ความคิดเห็น

22

จำนวนแชร์
639


โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6
(NON-FICTION)

 

มาแล้ว!! โครงการ "Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6" ที่นักเขียนหญิงทุกคนห้ามพลาด
 


สวัสดีค่ะ!! นักเขียนชาวเด็กดีทุกคน วันนี้พี่หญิงมีข่าวดีมากๆ มาฝาก กับข่าวการประกวดโครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6 งานประกวดผลงานเขียนประเภทสารคดี สำหรับเพศหญิง ซึ่งเป็นโครงการการแข่งขันที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  สำหรับคนที่สนใจหรือคนที่กำลังหามองโอกาสใหม่ๆสำหรับการนำเสนอผลงานอยู่ เรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ!!


กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 
 1. เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทย  และต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อน มีความยาวของเรื่องไม่ต่ำกว่า 100 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point โดยต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 2 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น  ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ) ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม 
   
 2. ไม่ได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากมีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
   
 3. ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆมาก่อนรวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ต   หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลการประกวด และมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป
   
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
   
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน
   
 6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโครงการฯ
   
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมถึงผลงานอื่น ๆ ที่เข้ารอบพิจารณาตัดสิน บจก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาษาไทย และที่พิเศษคือภาษาอังกฤษ (เฉพาะเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) โดยจะอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี
   
 8. คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
   
 1. หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้  สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ
   
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด แต่อย่างน้อยจะมีรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินได้
   
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่นโดยทางบริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน
   
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง


รางวัลในการประกวด

มาแล้ว!! โครงการ "Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6" ที่นักเขียนหญิงทุกคนห้ามพลาด

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  “รางวัลชมนาด” จะได้รับการประดับ “เข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาด ล้อมเพชรแท้” ทรงคุณค่า พร้อมเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ ของแต่ละประเทศ
   
 2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน  2 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียวพร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย 
   

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 6
 

 • เตรียมโครงงานและประชาสัมพันธ์                            กันยายน – ตุลาคม 2559
 • แถลงข่าว                                                           8 กันยายน 2559
 • เปิดพิจารณาผลงาน                                              8 กันยายน 2559 – 30 เมษายน 2560
 • คัดเลือกผลงาน                                                   พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
 • ตัดสินผลงาน                                                      กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลรางวัล                                                 กันยายน – ตุลาคม 2560


การพิจารณาผลงาน
 

 1. คัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่มีการเปิดเผยชื่อกรรมการคัดเลือกและตัดสินก่อนการประชุมลงมติที่ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว
   
 2. ระยะเวลาตัดสินงานที่คัดเลือกเข้ารอบแล้วจำนวน 5-9 เรื่อง และวันประกาศผลรางวัลต่อสาธารณะจะประชุมตกลงยืนยันร่วมกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการข้างต้นในกลุ่มคณะกรรมการอีกครั้ง ว่าจะเป็นกาลเทศะใด
   

สถานที่ส่งผลงาน และประสานงานโครงการ
 

 • โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6
                  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
                  222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)
                  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10170
                  โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9  โทรสาร 02 448 0393
                  เว็บไซต์: www.praphansarn.com

 
เป็นไงกันบ้างคะ สำหรับรายละเอียดโครงการของปีนี้ พี่หญิงว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการประกวดผลงานนักเขียนที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก (แถมมีเวลาเตรียมตัวยาวนานมากกก) ผู้ชนะนอกจากจะได้เงินรางวัลแล้วยังมีโอกาสตีพิมพ์หนังสือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก(เป็นโอกาสแจ้งเกิดสุดๆ) เป็นโอกาสในการแสดงความสามารถที่น้องๆและเพื่อนๆนักเขียนไม่ควรจะพลาดอย่างที่สุด!! พี่หญิงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน สู้ๆ ค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

พี่หญิง:)
 
Tokyo Kiss ฝ่าภารกิจหัวใจให้ได้ใกล้เธอ
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Writer > ข่าววงใน
ความคิดเห็น

22

จำนวนแชร์
639

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 9 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  รางวัลชนะเลิศ เข็มกลัดล้อมเพชรแท้ ...คุณพระ !!!

  ขีดเส้นใต้ตรงคำว่า สารคดี

  #10
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  งานเขียนเชิงสารคดีนี้หมายถึง เรื่องจริง 100% ไร้การใส่สีตีไข่ใดๆใช่ไหม ต้องเป็นเรื่องที่คนเขียนเคยผ่านมาด้วยประสบการณ์ใช่ไหมคะ เอ๊ะ สับสน

  เสียใจ

  #9
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  หัวข้อ "สำหรับเพศหญิง"นี่ คือเขียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเหรอคะ เราเลือกเจาะจงได้เองสำหรับเรื่องที่อยากเขียน หรือ ต้องเขียนรวมๆคะ

  #8
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สงสัยนิดนึงถ้าเค้าไม่คืนต้นฉบับ แปลว่าลิขสิทธิ์เป็นของทางผู้จัดแข่งขันหรือยังเป็นของเราคะ

  งง

  #6
 5. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เขียนแนว 30 กำลังดี ไม่ได้มีแค่คำว่า...คานทอง ได้ไหมคะ 55555

  #5

22 ความคิดเห็น

 1. เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  น่าสนใจค่ะ แต่ท่าทางจะยากกกกก
  #1
  • Staff
   เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สู้ๆ ต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้สู้สู้สู้สู้สู้สู้
   #1-1
 2. เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  น่าสนค่ะ แต่ตอนนี้เรายังกากเกินไปTTเสียใจ

  #2
 3. เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  น่าสนใจนะ เรามีนิยายที่คิดเอาไว้อยู่ แต่ไม่รู้จะรับแนวแฟนตาซีรึเปล่า ถ้ารับจะลองดู

  #3
  • เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   non-fic ค่ะ แปลว่าเรื่องแนวสารคดี หรือ ชีวิต ของผู้หญิงที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว
   #3-1
 4. เมื่อ 13 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ประเภทสารคดีนี่คือยังไงเหรอคะ
  #4
  • เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   ปูเสื่อรอคำตอบด้วยคน
   #4-1
  • เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เท่าที่อ่านจากลิงค์ข้างล่าง
   น่าจะเป็นนวนิยายเชิงสารคดีนะคะ
   #4-2
 5. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เขียนแนว 30 กำลังดี ไม่ได้มีแค่คำว่า...คานทอง ได้ไหมคะ 55555

  #5
 6. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สงสัยนิดนึงถ้าเค้าไม่คืนต้นฉบับ แปลว่าลิขสิทธิ์เป็นของทางผู้จัดแข่งขันหรือยังเป็นของเราคะ

  งง

  #6
  • Staff
   เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ลิขสิทธิ์ยังเป็นของตัวผู้เขียนค่ะ แค่ทางผู้จัดการแข่งขันจะไม่ส่งคืนต้นฉบับที่เราส่งไปกลับคืนมายิ้ม
   #6-1
 7. เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เขิลจุง อยากทราบว่าต้องไปส่งผลงานที่สำนักพิมพ์เองเลยหรือเขียนจดหมายส่งไปฮะ มีความสนใจอยู่แต่มิรู้ว่าจะผ่านหรือเปล่า แต่อยากลองฮะ ;7;

  #7
  • Staff
   เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ส่งผลงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ
   โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 6
   บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
   222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)
   แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
   โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9 โทรสาร 02 448 0393
   เว็บไซต์: www.praphansarn.com
   #7-1
 8. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  หัวข้อ "สำหรับเพศหญิง"นี่ คือเขียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเหรอคะ เราเลือกเจาะจงได้เองสำหรับเรื่องที่อยากเขียน หรือ ต้องเขียนรวมๆคะ

  #8
  • Staff
   เมื่อ 9 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สำหรับเพศหญิง หมายถึงเป็นรายการประกวดสำหรับให้ผู้หญิงเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดค่ะเยี่ยม
   #8-1
 9. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  งานเขียนเชิงสารคดีนี้หมายถึง เรื่องจริง 100% ไร้การใส่สีตีไข่ใดๆใช่ไหม ต้องเป็นเรื่องที่คนเขียนเคยผ่านมาด้วยประสบการณ์ใช่ไหมคะ เอ๊ะ สับสน

  เสียใจ

  #9
  • Staff
   เมื่อ 9 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เรื่องนี้พี่หญิงไม่แน่ใจนะคะ เพราะรายการประกวดแต่ละแห่งให้คำจำกัดความและมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เรื่องนี้รบกวนติดต่อโครงการโดยตรงจะได้ข้อมูลที่แน่นอนมากกว่าค่ะ
   ติดต่อสอบถามจากเว็บเพจ www.praphansarn.com
   หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 448 0312 , 02 448 0658-9
   #9-1
 10. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  เมื่อ 9 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  รางวัลชนะเลิศ เข็มกลัดล้อมเพชรแท้ ...คุณพระ !!!

  ขีดเส้นใต้ตรงคำว่า สารคดี

  #10
 11. เมื่อ 8 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  น่าสนใจ ติดตรงประเภทสารคดีที่ต้องการการขยายความพร้อมยกตัวอย่างว่าเป็นอะไรยังไง คือไม่เข้าใจจริง

  #11
  • Staff
   #11-1 P'YinG
   เมื่อ 7 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามทางผู้จัดโดยเลยค่ะ
   โทร. 02 448 0312 , 02 448 0658-9
   www.praphansarn.com
   #11-1
 12. เมื่อ 4 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  น่าสนใจอยู่นะคะ ติดตรงสารคดีนี่แหละ แถมประสบการณ์ยังน้อยด้วยสิ เครียดเลยค่ะ
  เอ่อ..

  #12

แสดงความคิดเห็น

ตัดเลยตัดเลยชั๊บๆๆ ตัดให้ขาดเลยชั๊บๆๆ, ใช้อะไรตัดกระดาษดีนะ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .