/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รอบ 1.2 : 4 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับใครที่ติดตามการรับสมัครรอบ Portfolio ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี 2565 นี้ จะเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วหลายโครงการ ในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา (บางโครงการก็ยังเปิดรับอยู่) แต่ล่าสุดก็ได้เปิดรับสมัครรอบ Portfolio 1.2 อีก 4 โครงการแล้ว

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รอบ 1.2 : 4 โครงการ)

1. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาจีนศึกษา
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ควบ 2 ปริญญา)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • มีกำหนดแผนการเรียน
 • มีกำหนด GPAX/GPA ขั้นต่ำ
 • Portfolio ตามที่กำหนด
 • มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ หรือกีฬา ตามที่กำหนด
 • ไฟล์บันทึกการเแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 23 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

2. โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาจีนศึกษา
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ควบ 2 ปริญญา)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว ของห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (English Program - Mini English Program)
 • มีกำหนดแผนการเรียน
 • มีกำหนด GPAX/GPA ขั้นต่ำ
 • Portfolio ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 23 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

3. โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาจีนศึกษา
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ควบ 2 ปริญญา)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • รร.อยู่ในเขตพื้นที่จ.ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล และ 4 จ.สงขลา (อ.จะนะ, เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย)
 • มีกำหนดแผนการเรียน
 • มีกำหนด GPAX/GPA ขั้นต่ำ
 • Portfolio ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 23 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

4. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาจีนศึกษา
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ควบ 2 ปริญญา)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • มีกำหนดแผนการเรียน
 • มีกำหนด GPAX/GPA ขั้นต่ำ
 • Portfolio ตามที่กำหนด

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 23 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 27 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 1 Portfolio #Portfolio มฟล. #ม.แม่ฟ้าหลวง #Portfolio 1.2

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป