TCAS67 รอบที่ 1 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สวัสดีค่ะ ข่าวรับตรงวันนี้มาอัปเดตการรับสมัครรอบ Portfolio จาก ส.ลาดกระบัง กันค่ะ โดยที่นี่จะเปิดรับรอบ Portfolio 4 รอบย่อย ยาวจนถึงเดือนธันวาคมเลย แต่น้องๆ จะต้องเช็กด้วยว่า สาขานั้นเปิดรับครบทุกรอบย่อยหรือไม่ จะได้ไม่พลาดกันนะคะ

แม้ว่าตอนนี้จะยังออกมาไม่ครบทุกคณะ แต่ก็ถือว่ามีคณะฮิตๆ ประกาศออกมาบ้างแล้ว ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

เปิดรับ 4 รอบย่อย เน้นใช้ GPAX รอบ Portfolio ส.ลาดกระบัง
เปิดรับ 4 รอบย่อย เน้นใช้ GPAX รอบ Portfolio ส.ลาดกระบัง

TCAS67 รอบที่ 1 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 • รับ 20 ที่นั่ง
 • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทุกวุฒิมี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 หากเป็นหลักสูตร GED ต้องมีผลสอบแต่ละวิชา 145 คะแนนขึ้นไป
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • เกณฑ์คัดเลือก
  • Portfolio (ทำในรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ดาวน์โหลดที่ https://imse.kmitl.ac.th/th/admission/tcas/ หัวข้อPortfolio)
  • GPAX
  • สอบสัมภาษณ์
 • กำหนดการ

2. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

 • รับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 30 ที่นั่ง
 • อยู่ ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. (สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, เครื่องมือวัดและควบคุม, แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคพลังงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เข้าแข่งขันทักษะ การเรียนรู้ การควบคุมหุ่นนยต์หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้นทางด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ
  • เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเขตการศึกษา
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • เกณฑ์คัดเลือก
  • การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์ รวม 50 คะแนน
   • GPAX
   • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   • ผลงานทางวิชาการ
  • การสอบสัมภาษณ์ รวม 50 คะแนน
   • ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
   • ความเข้าใจงาน การนำเสนองาน และคุณภาพของงานตามที่ระบุใน Portfolio
 • กำหนดการ

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • สาขาที่เปิดรับและคุณสมบัติ (เลือกได้ 1 สาขาเท่านั้น)  
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 90 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต และแผนอื่นๆ ที่เรียนวิทย์และคณิต มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 90 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต และแผนอื่นๆ ที่เรียนวิทย์และคณิต มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว สาขาสัตวศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 55 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต และแผนอื่นๆ ที่เรียนวิทย์และคณิต มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร 50 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต และแผนอื่นๆ ที่เรียนวิทย์และคณิต มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร 40 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว ทุกแผนการเรียนที่เรียนวิทย์และคณิต มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 30 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว ทุกแผนการเรียน
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว ทุกสาขา
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม 60 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต และแผนอื่นๆ ที่เรียนวิทย์และคณิต มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร ช่างกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี) 40 ที่นั่ง
  • อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต
  • อยู่ ปวช. หรือ เด็กซิ่ว สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร ช่างกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มี GPAX อย่างน้อย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • เกณฑ์คัดเลือก
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สอบสัมภาษณ์
 • กำหนดการ

4. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 30 ที่นั่ง
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ 30 ที่นั่ง
  • การจัดการโลจิสติกส์ 20 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติ
  • อยู่ ม.6 เด็กซิ่ว หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีคะแนนผลการสอบมาตรฐานวิชาต่างๆ ตามที่กำหนด (ดูระเบียบการหน้า 2-6)
  • มีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด เช่น TOEFL (paper based) > 550, TOEFL (CBT) > 213, IELTS > 6.0 เป็นต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท
  • เกณฑ์คัดเลือก
  • พิจารณาคุณสมบัติ
 • กำหนดการ

5. คณะวิทยาศาสตร์ 

 • สาขาที่เปิดรับ (จำนวนที่นั่ง รวมการรับรอบ Portfolio ทั้ง 4 รอบย่อย)
 • หลักสูตรปกติ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 50 ที่นั่ง
  • เคมีอุตสาหกรรม 50 ที่นั่ง
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน 40 ที่นั่ง
  • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 60 ที่นั่ง
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 50 ที่นั่ง
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม  60 ที่นั่ง
  • สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล 60 ที่นั่ง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 ที่นั่ง
 • หลักสูตรควบ 2 ปริญญา
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ 20 ที่นั่ง
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 25 ที่นั่ง
  • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ 10 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • เกณฑ์คัดเลือก
  • พิจารณาคุณสมบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • Portfolio
 • กำหนดการ
เว็บไซต์รับสมัคร
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น