ซ่อน
แสดง

สวัสดีค่ะน้องๆ เชื่อว่าใครหลายคนที่ตามการสอบของระบบ TCAS มาตลอด ตั้งแต่ TCAS64 จะเห็นว่า มีข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรื่อยๆ และจะมีข้อสอบกลางตัวใหม่ ออกมา ซึ่งเตรียมปรับอย่างสมบูรณ์แบบใน TCAS66

เมื่อต้นปีพ.ศ.2564 ที่ผ่านก็มีความคืบหน้าของระบบ TCAS66 ออกมา  โดยเห็นค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการปรับข้อสอบกลางต่างๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา และจะเตรียมจัดสอบบนคอมพิวเตอร์ และล่าสุด! ทางทปอ.ก็ได้ประกาศรายวิชาสอบกลาง TCAS66 ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

ระวัง! TCAS66 ลดรายวิชาสอบกลาง ปรับ GAT/PAT/วิชาสามัญ ย้าย กสพท ไป TPAT
ระวัง! TCAS66 ลดรายวิชาสอบกลาง ปรับ GAT/PAT/วิชาสามัญ ย้าย กสพท ไป TPAT

ข้อสอบ TGAT - TPAT คืออะไร? เริ่มใช้ใน TCAS66 ปีแรก

สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใน TCAS66

 • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
 • เน้นการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้งาน
 • เป็นการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สนามสอบ
 • การสอบวิชาเฉพาะ กสพท เปลี่ยนไปอยู่ใน TPAT
 • ข้อสอบ PAT ภาษาต่างๆ เปลี่ยนไปอยู่ในวิชาสามัญ
 • การสอบจะเริ่มต้นในเดือน ธันวาคม 2565  (TGAT/TPAT)

TGAT : Thai General Aptitude Test

มีการปรับวิชา GAT เดิม เป็น TGAT ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน เท่าเดิม แต่ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ต้องสอบทุกส่วน) ได้แก่

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ  (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

มีการปรับวิชา PAT เดิม เป็น TPAT ซึ่งจะปรับคะแนนเต็มเหลือ 100 คะแนน  และปรับวิชาสอบ เหลือเพียง 5 รายวิชา  ได้แก่

 • วิชาเฉพาะ กสพท
 • ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

วิชาสามัญ

มีการปรับวิชาสามัญเดิม ให้เป็นวิชาสามัญ ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) โดยจะมีทั้งหมด 9 วิชาหลักๆ ได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
   หมายเหตุ : จะเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือสอบทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเลยก็ได้  โดยสาขาวิชาอาจจะให้ใช้คะแนนเพียงส่วนเดียว หรือ 2 ส่วนเลยก็ได้
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศ
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • ญี่ปุ่น
  • จีน
  • อาหรับ
  • บาลี
  • เกาหลี

ระยะเวลาในการจัดสอบ

TGAT : Thai General Aptitude Test

 • จัดสอบเดือนตุลาคม 2565 และ/หรือ ธันวาคม 2565
 • ใช้ในรอบ Portfolio, Quota, Admission

TPAT : Thai Professional Aptitude Test

 • จัดสอบเดือนธันวาคม 2565
 • ใช้ในรอบ Portfolio, Quota, Admission

วิชาสามัญ

 • จัดสอบเดือนมีนาคม 2566
 • ใช้ในรอบ Quota, Admission

ขอบเขตเนื้อหา

 • มาจากหลักสูตรชั้น ม.4 - ม.6 (ไม่เกินหลักสูตร)
 • เน้นการคิด วิเคราะห์ และนำไปใช้งาน

UPDATE 19/10/64
พี่แนนนี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ อ.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ถึงเรื่องการปรับรายวิชาสอบใน TCAS66 ซึ่งก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้
 

 • TGAT จะมีข้อสอบให้เลือก 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  โดยส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (เน้นการสื่อสาร การใช้ในชีวิตประจำวัน) และส่วนที่ 2 - 3 จะขึ้นอยู่กับว่าน้องเลือกสอบเป็นภาษาอะไร ถ้าเลือกเป็นภาษาไทย ข้อสอบจะเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชาด้วย
 • ใน TGAT  จะไม่มีส่วนของ GAT เชื่อมโยงแล้ว ข้อสอบจะปรับเป็นการคิดวิเคราะห์แบบข้อๆ (multiple choice) อาจจะมีคำถามเชื่อมกัน 2 - 3 ข้อเท่านั้น แต่จะไม่เป็นบทความ/เหตุการณ์แบบ GAT เชื่อมโยงแล้ว
 • TGAT จัดสอบ 2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ถ้าน้องไปสอบทั้ง 2 ครั้ง ระบบจะดึงคะแนนครั้งที่ดีที่สุดไปใช้คัดเลือก
 • UPDATE 23/03/65 : ปรับลดเหลือเดือนธันวาคม เพียงรอบเดียว
 • แม้ว่า วิชาเฉพาะ กสพท จะย้ายไปอยู่ใน TPAT  แต่สัดส่วนข้อสอบยังคงเหมือนเดิม (มี 3 part)
 • การยื่นคะแนนใน 4 สาขาวิชา กสพท คาดว่าจะเป็นเหมือนเดิม คือ วิชาเฉพาะ + วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ทั้ง 2 ส่วน) + ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + สังคมศึกษาฯ +  ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา
 • วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ข้อสอบจะเป็นวิชาเดียว (สมัครครั้งเดียว) เข้าสอบ 2 ส่วนต่อกันเลย แต่ถ้าใครจะเลือกทำแค่ส่วนคณิตศาสตร์พื้นฐานส่วนเดียวก็สามารถทำได้
 • หากเทียบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ กับ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 เดิม ส่วนของพื้นฐาน คือคณิตศาสตร์ 2  และส่วนเพิ่มเติม คือ คณิตศาสตร์ 1
 • การใช้คะแนนของคณิตศาสตร์ประยุกต์ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย อาจจะกำหนดให้ใช้แค่ส่วนพื้นฐานส่วนเดียว หรือมใช้คะแนนทั้ง 2 ส่วน
 • วิชาภาษาอังกฤษ (วิชาสามัญ) จะเน้นในเรื่องไวยากรณ์ และ Academic English มากกว่าพาร์ทภาษาอังกฤษของ TGAT
 • วิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาสามัญ) ก็คือ PAT 7 เดิม เนื้อหาการสอบจะเหมือนๆ เดิม แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจำนวนข้อจะเท่าเดิม หรือไม่
 • สำหรับจำนวนข้อ และระยะเวลาในการทำข้อสอบ ยังไม่สามารถประกาศได้ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
 • ผลคะแนน  TGAT TPAT และวิชาสามัญ ทุกวิชาจะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น นั่นหมายความว่า ถ้าจะซิ่ว ต้องสอบใหม่ทุกปี
 • ถึงจะเป็นการสอบบนคอมพิวเตอร์ แต่ก็เป็นการสอบในสนามที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะมีศูนย์สอบหลายแห่ง อาจจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ
 • ทางทปอ.จะมี demo ระบบสอบ หรือตัวอย่างระบบสอบให้น้องๆ ได้เห็น และทดลองใช้งานระบบก่อนการสอบจริง
 • ในการสอบวิชาคำนวณ ทางทปอ.จะจัดเตรียมกระดาษทดให้ และมีเครื่องคิดเลข หรือโปรแกรมช่วยคำนวณง่ายๆ ไว้ให้
 • ทปอ.อนุญาตให้เข้าสอบได้เฉพาะม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ม.4 - ม.5 เข้าสอบ
 • รายละเอียดการสอบ - test blueprint จะประกาศในทราบประมาณธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
 • ระบบ TCAS66 ยังคงมี 4 รอบหลักๆ เหมือนเดิม คือ รอบ Portfolio, รอบ Quota, รอบ Admission และรอบ Direct Admission และยังคงมีกฎเหล็ก 1 คน 1 สิทธิ์ มีระบบบริหารจัดการสิทธิ์ตามเดิม

สำหรับน้องๆ  #dek66 อย่าลืมติดตามข่าวการสอบ TCAS66 อย่างสม่ำเสมอ และถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบในแต่ละวิชา สามารถคอมเมนท์คำถามกันมาไว้ได้เลยนะคะ

สรุปข้อสอบใหม่ TGAT/TPAT A-Level
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

mamiewnarak Member 5 ธ.ค. 64 23:37 น. 7

สอบถามค่ะ อย่าง Tpat ถ้าจะสอบเช่นพวกคณะบริหาร จัดอยู่ในหมวดไหนคะ

วิชาเฉพาะ กสพท

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด

24 ความคิดเห็น

เกริกชัย 24 ต.ค. 64 08:39 น. 1

นร.ที่เรียนสายอาชีพจบ ปวช.3 สามารถสมัครเข้าสอบได้หรือไม่ วิชาสอบและเงื่อนไขเป็นอย่างไรครับ

1
พี่แนนนี่ Columnist 25 ต.ค. 64 09:31 น. 1-1
นักเรียนเทียบเท่าม.6 สามารถเข้าสอบได้ค่ะ ส่วนเกณฑ์การใช้คะแนนรอติดตามช่วง มกราคม 2565 ค่ะ
0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
Qwerty 29 ต.ค. 64 09:27 น. 3

สงสัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ แล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยจะเลือกใช้คะแนนวิชาไหนใช่หรือเปล่า

1
พี่แนนนี่ Columnist 29 ต.ค. 64 10:11 น. 3-1
ใช่ค่า ถ้าให้เห็นภาพชัด คือ จะอารมณ์เดียวกับวิทย์ทั่วไป กับ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ของวิชาสามัญในปีก่อนๆ ค่า
0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
dolly 16 พ.ย. 64 19:25 น. 5

ในส่วนของวิชาเฉพาะแพทย์(TPAT) ยังมีพาร์ทที่เป็นเชื่อมโยงมั้ยคะ เพราะ TGAT ปรับเปบี่ยนส่วนเชื่อมโยงออกไปแล้ว

0
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
mamiewnarak Member 5 ธ.ค. 64 23:37 น. 7

สอบถามค่ะ อย่าง Tpat ถ้าจะสอบเช่นพวกคณะบริหาร จัดอยู่ในหมวดไหนคะ

วิชาเฉพาะ กสพท

ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

0
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
Mr.songsai 13 ม.ค. 65 10:35 น. 11

ในส่วน TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ คนที่จะสอบวิศวะต้

องสอบวิชาของคณะวิทย์เพิ่มด้วยหรือสามารถเลือกสอบได้เฉพาะพาร์ทของวิศวะหรอครับ

1
กำลังโหลด
Cqdwsh Member 14 ม.ค. 65 21:41 น. 12

ตกใจตรงที่จะสอบ ตุลา กับ ธันวา แต่ดูแล้วเป็นสายภาษา ส่วนสายวิชาการยังคงสอบมีนาใช่มั้ยครับ

1
Cqdwsh Member 14 ม.ค. 65 21:43 น. 12-1

สมมุติถ้าผมจะสอบหมอ ผมก็ต้องสอบ วิชาเฉพาะ เดือนธันวา แล้วไปสอบ 9วิชาใหม่ที่มีนาสินะครับ ก็ยังดีแหละ

0
กำลังโหลด
Ijobonly Member 20 ม.ค. 65 12:49 น. 13

สอบถามหน่อยครับคือ เราเป็นเด็ก65 แล้วคิดจะซิ่วด้วยอะไรหลายๆอย่าง คือเรายังจะสามารถสอบ Tgat,Tpat ได้อยู่รึเปล่าครับ

1
กำลังโหลด
พี่แนนนี่ Columnist 9 ก.พ. 65 11:18 น. 14-1
เป็นเรื่องจริงค่ะ และตอนนี้ก็ยังไม่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่เคยเผยแพร่ หรือให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยค่ะ
0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
Yumyum-Aroy Member 3 เม.ย. 65 10:39 น. 16

สอบถามค่ะ 1)ถ้าจะเข้าคณะวิศวะ ที่ต้องสอบ TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยเนี่ย คือเราต้องสอบในส่วนเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับคณะที่ต้องการเข้า และเขาจะมีการแก้ปัญหาตรงนี้ไหมคะ •,- •,

2) แล้วในปี 67 จะมีแนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบอีกรึเปล่าคะ

1
พี่แนนนี่ Columnist 5 เม.ย. 65 08:55 น. 16-1
1.ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าเนื้อหาการสอบ หรือ test blueprint วิชานี้จะเป็นอย่างไร 2.เบื้องต้น น่าจะคล้ายกับ TCAS66 แต่จะมีแก้ไขแตกต่างไหม ยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะ
0
กำลังโหลด
พี่แนนนี่ Columnist 19 พ.ค. 65 15:38 น. 17-1

เหมือนจะเหลือแค่ภาษาไทยแล้วนะคะ ส่วนพาร์ทข้อสอบภาษาอังกฤษ ก็เป็นภาษาอังกฤษตามปกติค่ะ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด