สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่มีภูมิลำเนา/ทะเบียนบ้าน หรือโรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มาทางนี้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เตรียมเปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 2 โควตา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป โดยจะรับสมัครรวม 55 สาขาวิชา กว่า 1,863 ที่นั่ง

TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TCAS67 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 40 ที่นั่ง

จังหวัดที่เปิดรับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • จ.นครราชสีมา  12 ที่นั่ง
  • จ.ชัยภูมิ 8 ที่นั่ง
  • จ.บุรีรัมย์ 4 ที่นั่ง
  • จ.สุรินทร์ 6 ที่นั่ง
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • จ.นครราชสีมา  3 ที่นั่ง
  • จ.ชัยภูมิ 2 ที่นั่ง
  • จ.บุรีรัมย์ 3 ที่นั่ง
  • จ.สุรินทร์ 2 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6 หรือเทียบเท่า
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สมัคร และบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีทะเบียนบ้าน/โรงเรียน อยู่ในจังหวัด/อำเภอที่กำหนด
 • คะแนน A-Level เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์1, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์
 • คะแนน CEFR, IELTS, TOEFL (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สอบสัมภาษณ์

รับสมัคร : 1 - 10 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 40 ที่่นั่ง
  • เลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาเคมี 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาชีววิทยา  20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 40 ที่นั่ง
 • รับทุน พสวท. 4 ที่นั่ง
  • เลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คะแนน A-Level (คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ) หรือ GPAX, TGAT, TPAT3
 • คุณสมบัติเฉพาะ

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 20 ที่นั่ง
  • ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1/2
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 30 ที่นั่ง
  • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน TOEIC, TOEFL, IELTS (ถ้ามี-อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 30  ที่นั่ง
  • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1/2
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 10 ที่นั่ง
  • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1/2

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 60 ที่นั่ง
  • ม.6, เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 60 ที่นั่ง
  • ม.6, เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 60 ที่นั่ง
  • ม.6, เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
  • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • โรงเรียนอยู่เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
   • TOEFL, IELTS, TOEIC, CEFR

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 300 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 50 ที่นั่ง
  • ม.6, เทียบเท่า เด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต, วิทย์, ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิชาเคมี, ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลและอากาศยาน (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่ว หรือ รร.นานาชาติ/ต่างประเทศ
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต  ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีคะแนน TOEFL/IELTS/TOEIC/CEFR/SAT
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่ว หรือ รร.นานาชาติ/ต่างประเทศ
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต  ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีคะแนน TOEFL/IELTS/TOEIC/CEFR/SAT
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์โยธา (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่ว หรือ รร.นานาชาติ/ต่างประเทศ
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต  ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีคะแนน TOEFL/IELTS/TOEIC/CEFR/SAT
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่วไม่เกิน 1 ปี
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต/วิทย์/ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level (คณิต1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 10 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่วไม่เกิน 1 ปี
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต/วิทย์/ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน A-Level (คณิต1, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (โควตาพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 32 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต หรือเด็กซิ่วไม่เกิน 1 ปี
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิต/วิทย์/ภาษาต่างประเทศ/ภาษาไทย/สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คะแนน TGAT
  • คะแนน A-Level (คณิต1, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ)

รับสมัคร : 1 - 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลักสูตรนอกเวลา  ม.6/ปวช.

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 60 ที่นั่ง
  • ม.6, ปวช., เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 60 ที่นั่ง
  • ม.6, ปวช., เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 30 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต, ปวช. (สาขาที่กำหนด), เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 20 ที่นั่ง
  • ม.6 แผนวิทย์-คณิต, ปวช. (สาขาที่กำหนด), เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 60 ที่นั่ง
  • ม.6, ปวช. (สาขาที่กำหนด), เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 40 ที่นั่ง
  • ม.6, ปวช., เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ผ่านการอบรมค่ายพัฒนาทักษะเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล 50 ที่นั่ง
  • ม.6, ปวช. (สาขาที่กำหนด), เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีทะเบียนบ้าน หรือเรียนใน 20 จ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

โครงการนักเรียนจากรร.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • ไม่สังกัดสาขาวิชา 100 ที่นั่ง
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 10 ที่่นั่ง
   • เลือกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา  5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 ที่นั่ง
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 60 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 60 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมเทคดโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 10 ที่นั่ง
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 1 ที่นั่ง
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ที่นั่ง
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • นักเรียนรร.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 58 แห่ง
 • บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
 • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
 • คะแนนสอบข้อเขียนตามที่กำหนด (เช่น A-Level, TOEIC, TOEFL, IELTS, CEFR)

รับสมัคร : 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น