ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับ 19 คณะ รวมทุกวิทยาเขต) []

วิว

สวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยรายละเอียดในการรับ TCAS 62 รอบ 3 มาเรียบร้อยแล้ว เปิดรับทุกวิทยาเขตรวมกว่า 19 คณะ รอบนี้มีรับทั้ง ม.6, เด็กซิ่ว และเทียบเท่า โดยเกณฑ์ของแต่ละสาขาจะแยกกัน คลิกดูตามรายสาขาวิชาได้เลย
 
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับ 19 คณะ รวมทุกวิทยาเขต)

คณะที่เปิดรับและรายละเอียด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทดสอบ Icon สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (กสพท) คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แบบที่ 1 คลิก
ทดสอบ Icon ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แบบที่ 2 คลิก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทดสอบ Icon หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คลิก

คณะเภสัชศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คลิก

คณะทันตแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คลิก

คณะวิทยาศาตร์
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา คลิก
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ: Bioinnovation) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ: Biomedical Science) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ: Bioresources and Environmental Biology) คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ: Materials Science and Nano Engineering) คลิก

คณะเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชารังสีเทคนิค คลิก

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คลิก

คณะกายภาพบำบัด
ทดสอบ Icon สาขาวิชากายภาพบำบัด คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ทดสอบ Icon หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คลิก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คลิก
ทดสอบ Icon ศศ.บ.สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
    วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา คลิก
    วิชาเอกฟุตบอล คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(นานาชาติ) เอกวศ.ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คลิก
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก

วิทยาเขตกาญจนบุรี
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาธรณีศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ คลิก
ทดสอบ Icon หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คลิก

คณะศาสนศึกษา
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศาสนศึกษา คลิก

วิทยาเขตนครสวรรค์
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) คลิก
ทดสอบ Icon ศศ.บ. สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง คลิก

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเวชระเบียน คลิก

วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ทดสอบ Icon หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คลิก
ทดสอบ Icon วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คลิก
ทดสอบ Icon ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม คลิก

คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) คลิก

ปฏิทินโครงการ
TCAS 62 รอบ 3 : มหาวิทยาลัยมหิดล (เปิดรับ 19 คณะ รวมทุกวิทยาเขต)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS62 #TCAS #รับตรง 62 #รับตรง #รับตรง ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #รอบ 3 ม.มหิดล #ม.มหิดล #ม.มหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?