Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ เว็บไซต์ Dek-D

คำจำกัดความ

“บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
“เว็บไซต์” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ Dek-D.com หรือ http://www.dek-d.com
“DEK-D” ให้หมายความถึง เว็บไซต์ Dek-D.com หรือ http://www.dek-d.com
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่ออ่าน ดู โพสท์ข้อความ แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์
“สิทธิของบุคคล” ให้หมายความถึง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงส่วนตัวและทางการค้า และให้รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์ สินอื่นใดอันอาจมีรูปร่างหรือไม่ก็ได้
“ข้อมูล” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ งานอัน เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้น

ข้อสงวนสิทธิ์

“บริษัท” ให้บริการเว็บไซต์ “DEK-D” แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อยังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการ ใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทใน ความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น
บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้ บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน บริษัทไม่สามารถรับ รองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะหรือของบุคคลด้อยความสามารถพึงต้องช่วยควบคุมดูแลและแนะนำตามสมควร บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัท หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้ บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

การสมัครเป็นสมาชิก

ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการ ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น สมาชิกและผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรอง ข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของ สมาชิกและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

ระเบียบในการใช้บริการเว็บไซต์

หากผู้ใช้บริการและสมาชิก ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของผู้ใช้บริการและสมาชิกนั้น ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการและสมาชิกไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงผูกพัน

การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริษัทเว็บไซด์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และ จะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์บริษัทในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริหารเว็บไซด์ตลอดไป