาน
  30 พ.ค. 2556, 13:14 น.
  ถ้าเราสมัครไปแล้วและบันทึกการสมัครไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายค่าสมัครเค้าจะยกเลิกการสมัครให้หรือเปล่าค่ะหรือเราต้องไปแจ้งทางมหาลัยค่ะ ตอนนี้เครียดแล้วก็สงสัยมากค่ะ ช่วยตอบทีนะค่ะ
  #35
 36. #36 Miyake
  30 พ.ค. 2556, 15:30 น.
  เราพลาดแล้วไง ดันจ่ายเงินไปแล้วด้วยน่ะสิ เสียใจสุดๆ ณ จุดนี้
  #36
 37. #37 pa lm 14
  30 พ.ค. 2556, 20:00 น.
  พี่คะ เศรษฐศาสตร์ วิชาเลขไม่ต่ำกว่า2.5 นี้หมายถึงรวมทั้งเลขหลักเลขเสริม รึเปล่าคะ
  #37
 38. #38 บูบู
  30 พ.ค. 2556, 21:59 น.
  พี่คะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล สายอะไรสมัครก็ได้ใช่ไหมคะ
  #38
 39. ปวช. เศร้าเลย วิศวกรรมไฟฟ้า [b-006] ไม่เป็นไร หาที่อื่นดูก็ได้ มหาลัยมีทั่วประเทศ[b-001]
  #39
 40. #40 aoor
  1 มิ.ย. 2556, 15:46 น.
  ไม่มีสถาปัตย์หรอค่ะ หาไม่เจออ่ะ
  #40
 41. #41 เฟริน
  2 มิ.ย. 2556, 14:25 น.
  ถึงคห.31ค่ะ มศวปีนี้คณะมนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีสอบตรงค่ะแอดกลางอย่างเดียว ซึ่งแอดกลางรับ85คน  เราก็เล็งอันนี้ไว้เหมือนกัน^^ แต่กลัวรอถึงแอดแล้วพลาดเลยกะว่าจะสอบตรงคณะมนุษย์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ วิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กรับตรง20คน แอดกลาง15คน แต่ก็จะไปสอบตรงพวกภาษาที่มหาลัยอื่นด้วย  แอบดีใจเกรดรวมเราลองคิดเฉลี่ย4เทอม(ม.4-5)ได้3.48 เข้าได้เกือบหมดยกเว้นอันที่เป็นวิทย์คณิตกับพวกเอกภาษาเพิ่มเติม แต่คณิตเราน่ะห่วยจริงเราลองคิดเฉลี่ย4เทอม(ม.4-5) ได้แค่ 2.5เอง กลัวตายตอนแอดกลางเพราะคณิตนี่แหละ เพราะดันมี%โอเนทมาประกอบซะเยอะ สู้ๆจ้าาา
  #41
 42. #42 เหนื่อยใจแล้ว
  4 มิ.ย. 2556, 00:48 น.
  คือตอนนี้คาใจมากๆครับ คือผมได้เกรดสี่เทอมปกติของผมจะได้ 3.09 แล้วปีนี้เอาโอเนทมารวม 20% ด้วยเราใช้เกรดที่โรงเรียน 80% ดังนั้นผมจึงต้องเอา 3.09 * 0.8 จะได้ 2.4 ใช้ไหมครับ หรือ เอาเกรดสี่เทอมคิดเป็นร้อยเปอร์เซนเลย??? (ถ้าคำถามไม่เข้าใจโทษทีครับผม )
  #42
 43. Staff
  Columnist
  4 มิ.ย. 2556, 09:59 น.
  คห.25 4 เทอมค่ะ
  คห.26 คือ เอาทั้ง GPA เฉพาะวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมารวมกัน คิดแค่ 2 วิชานี้(ทั้ง 4 เทอม) ต้องให้ได้มากกว่า 3.00 ถ้าไม่เข้าใจวิธีคิดลองถาม อ.แนะแนวดูนะคะ
  คห.28,33 รอรับตรง ม.อื่น ที่ไม่กำหนดเกรดก็ได้จ้า
  คห.30 สำหรับพี่ พี่ว่า 0.06 เยอะอยู่นะ เพื่อความชัวร์โทรไปสอบถามดีกว่านะคะ พี่ไม่ค่อยอยากให้เสี่ยงอะ
  คห.31 ไม่มีค่ะ รอแอดกลางนะคะ สำหรับรับตรงก็มีภาษาเพื่ออาชีพที่ใกล้เคียงหน่อย
  คห.32 ใช่ค่ะ
  คห.34  ข.ร.ตรงนี้แก้ให้เป็นเกรดได้มั้ยอะคะ (พี่ไม่เข้าใจเรื่อง ข.ร.อะ) ลองถามที่ฝ่ายวิชาการดูนะคะว่าแก้ได้หรือเปล่า
  คห.37 รวมค่ะ เพราะ GPA กลุ่มสาระ เค้าจะรวมทุกวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระนั้นค่ะ
  คห.38 ใช่ค่ะ
  คห.40 ไม่มีค่ะ
  คห.42 มศว ใช้เกรดปกติค่ะ ยังไม่เอาเกรดที่ถ่วงนะ (ตอนนี้ข่าว o-net ถ่วงเกรดก็ซาๆ ไป ไม่รู้ว่าจะได้ใช้จริงมั้ย)
  #43
 44. #44 ้่้คนโง่
  7 มิ.ย. 2556, 18:21 น.
  เกรดไม่ถึง 2.50 อยากเข้า วิศวะ แต่ได้เกรด 2.49 ถ้าสมัครสอบจะได้ไหมครับ คือแบบว่าอยากลองสนามสอบด้วยครับ พี่แอดมินช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  #44
 45. #45 A'Aui
  9 มิ.ย. 2556, 07:24 น.
  - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รับทุกสายใช่ไหมอ่า ???)
  #45
 46. #46 paek
  9 มิ.ย. 2556, 14:32 น.
  เด็ก ปวช สมัครสอบ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ได้ไหมคับ
  #46
 47. 14 มิ.ย. 2556, 19:00 น.
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นี่รับเฉพาะ สายวิท - คณิตอะเปล่าครับ Y ^ Y
  #47
 48. 14 มิ.ย. 2556, 20:21 น.
  อยากเข้า รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องการ 2.75 ใช่ไหม

  แต่ของผม เกรดเพิ่งออกมา ดูปุ๊บเสียวปั๊บ มัน !!! 2.75 พอดีอ่ะ มีโอกาสสอบไหม
  #48
 49. 14 มิ.ย. 2556, 21:13 น.
  ผมกำลังศึกษาอยู่ ปวช.ปี3 สมัครสอบได้มั้ยคับ ??  เกรด4เทอมก็2.6 
  #49
 50. #50 ใหม่ใหม่
  23 มิ.ย. 2556, 15:08 น.
  เรียน ปวช.อะค่ะ คะแนนถึงหมดเลย จะสมัครได้มั้ย?หรือรับแต่เด็ก ม.ปลาย อย่างเดียว
  #50
 51. #51 ์นฤกร
  24 มิ.ย. 2556, 02:45 น.
  ประชาสัมพันธ์ ห้องพักรายวันราคาประหยัด ใกล้สนามสอบตรงวิชาเฉพาะ มศว ปีการศึกษา 2557  มศว สอบวันที่ 21-22 กันยายน 2556  ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

  (กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า)  IMPACT.muangthong@gmail.com  http://www.facebook.com/IMPACTHOTEL  ติดต่อสอบถามหรือสำรองห้องพัก

  คุณนฤกร 081-8661959 AIS

  คุณน้ำฝน 088-0168259 DTAC
  #51
 52. #52 พิม
  24 มิ.ย. 2556, 13:05 น.
  พอดีว่า เราจบ ม.6 ปี 2556 เกรดเราตอน ม.6 แย่มากอ่ะ ได้แค่ 1 กว่าๆ เองอ่ะ แล้วที่นี้ มันฉุดเกรด ทั้ง 4 เทอมของเรา เราว่าจะสมัคร ศึกษาศาสตร์ น่ะ เราไม่รู้ว่า จะต้องใช้คะแนน gat-pat กับ o-net ยื่นด้วยไม๊ หรือว่า แค่เกรด อย่างเดียว......... (เรียน สายวิทย์ไง เลยโง่ไปเยอะเลย 555)
  #52
 53. #53 somsaok
  27 มิ.ย. 2556, 14:16 น.
  สู้ๆนะทุกคน เราลงสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรมไป @Ad 57

  เรา 4 เทอม 2.70 เองเต็มที่ๆๆ
  #53
 54. 1 ก.ค. 2556, 08:57 น.
  ขอบคุณ ไม่ค่อยได้สังเกตในใบที่เค้าให้มา เหอๆ
  #54
 55. #55 สุธิตา ชนะคุ้ม
  9 ก.ค. 2556, 21:55 น.
  อยุสายอาชีพ คร๊ ปวช สอบเข้าเครื่องประดับได้มั้ย ค่ะ
  #55
 56. #56 มารีนา
  13 ก.ค. 2556, 14:30 น.
  หนูเป็นเด็กซิ้วค่ะ อยากสมัคร พยาบาล ได้ไหมค่ะ
  #56
 57. #57 น้ำ
  16 ก.ค. 2556, 16:57 น.
  สรุปคณะพลศึกษา สาขา สุขศึกษา หรือผู้นำนันทนาการนี้จะเป็นต้องเป็นเด็กสายวิทย์ไหมค่ะ
  #57
 58. #58 cat
  21 ก.ค. 2556, 00:13 น.
  ถ้าเกรด 1.97 จะสมัครสอบ เกรด 2.00 ได้ไหมค้ะ ขาดอีก0.03 ขอบคุณค่ะ
  #58
 59. #59 สิงห์
  6 ส.ค. 2556, 11:08 น.
  ติวสอบตรงรัฐศาสตร์มธ. โดยพี่ Be Expert สาระแน่น เน้นตรงจุด สนุกไม่มีเบื่อ

  พบกับหลากหลายคอร์สที่จัดเต็มเพื่อน้องๆ

  GET คอร์สรวมเนื้อหารัฐศาสตร์เข้มข้นสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับซับซ้อนเพื่อความเข้าใจของน้องๆ เรียนคอร์สGET น้องๆจะGetรัฐศาสตร์อย่างแน่นอน

  READY คอร์สเตรียมพร้อมสำหรับการเขียนเรียงความ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ พี่ๆผู้สอนจะชี้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการเขียนของน้องๆและวิธีการเขียนเพื่อชนะใจกรรมการ คอร์สนี้Ready to be Singhadang ชัวร์

  BATTLE คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น ข้อสอบมาแบบไหนก็พร้อมสู้ เพื่อส่งน้องๆวิ่งเข้าเส้นชัยในวันสอบจริง คอร์สนี้Battleเพื่อเข้าสู่รั้วสิงห์แดงแบบฉลุย

  รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pages/BE-EXPERT/230460107101420
  #59
 60. #60 สิงห์
  6 ส.ค. 2556, 11:12 น.
  ติวสอบตรงรัฐศาสตร์มธ. โดยพี่ Be Expert สาระแน่น เน้นตรงจุด สนุกไม่มีเบื่อ

  พบกับหลากหลายคอร์สที่จัดเต็มเพื่อน้องๆ

  GET คอร์สรวมเนื้อหารัฐศาสตร์เข้มข้นสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับซับซ้อนเพื่อความเข้าใจของน้องๆ เรียนคอร์สGET น้องๆจะGetรัฐศาสตร์อย่างแน่นอน

  READY คอร์สเตรียมพร้อมสำหรับการเขียนเรียงความ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ พี่ๆผู้สอนจะชี้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการเขียนของน้องๆและวิธีการเขียนเพื่อชนะใจกรรมการ คอร์สนี้Ready to be Singhadang ชัวร์

  BATTLE คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น ข้อสอบมาแบบไหนก็พร้อมสู้ เพื่อส่งน้องๆวิ่งเข้าเส้นชัยในวันสอบจริง คอร์สนี้Battleเพื่อเข้าสู่รั้วสิงห์แดงแบบฉลุย

  รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pages/BE-EXPERT/230460107101420
  #60
 61. #61 ฟ้า
  11 ส.ค. 2556, 15:32 น.
  พี่ๆๆค่ะ ตอนนีัหนูอยู่ ม.5 เรียนภาษา แต่อยากเข้าคณะวิทย์ เอกวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

  หนูสามารถสอบตรงได้มั้ยแค่ หรือต้องแอดอย่างเดียว รึ ยังไง ค่ะ ช่วยหนูด้วยนะค่ะ หนูจะได้เตรียมตัว อยากเข้าคณะนี้จริงๆค่ะ
  #61
 62. #62 สิทธิณี
  24 ส.ค. 2556, 13:42 น.
  ผมสมัครไม่ทันอ่ะครับ มีรอบสองไหมครับ ผมอยากเรียนพละศึกษาครับ
  #62
 63. #63 Kwang Kwang
  1 มี.ค. 2557, 22:30 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  พี่คะ คณะเภสัชศาสตร์ ต้องใช้เกรดเฉลี่ยรวมของ วิทยาศาสตร์ หรือป่าวคะ ???เอ่อ..
  #63
 64. 27 เม.ย. 2557, 14:42 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  คณะวิท สาขา คณิต ไม่รับสายศิลหรอค้าบบ เสียใจ

  #64
 65. #65 baba
  8 ม.ค. 2558, 21:22 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คืออยากรุ้อ่ะค้ะ ครูต้องใช้เกรดมั้ยค้ะ ถ้าใช้ใช้กี่เทอมไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่☺
  #65
 66. #66 chotineat
  11 มี.ค. 2558, 12:23 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แล้ว มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นหล่ะค่ะ เกรดเท่าไหร่ ???
  #66
 67. 12 มิ.ย. 2558, 19:00 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ไม่เห็นมีมนุษยอิ้งเลยTT

  #67

แสดงความคิดเห็น

ย่างเข้าเดือนหก เราต้องพกเครื่องเขียน, ในนี้อะไรเป็นเครื่องเขียน บอกบอมบอมที (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .