ความคิดเห็น

42

จำนวนแชร์
128

            วัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปล่อยระเบียบการรับตรงออกมาพร้อมกันจนอ่านแทบไม่ทัน อัพเดทล่าสุดตอนนี้มีรับตรงพิเศษถึง 22 โครงการแล้ว พี่ๆ ทีมงานกำลังอ่านกันตาลายเลยค่ะ และสำหรับบทความนี้จะเป็นคิวของคณะสถาปัตย์และคณะครุศาสตร์ 5 โครงการรวด จะมีสาขาอะไรบ้าง และมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)

โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  จำนวนรับ 180 คน แบ่งเป็น
    - สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 60 คน
    - สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 25 คน
    - สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 30 คน
    - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 35 คน
    - สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จำนวน 30 คน

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
    - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-5 รวม 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00

 
  กำหนดการ
     25 ก.ค. - 8 ส.ค. 56   รับสมัครและต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 8 ส.ค.
     14 ส.ค. 56               ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์
     11 ก.ย. 56               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     8 - 23 ต.ค. 56          พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่สอบ
     19 - 21 ต.ค. 56        สอบวิชาสามัญที่จุฬาฯ จัดสอบ
     3 ธ.ค. 56                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     12 ธ.ค. 56               สอบสัมภาษณ์
     20 ธ.ค. 56               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


  เกณฑ์การพิจารณา
        - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)

        - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 12 คน


  คุณสมบัติผู้สมัคร
    - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4-5 รวม 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00

 
กำหนดการ
     25 ก.ค. - 8 ส.ค. 56   รับสมัครและต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 8 ส.ค.
     14 ส.ค. 56              ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์
     11 ก.ย. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     8 - 23 ต.ค. 56         พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่สอบ
     19 - 20 ต.ค. 56       สอบวิชาสามัญที่จุฬาฯ จัดสอบ
     3 ธ.ค. 56                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     12 ธ.ค. 56              สอบสัมภาษณ์
     20 ธ.ค. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 
เกณฑ์การพิจารณา

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)

  
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
คลิกที่นี่<<

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
จำนวนรับ 30 คน

  คุณสมบัติ
    กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบ ม.6 แล้ว แต่ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
        - สำหรับ ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-5 รวม 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00
        - สำหรับผู้ที่จบ ม.6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4-6 รวม 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00

 
กำหนดการ
     25 ก.ค. - 8 ส.ค. 56   รับสมัครและต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 8 ส.ค.
     14 ส.ค. 56               ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์
     11 ก.ย. 56               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     8 - 23 ต.ค. 56          พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่สอบ
     19 - 21 ต.ค. 56       สอบวิชาสามัญที่จุฬาฯ จัดสอบ
     3 ธ.ค. 56                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     12 ธ.ค. 56              สอบสัมภาษณ์
     20 ธ.ค. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 
เกณฑ์การพิจารณา

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)

 
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
คลิกที่นี่<<

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

  จำนวนรับ 16 คน แบ่งเป็น
    - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 8 คน
    - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 8 คน


  คุณสมบัติ
    1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบ ม.6 แล้ว แต่ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
        - สำหรับ ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-5 รวม 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 1.50
        - สำหรับผู้ที่จบ ม.6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4-6 รวม 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 1.50
    2. มีความสนใจและมีความสามารถในทางดนตรีตามสาขาที่สมัครสอบ ดังนี้
        - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย
        - สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล

 
กำหนดการ
     25 ก.ค. - 8 ส.ค. 56  รับสมัครและต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 8 ส.ค.
     14 ส.ค. 56              ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์
     11 ก.ย. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     8 - 23 ต.ค. 56         พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่สอบ
     19 - 21 ต.ค. 56       สอบวิชาสามัญที่จุฬาฯ จัดสอบ
     1 พ.ย. 56               ประกาศผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะทฤษฎี
     5-8 พ.ย. 56            รับสมัครสอบวิชาเฉพาะทักษะ(เฉพาะผู้ผ่านคุณสมบัติและผ่านคะแนนทฤษฎี)
     14 - 17 พ.ย. 56       สอบวิชาเฉพาะทักษะ
     3 ธ.ค. 56                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     12 ธ.ค. 56              สอบสัมภาษณ์
     20 ธ.ค. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  
เกณฑ์การพิจารณา

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)

  
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
คลิกที่นี่<<

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
จำนวนรับ 25 คน


  คุณสมบัติ
    1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบ ม.6 แล้ว แต่ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
        - สำหรับ ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4-5 รวม 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00
        - สำหรับผู้ที่จบ ม.6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4-6 รวม 6 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.00

 
กำหนดการ
     25 ก.ค. - 8 ส.ค. 56  รับสมัครและต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 8 ส.ค.
     14 ส.ค. 56              ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์
     11 ก.ย. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     8 - 23 ต.ค. 56         พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลาและสถานที่สอบ
     19 - 22 ต.ค. 56       สอบวิชาสามัญและวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบ
     3 ธ.ค. 56                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     12 ธ.ค. 56             สอบสัมภาษณ์
     20 ธ.ค. 56              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 
เกณฑ์การพิจารณา

มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ 57 (คณะสถาปัตย์ - ครุศาสตร์)

   
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<


       หน้าเว็บหลักรับตรงพิเศษ จุฬา >> คลิกที่นี่ <<

     
  
  รับตรง(พิเศษ) ของจุฬาฯ ยังมีอีกหลายโครงการ หลายคณะ พี่ๆ กำลังอัพเดทให้อยู่นะคะ รอติดตามได้ที่เว็บ Dek-D.com ได้เลย

เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)

       แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. นี้ รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

               - เกาะติดผลแอดมิชชั่น 57 ของเด็ก ม.6 ทั้งประเทศ  เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)     
               - ตามติดข่าววงใน ทุกเหตุการณ์เรื่องสอบตรง และแอดมิชชั่นที่เด็กรุ่น 57 ต้องรู้!!
เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)
              - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด เด็กดีดอทคอม :: มศว รับตรงหลังแอดฯ 56 (ทันตะฯ,วิทยาฯ, พยาบาลฯ, วิศวฯ)

(อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)

เด็กดีดอทคอม :: โรงเรียนนี้น่าอยู่ (11) : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (บ.น.)


ความคิดเห็น

42

จำนวนแชร์
128

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

42 ความคิดเห็น

 1. #1 cream
  2 ก.ค. 2556, 20:46 น.
  อยากรู้ว่าสถาปัตย์ แบ่ง วิทย์-ศิลป์ มั้ย??
  #1
 2. - -* เป็นเด็กซิ่วไม่ได้สินะ
  #2
 3. 2 ก.ค. 2556, 22:28 น.
  ถาปัตถาปัตถาปัต ♥
  #3
 4. เมื่อรัย วิศวะ จะออกหว่าอยากรู้ข้อมูล
  #4
 5. Staff
  Columnist
  3 ก.ค. 2556, 11:38 น.
  @ คห.2 สถาปัตย์สอบไม่ได้แต่ครุสอบได้นะ
  @ คห.4 วิศวะฯ โครงการพิเศษมาแล้วนะคะ ดูตามนี้เลย http://www.dek-d.com/content/admissions/32280/
  #5
 6. #6 numtan
  3 ก.ค. 2556, 14:13 น.
  แล้วอย่างนี้ คนที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ก็สมัครไม่ได้อ่ะดิ หรือว่าสมัครได้ถ้าติดค่อยไปลาออกจากที่เดิม
  #6
 7. #7 บัณฑิตา
  4 ก.ค. 2556, 19:52 น.
  หนูอยารู้ว่าะมีโครงการเกียวกับคณะบริหารไหมค่ะ??
  #7
 8. 4 ก.ค. 2556, 20:54 น.
  โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

  หนูไม่เข้าใจอ่ะค่ะ
  สาขานี้เป็นครูสายศิลป์ภาษา รึว่าครูศิลปะคะ?
  หนูอยากเป็นครูภาษาอังกฤษอ่ะค่ะ พี่ช่วยตอบด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  #8
 9. #9 spunakonz
  4 ก.ค. 2556, 23:07 น.
  สงสัยวิชาสอบของถาปัดID อะค่ะ

  พอมีคนรู้ไหมคะว่า

  ไอวิชา "ความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรม"

  มันใช่แนวเดียวกับความถนัดถาปัดหรือป่าว

  เนื้อหามันเกี่ยวกับอะไร ?

  รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยนะคะ

  เครียดมากก อยากเข้า ID T__________T
  #9
 10. #10 suii
  6 ก.ค. 2556, 13:44 น.
  สถาปัตรับตรงแบบพิเศษ ใช้แค่ Gpax ไม่ต่ำกว่า3.00

  แล้วใช้อะไรอิกนอกจากนี้มีไหมอะ
  #10
 11. #11 OUI
  9 ก.ค. 2556, 11:23 น.
  ตอบ คห.8 จ้า  ศิลปะ ค่ะ

  เรียนทุกแขนง ตอนปี 1 ,ปี 2-4 จะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่เราถนัด เช่น แฟชั่น จิตรกรรม กราฟฟิก เซรามิก ประติมากรรม วาดเส้น ภาพประกอบ ฯลฯ ,ปี 5 ฝึกสอนทั้งปีค่ะ
  #11
 12. #12 เชอร์รี่
  9 ก.ค. 2556, 18:25 น.
  พี่ค่ะ โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

  วิชาที่สอบอ่ะค่ะ หนูสงสัยอยู่วิชานึง วิชา การทดสอบสมรรถภาพทางทักษะกลไกอ่ะค่ะ คือเป็นข้อสอบภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติค่ะ ถ้าเป็นข้อสอบทฤษฎี เนื้อหาเนี่ยมีในหนังสือชื่อว่าอะไรค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ อยากเข้ามากๆ ขอบคุณล่วงหน้าเลยน่ะค่ะ
  #12
 13. #13 มึน
  9 ก.ค. 2556, 22:07 น.
  สมัครได้ทั่วประเทศหรือเปล่าค่ะ ?
  #13
 14. Staff
  Columnist
  10 ก.ค. 2556, 09:51 น.
  @ คห.6 ของรับตรงพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้องลาออกก่อนหรือเปล่า (แต่แอดมิชชั่นสอบติดค่อยลาออกทีหลังได้) ลองโทรไปสอบถามที่หน่วยรับนักศึกษาเลยค่ะ

  @ คห.7 เดี๋ยวมีรับตรงบัญชีบริหารค่ะ เป็นรับตรงปกติ รออีกอึดใจเดียวค่ะ

  @ คห.8 ศิลปะจ้า

  @ คห.9 พี่ก็ไม่เคยเห็นข้อสอบนะคะ แต่ดูจากชื่อวิชาแล้วน่าจะออกแนวเฉพาะทางมากกว่าความถนัดสถาปัตย์ธรรมดา

  @ คห.10 ในบทความมีบอกแล้วค่ะ

  @ คห.12 ปฏิบัติค่ะ http://www.atc.chula.ac.th/admission2/A.pdf อันนี้ของปีที่แล้ว

  @ คห.13 ทั่วประเทศค่ะ
  #14
 15. #15 เชอร์รี่
  10 ก.ค. 2556, 20:29 น.
  พี่ค่ะ คือ โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

  หมายถึง เราต้องเรียนวิชาพละจ๋าเหมือนที่เราเรียนตอนนี้เลยหรือเปล่าอ่ะค่ะ หรือเค้าจะมีแค่พื้นฐานเฉยๆ แล้วจบออกมาเนี่ยเป็นครูสุขศึกษา หรือครูสอนพละอ่ะค่ะ
  #15
 16. 13 ก.ค. 2556, 09:14 น.
  พี่ครับ รับตรงสถาปัตย์นี่ ศิลป์คำนวณสมัครได้มั้ยครับ
  #16
 17. #17 Laewtae
  13 ก.ค. 2556, 16:20 น.
  รัฐศาสตร์ จุฬา ที่ฝันใฝ่ <3 <3
  #17
 18. #18 wat
  13 ก.ค. 2556, 20:32 น.
  ไปสอบสองคณะจะชนกันป่าวอ่ะครับ (ครุ ศิล/พละ)
  #18
 19. #19 แมวเหมียว
  14 ก.ค. 2556, 11:40 น.
  พี่ค่ะถ้าสัมครไป 2 โครงการได้ไหมค่ะหรือว่าจะโดด ตัดสิทธ์ให้ได้สมัครแค่หนึ่งโครงการอ่าค่ะ
  #19
 20. #20 JTFAH
  14 ก.ค. 2556, 17:18 น.
  พี่ค่ะ คือออ สมัครยังไงอ่ะค้าที่ต้องสแกนรูป หนูเข้าไปแล้วมันมีแต่ที่เขียนว่า เอกสารประกอบใบสมัครนี้ ไม่ใช่ ใบสมัคร
  #20
 21. #21 หนามเตย
  14 ก.ค. 2556, 19:40 น.
  แล้วรับครุศาสตร์รับเป็นสาขาด้านภาษามั้ยคะ คือไม่เข้าใจเลยอ่ะค่ะ
  #21
 22. #22 ตังเม
  17 ก.ค. 2556, 14:18 น.
  คณะครุศาสตร์ของ จุฬา มีรับตรงสาขาอะไรบ้างค่ะ
  #22
 23. #23 เชอร์รี่
  19 ก.ค. 2556, 18:50 น.
  ทำไมพี่ไม่ตอบ ความคิดเห็นที่ 15 ให้หนูเลยอ่า
  #23
 24. #24 KBILL
  19 ก.ค. 2556, 18:59 น.
  สงสัยมากเลยค่ะ .. เอาเกรดเฉลี่ย'รวม'ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้ง 4 เทอม หรือว่าเอาเกรดเฉลี่ยนสะสมรายวิชาด้วย ในใบสมัครมีให้กรอกเกรดเฉลี่ยนรวมของ อังกฤษ คณิต วิทย์ด้วยค่ะ สงสัยมากเกรดวิทย์เราไม่ถึง 3.00 อยู่อันเดียว สมัครได้มั้ยเนี่ย TT'
  #24
 25. #25 nuk
  20 ก.ค. 2556, 16:52 น.
  เค้าให้สมัครออนไลน์อ่ะคะ รับตรงแบบพิเศษ กดที่ตรงไหนอ่ะคะ เข้าไปไม่เจอเลย  ตอบหน่อยน้าาาาา กังวลมากเลย
  #25
 26. #26 JTFAH
  20 ก.ค. 2556, 22:23 น.
  คห25 เหมือนเราเลยเราหาไม่เจออออออ
  #26
 27. 21 ก.ค. 2556, 23:48 น.
  รับตรงพิเศษ เขาจำกัดไหมว่าต้องเป็นโรงเรียนในพื้นที่อ่ะครับบบ
  #27
 28. #28 Puview
  25 ก.ค. 2556, 08:43 น.
  จิตรกรรมมาหรือยังคะ แล้วเด็กซิ่วสมัครได้ไหม
  #28
 29. #29 ratti
  26 ก.ค. 2556, 00:08 น.
  พี่คะ วิชาเฉพาะของสถาปัตย์ และวิชาเฉพาะศิลปศึกษา สอบทฤษฎี หรือ ปฏิบัติคะ???
  #29
 30. #30 น้องแหม่ม
  3 ส.ค. 2556, 11:43 น.
  โครงการรับตรง(แบบพิเศษ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

  สอบความถนัดครู สอบข้อสอบกี่ข้อ เหมือน pat 5 ไหมค่ะ

  สอบความถนัดศิลป ต้องเตรียม อุปกรณ์อะไรไป ดินสอสี หรือ....

  ข้อสอบให้วาดภาพ แบบใด จำนวนข้อสอบเป็นอย่างไร  ช่วยตอบข้อสงสัย จะได้เตรียมตัวถูกค่ะ
  #30
 31. #31 jangg
  7 ส.ค. 2556, 22:17 น.
  สถาปัตย์ ต้องส่งใบเสร็จโอนเงินไปกับใบสมัครด้วยรึเปล่าคะ
  #31
 32. #32 123
  8 ส.ค. 2556, 10:35 น.
  สมัคยังไงงงงงค้ะตอบด่วนเลยน้ะขอร้องTT
  #32
 33. #33 MON
  8 ส.ค. 2556, 20:08 น.
  สมัครไงครับ พึงมารู้ครับเนี้ย !!!!
  #33
 34. #34 สู้ๆนะพี่ม6ทุกคน
  19 ส.ค. 2556, 21:19 น.
  อยากเข้าสถาปัตย์ ฬ

  ถาใครสอบได้นี่ชิวเลยอ่ะ ตั้งแต่ ธค
  #34
 35. #35 fernly
  21 ส.ค. 2556, 20:26 น.
  I like
  #35
 36. #36 ป่าน
  29 ส.ค. 2556, 19:20 น.
  พี่ค่ะมีเปิดรับตรงรอบสองไหมค่ะ ครุศาสตร์ศิลปะ??
  #36
 37. 27 ก.ย. 2556, 19:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ขอคำตอบได้ไหมคะ ว่าสถาปัตย์จุฬาเข้ารับสายการเรียนได้หมดหรือรับได้เฉพาะบางสายคะ?

  #37
 38. #38 เบลอๆ
  4 ต.ค. 2556, 10:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รับตรงแบบพิเศษ นี่ต่างจากแบบปกติยังไงอ๋อ ไม่เข้าใจ หรือเกณฑ์คะแนนมันไม่เหมือนกัน
  #38
 39. 14 มี.ค. 2557, 20:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  จุฬา สถาปัตย์ เย้ เย เย่ !!

  #39
 40. #40 ดดกเ้้
  25 พ.ค. 2557, 10:40 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เกรดรวมเกือบๆ3 จะสมัครได้มั้ยครับ

  #40
 41. #41 M mika
  15 มิ.ย. 2557, 13:00 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  พี่หนูอยากรุ้ว่า
  คนที่เรียนสายอาชีพวิชาสถาปัตยกรรมสอบตรงได้ไหมคะและต้องเตรียมสอบกับวิชาอะไรบ้างค่ะหนูอยากรุ้จริงๆคะคือตอนนี้หนูอยู่ ปวช.2 แผนกวิชาสถาปัตอะคะไม่รุ้ว่าจะสอบได้รึป่าวเสียใจเย้
  #41
 42. #42 kkpc
  19 มี.ค. 2558, 00:53 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เอ่อ ถาปัตย์นี่รับเฉพาะสายวิทย์อย่างเดียวหรือป่าวคับ?
  #42

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .