/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สตรีวิทย์ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 (โครงการวิทย์,EP) []

วิว
     อัพเดทกันไปเรื่อยๆ จ้า ข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 สำหรับน้องๆ ชาว Dek-D.com โดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้มีข่าวประกาศของแต่ละโรงเรียนกันมาเรื่อยๆ แล้ว น้องๆ ห้ามพลาดติดตามข่าวสารกันนะคะ ไม่งั้น พลาดแน่!!
     สำหรับวันนี้ พี่แนนมีข่าวรับสมัครจากโรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่ชื่อดัง "โรงเรียนสตรีวิทยา" มาบอกกันค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีประกาศรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ ที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รายละเอียดมากมายรออยู่แล้ว ไปดูกันเลยจ้า!!
 
 
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประจำปี 2557

     ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการสงเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ 
สอวน.จำนวน 3 ห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น

     1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง 72 คน
     2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จำนวน 1 ห้อง 30 คน

คุณสมบัติ

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2.เพศหญิง
     3.เป็นโสด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
     1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อดังนี้
     1.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไมต่ำกวา 3.50
     1.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไมต่ำกวา 3.50 และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไมต่ำกวา 3.50
     2. สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 


กำหนดการ

รับใบสมัคร

     วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.satriwit.ac.th

รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง

สอบคัดเลือก

     วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
(วิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร, วิชาวิทยาศาสตร, และวิชาภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลสอบและรายงานตัว

     วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit.ac.th

มอบตัว

     วันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

 
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประจำปี 2557
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP)

คุณสมบัติ

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. เพศหญิง
     3. เป็นโสด
     4. มีความถนัดและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
     5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
     1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อดังนี้
     1.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไมต่ำกวา 3.50
     1.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไมต่ำกวา 3.50
     2. สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 


กำหนดการรับสมัคร

รับใบสมัคร

     วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  www.satriwit.ac.th

รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยานักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ในวันที่มาสมัคร)

สอบคัดเลือก

     วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
(วิชาที่สอบ วิชาภาษาอังกฤษ 80 คะแนน,วิชาคณิตศาสตร์ 50 คะแนน,วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน,)

ประกาศผลสอบและรายงานตัว

     วันที่ 5  มีนาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit.ac.th

มอบตัว

     วันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำปี 2557
     ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.
จำนวน 30 คน 

คุณสมบัติ
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. เพศหญิง
     3. เป็นโสด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
     1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อดังนี้
     1.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไมต่ำกวา 3.00
     1.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไมต่ำกวา 3.50 และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.50
     2. สามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 


กำหนดการรับสมัคร

รับใบสมัคร

     วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.satriwit.ac.th

รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ในวันที่มาสมัคร)

สอบคัดเลือก

     วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)

ประกาศผลสอบและรายงานตัว

     วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

มอบตัว

     วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 
กำหนดรับสมัครนักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จำนวน 6 คน 

คุณสมบัติทั่วไป
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. เพศหญิง
     3. เป็นโสด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

     มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
     1. มีความสามารถพิเศษทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอรร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย
       1.1 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประกวดแข่งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติโดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ หรือ
       1.2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดแข่งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน หรือ
       1.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากากรประกวดแข่งขันโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค โดยมีผู้แทนจากเขตต่างๆ ของภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน หรือ 
       1.4 มีผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ
       1.5 เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) ระดับ ม.ต้น

     2.มีความสามารถพิเศษทางด้านโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดย
       2.1 เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปสอบแข่งขันด้านวิชาการ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ หรือ
       2.2 มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. หรือ
       2.3 ผ่านสอวน. ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. ไปแข่งขันระดับชาติ หรือ
       2.4 ผ่านสอวน. ค่าย 1 และได้รับคัดเลือกเข้าสู่การอบรม สอวน.ค่าย 2 หรือ
       2.5 มีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการ

รับใบสมัคร

     วันที่ 17- 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.satriwit.ac.th

รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นักเรียนต้องสมัครด้วยตนเอง สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ในวันที่มาสมัคร)

ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว

     วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 

มอบตัว

     วันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

     น้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ www.satriwit.ac.th

     สำหรับชาว Dek-D.com ที่เป็นสาวน้อยที่รอคอยที่จะได้เข้าศึกษาต่อที่นี่ ก็อย่ารอช้า เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้วไปสมัครกันได้เลยค่ะ ส่วนใครที่เป็นรุ่นพี่ อย่าลืมมาเตรียมต้อนรับน้องใหม่เข้าไปเรียนกันเยอะๆ นะคะ ^_^

ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.satriwit.ac.th
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #สตรีวิทยา #สตรีวิทย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป