สวัสดีค่ะน้องๆ ถ้าพูดถึงการรับสมัคร TCAS67 รอบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนหน้านี้มีเปิดรับสมัครโควตาสอบข้อเขียนไปแล้ว 1 โครงการ และเตรียมจะเปิดรับสมัครเพิ่มอีก 4 โครงการ 122 สาขาวิชา 3,464 ที่นั่ง

TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (ว.ปราจีนบุรี) 5 ที่นั่ง
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 5 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต  15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 20 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ม.6) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ม.6-โครงการสมทบพิเศษ) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปวช.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปวช.-โครงการสมทบพิเศษ) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 50 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการสมทบพิเศษ) 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6-โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปวช.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปวช.-โครงการสมทบพิเศษ) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ม.6) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ม.6-โครงการสมทบพิเศษ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปวช.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ปวช.-โครงการสมทบพิเศษ) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6-โครงการสมทบพิเศษ) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.-โครงการสมทบพิเศษ) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ม.6) 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (ปวช.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ม.6) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ปวช.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 30 ที่นั่ง
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 60 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 60 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 60 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 30 ที่นั่ง
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์  (ม.6) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์  (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์  แขนงวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.6) 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์  แขนงวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์  แขนงวิชานวัตกรรมกราฟฟิกดีไซน์ 15 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ว.ระยอง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี  15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต 5 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ว.ระยอง
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  5 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจ ว.ระยอง
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  (ม.6) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  (ปวช.) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ม.6) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ปวช.) 20 ที่นั่ง
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ว.ปราจีนบุรี
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม  (ปวช.) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ปวช.) 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รับม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • ใช้คะแนน TGAT, TPAT2 - 5

รับสมัคร : 10 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2.  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

โควตา-สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • โครงการโควตาเรียนดี
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ปวช.) 40 ที่นั่ง
 • โครงการโควตาพื้นที่
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ปวช.) 40 ที่นั่ง
 • โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ม.6) 120 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  (ปวช.) 40 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รับม.6, เทียบเท่า
 • คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
 • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • Portfolio

รับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โควตา-สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6)  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ม.6)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ม.6)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปวช.) 5 ที่นั่ง
 • โครงการโควตา MOU
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6)  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ม.6)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ม.6)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6)  20 ที่นั่ง
 • โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6)  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ม.6) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ม.6)  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ แขนงวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (ปวช.) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ม.6)  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (ปวช.) 5 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รับม.6, เทียบเท่า
 • คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
 • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • Portfolio

รับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. โครงการหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาป.ตรี (ยกเว้น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
 • สอบสัมภาษณ์

รับสมัคร : 12 ธันวาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น