/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รับสมัครแล้ว! โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ []

วิว

รับสมัครแล้ว!
โครงการ
“อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” 
 ปีที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์


สวัสดีค่ะ ชาวเด็กดีทุกคน ในสถานการณ์ที่ COVID-19 ระบาด จนทำให้ต้องเข้าสู่สภาวะเก็บตัวไม่สามารถไปไหนได้ หลายคนที่ปกติยุ่งเสียตัวแทบขาดก็เริ่มมีเวลาว่างกันมากขึ้น วันนี้พี่หญิงเลยเอากิจกรรมดีๆ มาฝาก เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังได้ร่วมชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท! 

ซึ่งรายละเอียดของ    “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”   กิจกรรมที่พี่หญิงอยากชักชวนทุกคนให้มาลองเข้าร่วมครั้งนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันด้านล่างนี้เลยจ้า
 

หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  การเขียน  การพูด  และการดู  รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะทำให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อื่นจะดำเนินได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”  ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 6 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสือควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 

การอ่านหนังสือทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนให้ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และก่อให้เกิดปัญญาที่กล้าแกร่ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสือนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่มรวยละเมียดละไม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาให้สง่างามยั่งยืนสืบไป

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจำชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง

** จากสถานการณ์ในปัจจุบันจึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรม ในรูปแบบใหม่เป็นออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงเยาวชนในทุก ๆ พื้นที่ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงวัตถุประสงค์ของธนาคารกรุงเทพที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้และสร้างสรรค์งานวรรณกรรม พร้อมทั้งให้เยาวชนปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต
 

 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

2.   เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

3.   เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย

4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ  ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
 

ผู้สนับสนุนโครงการฯ

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1.    เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ปี 2563

2.  ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1-5

3.    บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

4. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ผ่านช่องทางออนไลน์  ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์”  ในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น มือถือ,แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์ ฯ และอินเทอร์เน็ตที่เสถียร เป็นเวลา 2 วัน ในเดือนตุลาคม 2563  โดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร  
 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

1. เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ  / กวีนิพนธ์  / นวนิยายคลาสสิก

2. เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ต่าง ๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้...

- รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างปี 2545 - 2562  
-
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
-   
รางวัลพานแว่นฟ้า
-   
รางวัลชมนาด

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ

1.  มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New  ขนาด 16 points

2.  วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

3.   เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์


การส่งไฟล์บทวิจารณ์

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships 

2. ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย


วิธีการส่ง

ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด  เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2)  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170


กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด 

- ส่งเอกสารระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของ   วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 และพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563


เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก www.praphansarn.com   
 

ทุนรางวัลกิจกรรม

 ทุนรางวัล 20,000 บาท  จำนวน 40 ทุนรางวัล   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท
 

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล

1.  ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น  และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี

2.   ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์
 

หมายเหตุ

- คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม                 

-การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด
 

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณตะวัน   เอนกวิชณกุล       
 e-mail : Tawan@praphans
 arn.com
มือถือ 097 162 8910

คุณกนกอร  นนทสวัสดิ์ศรี   
e-mail : kanokon@praphansarn.com 
 มือถือ 089 926 3290

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

222  อาคารบุษราคัม เทอเรส  สาย 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 2แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10170

โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9   โทรสาร 02 448 0393

 
****************

 

จบแล้วนะคะ สำหรับรายละเอียดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”  ที่พี่หญิงนำมาฝากกันในวันนี้ อ่านแล้วเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ พี่หญิงว่าเป็นโอกาสดีมากๆ ที่น้องๆ ทุกคนจะลองใช้โครงการนี้มาท้าทายความสามารถของตัวเอง   แล้วที่สำคัญยังมีทุนรางวัลรอมอบให้น้องถึง 40 รางวัลด้วยกัน ใครที่ชอบอ่านหนังสือ  หรือน้องๆ ใครไหนอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันได้นะคะ^^

 

พี่หญิง^^


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=ying

พี่หญิง - ผู้เขียน

มนุษย์บ้านิยายที่สิงอยู่แถวๆ คลังนิยายเด็กดีเป็นประจำ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#นิยาย #นักเขียน #อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ #วิจารณ์นิยาย #งานประกวด #โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 #โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?