สวัสดีค่ะน้องๆ  ใครที่ยังรอการรับสมัคร TCAS65 รอบรับตรงอิสระอยู่ ตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมเปิดรับสมัครเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง โดยน้องๆ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

TCAS65 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2
TCAS65 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2

TCAS65 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2

สาขาวิชา-เกณฑ์การคัดเลือก

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 25 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPAX 30% + GAT 30% + PAT5 40%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  3 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • GPAX 30% + GAT 30% + PAT5 40%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 16 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPAX 40% + GAT 30% + PAT5 30%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา 10 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPAX 30% + GAT 30% + PAT5 20% + ทักษะพื้นฐานทางทัศนศิลป์ 20%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาพลศึกษา 4 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • GPAX 50% +  สอบสัมภาษณ์ 20% + ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 10% + PAT5 20%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)​ 7 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX 30% + GAT 30% + PAT5 40%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 6 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • มีคะแนน GAT  + PAT5
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 35 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • GPAX 80% + GAT 10% + PAT5 10%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 5 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPAX 50% + GAT 25% + PAT5 25%
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก 30 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชานาฎยศาสตร์การแสดง 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 50 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาภาษาจีน 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 50 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 40 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • GPA กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 5 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.70
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 50 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 80 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, BSRU-TEP)
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 60 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 40 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 30 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 40 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการบัญชี
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.50
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 50 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 42 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 40 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 40 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์ 30 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 60 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 5 ที่นั่ง
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต, อังกฤษ - คณิตศาสตร์
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีคะแนน GAT และ PAT 5
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ 25 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์ 25 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 25 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 30 ที่นั่ง
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 15 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม 15 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร 60 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.50
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 30 ที่นั่ง
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน 25 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 25 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 25 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 20 ที่นั่ง
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) 20 ที่นั่ง
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) 20 ที่นั่ง
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 30 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 30 ที่นั่ง
  • ปวส. หรือเทียบเท่า
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยการดนตรี

 • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 4 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฎิบัติ
 • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 18 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฎิบัติ
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เอกดนตรีตะวันตก 30 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฎิบัติ
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เอกดนตรีไทย 20 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฎิบัติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ทล.บ.) 22 ที่นั่ง
  • Portfolio
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฎิบัติ

ค่าสมัคร

 • เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
 • ค่าสมัคร 300 บาท

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร : 7 - 13 มิถุนายน 2565
 • ส่ง Portfolio : ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการ : 14 มิถุนายน 2565
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 16 มิถุนายน 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 18 - 19 มิถุนายน 2565
 • รายงานตัว-ชำระค่าเทอม : 20 - 25 มิถุนายน 2565
 • เปิดภาคเรียน : 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น