สวัสดีค่ะน้องๆ แม้ว่าทปอ. เพิ่งจะประกาศเปิดระบบ mytcas ให้ dek68 เริ่มลงทะเบียนกันได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป  แต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอล่วงหน้า เปิดรับสมัคร TCAS68 รอบ 1 Portfolio กันก่อนตั้งแต่ตอนนี้ืเป็นต้นไป 

โดยจะเป็นการรับสมัคร "รอบพิเศษ  100th Anniversary CMRU" ที่คนที่สอบติดจะต้องรอไปยืนยันสิทธิ์ mytcas ในช่วงรอบ Portfolio ซึ่งจะเปิดรับสมัครกว่า 62 สาขาวิชา  1,125 ที่นั่ง และแต่ละคนจะยื่นสมัครได้ 2 อันดับ

TCAS68 รอบ 1 : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU
TCAS68 รอบ 1 : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU

TCAS68 รอบ 1 : ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยา-จิตวิทยาปรึกษาและการแนะแนว 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจิตวิทยา-จิตวิทยาองค์การ 25 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาดนตรีสากล 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาเกาหลี 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาจีน 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาไทย 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการตลาด 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบัญชี 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ-การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ-การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอน) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล 20 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (นานาชาติ) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (นานาชาติ) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) 10 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (เทียบโอน) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์  15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (เทียบโอน) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาชีววิทยา 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน) 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์-วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 15 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  • สาขาวิชาการจัดการ 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มี GPAX 4 ภาคเรียน
 • พิจารณาจากอันดับที่ยื่นสมัคร และจัดเรียงเกรดเฉลี่ย

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร : 3 - 14 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 18 กรกฎาคม 2567
 • รายงานตัว :  18 - 31 กรกฎาคม 2567
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 1 - 31 สิงหาคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : รอประกาศจากทปอ. (กุมภาพันธ์ 2568)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

2 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด