โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย)  []

วิว
โครงการเยาวชนอีซีอี. กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
รุ่นตุลาคม 61 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ 
ณ ประเทศ อังกฤษ นิวซีแลนด์ 
และออสเตรเลีย 

โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 

        โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จัดโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทย โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯ ยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

        เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ
 

กิจกรรม
 

        เรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับสำเนียงในสัปดาห์แรก เข้ากับนักเรียนต่างชาติ (normal class) ตามความพร้อมของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญ พักกับ host family โดยไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่กำหนดโดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 

        ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดอันดับคะแนนแล้วอยู่ภายในลำดับที่เปิดรับ จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และมีค่าใช้จ่ายดังนี้
 
โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 
โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 


กำหนดวันเดินทาง


        เริ่มเดินทางประมาณวันที่ 6 - 26 ตุลาคม 2561


เอกสารการสมัคร


        1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
        2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
        3. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน
        4. ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อประเทศ (เลือกสมัครได้มากกว่า 1 ประเทศ)


คุณสมบัติ


        - ศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 22 ปี (ข้อสอบแยกตามระดับ) (ประเทศอังกฤษควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี)
        - สุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือติดสารเสพติดทุกชนิด
        - มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน
        - มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมาก
        - มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ได้


สถานที่รับสมัคร


        - รับสมัครโดยตรงที่สำนักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-6900375-7 โทรสาร 02-6915199 จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาแทน

        - สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารตามข้อ 6. พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน กทม. 10400 และส่งไปที่สำนักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์

        - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

วันเปิดรับสมัคร


        กรุงเทพ     15 พ.ค. – 22 มิ.ย. 61 
        ต่างจังหวัด 15 พ.ค. –  19 มิ.ย. 61

        ระเบียบการ : http://www.ecethailand.com/th/images/pdf/ECE48.pdf
        ใบสมัคร :   http://www.ecethailand.com/th/images/pdf/application_ece48.pdf
 

วันสอบ


        วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 - 11.30 น.
 

สถานที่สอบ

 

        กรุงเทพ       สอบที่ศูนย์สอบส่วนกลาง  
        ต่างจังหวัด   สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
 

วิชาสอบ


        1) ภาษาอังกฤษ ข้อสอบแยกตามระดับชั้น คือ มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะและอุดมศึกษา
        2) ข้อสอบวัดความเหมาะสมและพัฒนาความคิด (ภาษาไทย) และ Listening
 

ประกาศผลสอบ


        16  ก.ค. 2561

โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 

โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 

โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 

โครงการเยาวชน ECE เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยน 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 61 (อังกฤษ,นิวซีแลนด์,ออสเตรเลีย) 

ดูรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่ผ่านมา แลดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kookkai

พี่กุ๊กไก่ - ผู้เขียน

มนุษย์เบ้าหน้าจีน หวีดนักร้องไทย คลั่งไคล้ซีรี่ส์เกาหลี คลุกคลีกับอาหารญี่ปุ่น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #อังกฤษ #นิวซีแลนด์ #ออสเตรเลีย #แลกเปลี่ยน #ECE #เรียนต่อต่างประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?