สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อเดือนที่แล้วทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศปฏิทินการรับสมัคร TCAS67 ออกมาให้ได้เริ่มเตรียมตัวกันบ้างแล้ว โดยจะเริ่มรับสมัครรอบ Portfolio ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้ และล่าสุด! ทางวิทยาเขตหนองคาย คณะสหวิทยาการ ก็ได้ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร TCAS67 รอบ Portfolio ออกมาให้ได้เริ่มเตรียมตัวกันแล้ว ซึ่งจะเปิดรับทั้งหมด 3 โครงการ รวมแล้วกว่า 551 ที่นั่ง กันเลย

TCAS67 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

1) โครงการผู้มีศักยภาพสูง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เอกวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เอกวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา นวตักรรมและสุขภาพ  16 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ 8 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบัญชี 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 45 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 23 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • สังกัดรร. สพฐ. ทั่วประเทศ
 • คลิป VDO แนะนำตัว หรือ เรียงความ หัวข้อ "เหตุผลที่สนใจเรียนในสาขานี้"
 • Portfolio
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

2) โครงการรับตรง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เอกวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เอกวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา นวตักรรมและสุขภาพ  16 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 2 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบัญชี 18 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 40 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รอติดตาม

3) โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เอกวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เอกวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ 15 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา นวตักรรมและสุขภาพ  16 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 3 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 1 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ 8 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 2 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาบัญชี 18 ที่นั่ง
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 10 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 5 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 12 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รอติดตาม

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : 1 - 16 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 16 พฤศจิกายน 2566
 • สอบสัมภาษณ์ : 20 - 21 พฤศจิกายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย : 25 - 27 พฤศจิกายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • แผนการรับสมัคร คลิก
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง คลิก
เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น