/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Programme 2019 []

วิว
หลักการและเหตุผล

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักในการเข้าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก (World class national university) อันประกอบด้วยการบรรลุผลสัมฤทธิ์  4 ด้านหลัก คือ สร้างคน (Human Capital) สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Enabling  Community) สร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformed) และก้าวไกลในสังคมโลก(Global Bench-marking) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งหมายผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนให้นิสิตและเยาวชนไทยเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยเข้ากับการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับการที่สำนักงานเลขานุการ ASEAN University Network (AUN) ได้จัดตั้ง AUN Student Affairs Network (AUN-SAN) เพื่อเป็นเครือข่ายช่องทางหลักในการสร้างความร่วมมือในระดับนิสิตนักศึกษาของสมาชิกใน AUN จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยโครงการ AUN ASEAN Experiential Programme 2019 ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้นหนึ่งอาทิตย์ที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านการลงไปปฏิบัติและสัมผัสกับงานด้านสังคมวัฒนธรรม กิจกรรมหลักของโครงการคือกิจกรรมเชิงวิชาการ ทัศนศึกษา การลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และสร้างผลงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี

        โครงการ AUN ASEAN Experiential Programme 2019 จะจัดขั้นที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตและผู้เข้าร่วม ทั้งในเชิงและวิชาการและเชิงปฎิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยโครงหัวข้อของโครงการคือ Nantopia: Breakthrough towards the City for All 

        นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ AUN Student Affairs Network (AUN-SAN) และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งเสริมความร่วมมือกันในการทำงาน ภายใต้การบริหารที่มีธรรมาภิบาล นิติธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ก้าวไกลในระดับสังคมโลก
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็น สมาชิก ASEAN UNiversity Network
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เชิงสังคมวัฒนธรรมระหว่างนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก
 
วันที่ปฏิบัติงาน
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2562  
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ASEAN University Network
 
สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ และบริการวิชาการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
1. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ASEAN University Network
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เชิงสังคมและวัฒนธรรม
4. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในสังคมโลก
 
ตารางรายละเอียดกิจกรรม
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News #Chula #จุฬา #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #อาเซียน #ASEAN #AUN

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป