/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS64 รอบ 3 Admission (1) ม.ธรรมศาสตร์ []

วิว

TCAS64 เกณฑ์ Admission1 ออกมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยแล้ว คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเอง ในรอบ 3 นี้ มธ. เปิดรับสมัครหลายคณะ เรียกว่าขนกันมาทั้งมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ เกณฑ์ แอดมิชชั่น 1 สาขาบริหารธุรกิจ เปิดรับถึง 230 ที่นั่งเลยค่ะ เอาเป็นว่าเรื่องจำนวนรับ น้องๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากระเบียบการ แต่ตอนนี้พี่มิ้นท์จะมาสรุป เกณฑ์และวิชาที่ใช้กันก่อนค่ะ ไปดูกันเลย!

เกณฑ์รอบ 3 Admission 1 ม.ธรรมศาสตร์
เกณฑ์รอบ 3 Admission 1 ม.ธรรมศาสตร์

เกณฑ์ TCAS64 รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต - ศูนย์ลำปาง)  

 • รับ ม.6 / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
 • GAT 30%
 • วิชาเฉพาะ 70% (วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทุกสาขาวิชา  

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 10% + สังคมศึกษา 10% + ภาษาอังกฤษ 40% + คณิตศาสตร์ 1 40%
 • มีเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญวิชาละ 30 คะแนน

คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR))

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.80 หรือมีคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ตามกำหนด
 • วิชาเฉพาะ 100%  (วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ และ วิชาเรียงความ)

คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, สาขาวิชาการระหว่างประเทศ, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)

 • รับ ม.6 เท่านั้น
 • กำหนด GPAX 2.75
 • GAT 30%
 • วิชาเฉพาะ 70% (วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์และวิชาเรียงความ)

คณะเศรษฐศาสตร์

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช./ กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • PAT 1 50%
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิชาสังคมศึกษา 10%

คณะสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์รังสิต - ศูนย์ลำปาง)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน.
 • กำหนด GPAX 2.50
 • GAT 30%
 • วิชาเฉพาะ 70% (วิขา ความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาจิตวิทยา)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • PAT 1 หรือ PAT 7 25%
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • **มีเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนวิชาสามัญ วิชาละ 30 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / กศน.
 • กำหนด GPAX  2.75
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 2/ O-NET คณิต 20% + วิทยาศาสตร์ทั่วไป/O-NET วิทย์ 20%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • PAT 7 25%
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • ** มีเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ วิชาละ 40 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / กศน.
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET ภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 20%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์, สาขาวิชาปรัชญา)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET ภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 20%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 3.00
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • PAT จีน 25% คะแนนขั้นต่ำ 225 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ญี่ปุ่น)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • มีคะแนน PAT ภาษาญี่ปุ่น 225 คะแนนขึ้นไป และมีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การเรียน/สอบภาษาญี่ปุ่น
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • PAT ภาษาญี่ปุ่น 25% คะแนนขั้นต่ำ 225 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • วิชาสามัญ ภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 (ยกเว้นภาษาญี่ปุ่น) 25%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. /   ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET ภาษาไทย  20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • ** มีเกณฑ์ขั้นต่ำภาษาไทย 60 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส
 • GAT 30%
 • PAT ภาษาฝรั่งเศส 70% มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET ภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน
 • GAT 30%
 • PAT ภาษาเยอรมัน 70%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษารัสเซีย)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 20%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 3.00
 • วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 25%
 • **มีคะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ต้องไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 3.00
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์2 / O-NET คณิต 20% + วิทยาศาสตร์ทั่วไป/O-NET วิทย์ 20%
 • **มีคะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 3.00
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • PAT 7 ภาษาต่าวประเทศ 25%
 • ** มีคะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 25% + สังคมศึกษา 25% + ภาษาอังกฤษ 25%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 25 %
 • **มีคะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ 70 คะแนน

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)) 

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)) 

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 20%

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต, สาขาการวิจัยสังคม (โครงการพิเศษ))

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาเคมี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 20%
 • GAT 20%
 • PAT 1 20%
 • PAT 2 40%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รับร่วม สายวิทย์-คณิต / คณิต-อังกฤษ) (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง, วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ), คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ))

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก. (วิทยาศาสตร์) หรือ คณิตศาสตร์ 12 นก. / ภาษาต่างประเทศ 9 นก. (คณิต - อังกฤษ)
 • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ กำหนด GPAX ขั้นต่ำ 2.75, แผนเรียนวิทย์ - คณิต ไม่กำหนด GPAX
 • O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 20%
 • GAT 20%
 • PAT 1 40%
 • PAT 2 20%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติ, สถิติ (โครงการพิเศษ), คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ), วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 20%
 • GAT 20%
 • PAT 1 40%
 • PAT 2 20%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • PAT 1 33.33%
 • PAT 3 66.67%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • PAT 1 33.33%
 • PAT 3 66.67%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • PAT 1 33.33%
 • PAT 3 66.67%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช.(ช่างอุตสาหกรรม) / กศน. /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • PAT 1 33.33%
 • PAT 3 66.67%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP / TEPE)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • PAT 1 33.33%
 • PAT 3 66.67%

คณะสหเวชศาสตร์  (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • กำหนด GPAX 3.00
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33% กำหนดขั้นต่ำ 150 คะแนน
 • PAT 2 33.34% กำหนดขั้นต่ำ 125 คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์  (สาขาวิชากายภาพบำบัด)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 3.00
 • ควรมีส่วนสูง 155 เซนติเมตร
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT 2 33.34%

คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT 2 33.34%

คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนดหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • กำหนด GPAX 3.25
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT 2 33.34%

คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชาการจัดการกีฬา โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET  วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.00
 • O-NET  วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

คณะพยาบาลศาสตร์ (รับทุน)

 • อยู่ ม.6 เท่านั้น
 • กำหนดหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ 22 นก. / คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • กำหนด GPAX 3.00
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT 2 33.34%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบพัสตราภรณ์ (เอกสิ่งทอ/เอกแฟชั่น)

 • อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • GAT 30%
 • วิชาเฉพาะ 70% (วิชาวาดเส้นและวิชาความถนัดตามเอกที่เลือก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการละคอน)

 • อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • GAT 30%
 • วิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน 40%
 • วิชาเฉพาะปฏิบัติทางการละคอน 30%

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว /  ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • GAT 30%
 • PAT 4 หรือ PAT 6 70%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BDTM)) 

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / กศน. /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 3.00
 • O-NET ภาษาอังกฤษ 100% กำหนดขั้นต่ำ 50 คะแนน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • GAT 35% กำหนดขั้นต่ำ 60 คะแนน
 • PAT 4 35% กำหนดขั้นต่ำ 60 คะแนน
 • วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 10% + ภาษาอังกฤษ 10% + ฟิสิกส์ 10%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • GAT 33.33%
 • PAT 4 33.33%
 • วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 16.67% + วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ O-NET วิทย์ 16.67%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาวิชาการผังเมือง)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • GAT 30%
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 35% + ภาษาอังกฤษ 35%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง นานาชาติ (UDDI))

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / กศน. / ปวช. /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • GAT 35%
 • PAT 4 35%
 • วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 15% + วิทยาศาสตร์ทั่วไป/O-NET วิทย์ 15%

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.รังสิต

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 22 นก., คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT2 33.34%
 • **มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำทุกวิชา (แต่ละสาขาไม่เท่ากัน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ลำปาง

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX 2.75
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 22 นก., คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT2 33.34%
 • **มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำทุกวิชา (แต่ละสาขาไม่เท่ากัน)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ))

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 9 นก. , คณิตศาสตร์ 9 นก.
 • กำหนด GPAX 2.00
 • GAT 33.33%
 • PAT 1 33.33%
 • PAT 3 33.34%

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ (นานาชาติ))

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ  คณิตศาสตร์ 9 นก.
 • กำหนด GPAX 2.00
 • GAT 33.33%
 • PAT 1 66.67%

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์ (สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.00
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง (สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง (สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์) กลุ่มใช้คะแนนพื้นฐานศิลปศาสตร์

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 7 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง (สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์) กลุ่มใช้คะแนนพื้นฐานวิทยาศาสตร์

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% +  คณิต 2/O-NET คณิต 20% + วิทยาศาสตร์ทั่วไป/O-NET วิทย์ 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ (สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 1 หรือ PAT 7 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ (สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรไทย) พื้นฐานศิลปศาสตร์

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%
 • PAT 7 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ (สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย) พื้นฐานวิทยาศาสตร์

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนด GPAX 2.50
 • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิต 2/O-NET คณิต 20% + วิทยาศาสตร์ทั่วไป/O-NET วิทย์ 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 22 นก., คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 20%
 • GAT 20%
 • PAT 1 40%
 • PAT 2 20%

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) กลุ่มพื้นฐานคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว /  ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ  คณิตศาสตร์ 12 นก., ภาษาต่างประเทศ 9 นก.
 • กำหนด GPAX 2.75
 • O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 20%
 • GAT 20%
 • PAT 1 40%
 • PAT 2 20%

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นานาชาติ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • กำหนดหน่วยกิตขั้นต่ำ วิทยาศาสตร์ 22 นก., คณิตศาสตร์ 12 นก.
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT 2 33.34%

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นานาชาติ)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • O-NET 5 วิชา 33.33%
 • GAT 33.33%
 • PAT 2 33.34%

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ (สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม)

 • รับ ม.6 / เด็กซิ่ว / ปวช. / กศน. / ผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
 • O-NET วิชาภาษาไทย 20% + สังคมศึกษา 20% + ภาษาอังกฤษ 20% + คณิตศาสตร์ 20% + วิทยาศาสตร์ 20%

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์คัดเลือก Admission 1 คลิก

 • update 26 พ.ย. 2563

 

***ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด***

สิ่งที่น้องๆ ต้องสนใจเป็นพิเศษในรอบ Admission 1 มธ.นี้ ก็คือ บางสาขาวิชาจะต้องใช้คะแนนสอบวิชาเฉพาะ น้องๆ จะต้องสมัครสอบเพิ่มเติม โดยดูข้อมูลจากในระเบียบการได้เลยค่ะ รวมถึงวุฒิการศึกษา ที่มีทั้งรับและไม่รับเด็กซิ่ว/เทียบเท่าด้วยค่ะ..เอาล่ะ รู้เกณฑ์แบบนี้แล้ว ใครรอเข้ารอบ 3 อยู่ ก็ไปเตรียมตัวกันได้เลย

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS64 #เกณฑ์ มธ. #เกณฑ์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบ 3 #TCAS รอบ 3 admission 1

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ถูกเลือกโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?