โครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์) []

วิว
โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 4 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2561
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2561
และ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2561
 
         โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ต้องการเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกันและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสอบคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับ เข้าร่วมโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ เดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2561 โดยผู้สอบผ่านและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ ในนามของโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
         1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา6 อาชีวะ ถึงอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10-24 ปี (ข้อสอบแยกระดับ)
         2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิดพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ
         3. มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกพักการเรียน
         4. มีระดับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ
         5. มีความพร้อมที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลาตามกำหนดของโครงการฯและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯได้
 
กำหนดการรับสมัคร

         ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 10 กรกฎาคม 2561
 
เอกสารประกอบการสมัคร

         1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
         2. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระผ่านบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย เลขที่บัญชี 045-566538-2
 
         3. สำเนาผลการเรียน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน
 
วิธีการสมัคร
 
         วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนผ่านศูนย์สอบต่างจังหวัด พร้อมส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์ประสานงานสอบของเอ็นจีเนียส สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engeniusinternational.com
 
         วิธีที่ 2: กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.engeniusinternational.com สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ของโครงการ
 
         วิธีที่ 3: ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมด มายังสำนักงานของ Engenius International
บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  PAM Building เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
         วิธีที่ 4: ส่งรูปถ่ายใบสมัครและเอกสารทั้งหมด (เห็นข้อมูลชัดเจน) มายังช่องทางการติดต่อ

         Facebook: Engenius International
         Line: @engenius_inter
         Email: engeniusinter@gmail.com
 
วันสอบ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 
สถานที่สอบ คณะวิทยาศาสตร์ ตึกมหามกุฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วิชาสอบ
 
         ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension 80 คะแนน
         ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 20 คะแนน 
         รวม 100 คะแนน
 
ประกาศผลสอบ

         วันเสาร์ที่  21  กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: Engenius International และจัดส่งจดหมายแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์

ตารางชำระค่าเข้าร่วมโครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น 
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 4 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2561
เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2561
และ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 - 28 ตุลาคม 2561
 
         Engenius International ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รับจำนวน 100 ลำดับ โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาทต่อคน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำและจัดลําดับอยู่ใน 100 ลําดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลําดับ ดังนี้ (ค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้ง 3 ประเทศ)

โครงการ Engenius International แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รุ่น 4 (อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์)
 
         1. ค่าเสื้อเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 300 บาท 
         2. ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 5,700 บาท
         3. ค่าธรรมเนียมภาษี 3,900 บาท 
         4. ค่าประกัน 2,000บาท
         5. ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน  9,000 บาท
         6. ค่าปฐมนิเทศ 1,000 บาท
         รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 21,900 บาท
 
         - ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระงวดที่ 1: ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2561
         - ชำระงวดที่ 2 + ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
         - ชำระงวดที่ 3: ภายในวันที่ 15  กันยายน 2561
 
** หมายเหตุ **
 
         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ 
         - กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ 
         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **
 
         บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
         PAM Building ชั้น 3
         เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
         โทร. 02-117-4742, 083-016-9396, 081-448-0770
 
         Email: engeniusinter@gmail.com
         Website: www.engeniusinternational.com
         Line: @engenius_inter        
         Facebook Fanpage: Engenius International

         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ หรือวีซ่าไม่อนุมัติจากความผิดพลาดของโครงการ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Engenius #อังกฤษ #สหรัฐอเมริกา #นิวซิแลนด์ #แลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?