ส่งข่าว! โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 เปิดรับผลงานชิงทุนการศึกษา 40 รางวัล! []

วิว


โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 

เปิดรับผลงานชิงทุนการศึกษา 40 รางวัล!


สวัสดีค่ะ น้องๆ เด็กดีทุกคน สำหรับใครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษา วันนี้พี่หญิงมีข่าวสารกิจกรรมดีๆ มาฝากค่ะ นั้นก็คือ  โครงการ  “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ที่ทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมมือกันจัดกิจกรรมประกวดผลงานวิจารณาหนังสือเพื่อชิงทุกการศึกษา 20,000 บาท จำนวน 40 รางวัล  โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยจ้า
 
ส่งข่าว! โครงการ  “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 เปิดรับผลงานชิงทุนการศึกษา 40 รางวัล!
 

หลักการและเหตุผล 

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”  ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 4 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์  

การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง
 

 กลุ่มเป้าหมาย

1. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

2. ระดับอุดมศึกษา
 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 

2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย 

4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ  ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา 

2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4

3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ 

• เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ  / กวีนิพนธ์  / นวนิยายคลาสสิก 

• เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ต่าง ๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบท
 

วิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 7 Book Awards

- รางวัลซีไรต์

- รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี (2540 – 2561)

- รางวัลชมนาด 

- รางวัลพานแว่นฟ้า

(ตัวอย่าง : เลือกบทวิจารณ์เรื่อง ขังหญิง จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 โดยผู้วิจารณ์จะต้องวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านทั้งเล่ม) 
 

รายละเอียด

1. มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New  ขนาด 16 points 

2.วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความ ของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ 

3. เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์
 

• การส่งไฟล์บทวิจารณ์ 

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships  

2. ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย
 

วิธีการส่ง 

2.1 ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด  เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
 

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด  

- ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของ

- วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
 

กำหนดการ 

-    ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์  วันที่ 1  มี.ค. - พ.ค. 62

-    คณะกรรมการคัดกรอง พิจารณาคัดเลือกบทวิจารณ์ให้เหลือ 100  วันที่ 1  มิ.ย. -  ก.ค.62

-    คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท วันที่ 1  ส.ค. -  ก.ย. 62

-    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com ภายในเดือน ก.ย. 62 และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ                                         

-    เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” วันที่ 6-8  ต.ค. 62  (สถานที่เข้าค่าย ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก) 
 

ทุนรางวัล

ทุนรางวัล 20,000 บาท  จำนวน 40 ทุนรางวัล   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท
 

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล

1. ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี

2. ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์

3. ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  ในเดือนตุลาคม 2562  มีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร   ทั้งนี้  ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องนำหนังสือที่เขียนงานวิจารณ์มาด้วยในวันที่มาเข้าค่าย
 

หมายเหตุ

• คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม      

• การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด
 

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร  นนทสวัสดิ์ศรี e-mail : kanokon@praphansarn.com มือถือ 089 926 3290

คุณตะวัน  เอนกวิชณกุล          e-mail : Tawan@praphansarn.com มือถือ 097 162 8910
 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

222  อาคารบุษราคัม เทอเรส  สาย 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10170  โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9   โทรสาร 02 448 0393

 

และนี่ก็คือ กิจกรรมที่พี่หญิงนำมาฝากทุกคนในวันนี้จ้า น้องๆ คนไหนที่มีความสนใจเรื่องการวิจารณานิยายหรือ ชอบอ่านหนังสือเป็นประจำอยู่แล้วก็ลองส่งผลงานของตัวเองเข้าร่วมประกวดกันดูได้นะคะ

สำหรับวันนี้พี่หญิงขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ครั้งหน้า วันนี้สวัสดีค่ะ 

พี่หญิง 

ส่งข่าว! โครงการ  “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 เปิดรับผลงานชิงทุนการศึกษา 40 รางวัล!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=ying

พี่หญิง - ผู้เขียน

มนุษย์บ้านิยายที่สิงอยู่แถวๆ คลังนิยายเด็กดีเป็นประจำ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#นิยาย #นักเขียน #อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ #ชิงทุนการศึกษา #วิจารณ์หนังสือ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?